Balıkesir Marmara Güneyi Adalar Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlattırılmış olan Balıkesir Marmara Güneyi Adalar Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 28.03.2019 tarihli ve 2019/5-7 sayılı PİDK kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

03.11.2003 tarih ve 25278 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” in 15. Maddesi gereğince Belediyemiz internet sayfasında 25.07.2019 ve 23.08.2019 tarihleri arasında 30 gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 25.7.2019 15:01:37