Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2016 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığında boş bulunan Ek-1'de yer alan listede sınıfı, kadro unvanı ve dereceleri ile sayıları belirtilen memur kadroları için unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

Balıkesir Büyükşehir Belediye personelinin unvan değişikliği sınavı, çoktan seçmeli test usulü ile Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

II- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI:

Süresinde başvurmuş ve atanılacak görevin aşağıda belirtilen niteliklerini, başvuru tarihinin son günü itibariyle taşımış olmak kaydıyla;

GENEL ŞARTLAR:

(1) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
(2) Yükseköğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

-Mühendis, kadrolarına atanabilmek için;

(1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
(2) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

III- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

(1) Sınava katılmak isteyenlerin başvuru dilekçesi ve ekinde istenilen belgeleri bağlı oldukları Birim amirlerine (Daire Başkanlıklarına) kontrol ve tasdik ettirdikten sonra İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekir.
(2) Birim amirleri tüm başvuruları değerlendirmek, uygun olanları tasdik etmek zorundadır.

İLAN OLUNUR.

EKLER