Balıkesir İli Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 63 pafta 7522 ada 3 nolu parsel üzerinde sınırlı ayni hak tesisi

‘‘Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesine’’ ait olan 6000m2 yüzölçümlü arsa vasıflı Balıkesir İli Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 63 pafta 7522 ada 3 nolu parsel üzerinde en az 140 odalı ve 4 yıldız niteliğinde bir otel ile en az 500 m2 alanlı Ticari Alana ait projelerin hazırlanması, yirmidört (24) ayda inşa edilmesi; inşa edilen otel ve ticari alanların işletmesi, otel ve Ticari Birimlerden elde edilen gelirlerden ihale sonucunda belirlenen oranda ciro payı verilmesi ve işletme süresi sonunda taşınmazın üzerindeki bütün yapılarla birlikte sağlam ve kullanılabilir vaziyette, eksiksiz ve bedelsiz olarak idareye devretmesi şartıyla taşınmaz üzerine yüklenici lehine sözleşme tarihinden itibaren otuz (30) yıl süre ile sınırlı ayni hak tesis edilmesi ihalesi, 27/KASIM/2015 Cuma günü, saat 14:30’da, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 7.Kat Encümen toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesine göre kapalı teklif usulü ihalesi yapılacaktır.