Balıkesir Manyas İlçesi Kızık Mahallesi 1187 Parsel İmar Planı Onayı

Manyas İlçesi Kızık Mahallesi 1187 parsele ait 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 21.07.2017 tarih ve 2017-09/10 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca onaylandığı belirtilmektedir.

03.11.2003 tarih ve 25278 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” in 15. Maddesi gereğince Belediyemiz internet sayfasında 05.10.2017 ve 05.11.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.