Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Bilen Olcay
 • Görevi : Bitkisel Üretim ve Haller Şube Müdür V.
 • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 4206
 • Faks : (+90) 266 239 11 70
 • E-posta : kirsal@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  1965 yılı ilimiz Ayvalık ilçesine bağlı olan Alibey Adası doğumludur. 1986 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi “Toprak Bilimi” bölümü mezun oldu.

  1990 yılında Köy Hizmetleri Erzurum Bölge Müdürlüğünde göreve başladı. 1994 yılında Balıkesir Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne tayin oldu. Erzurum’da toprak etütçü olarak görev yaptı. Balıkesir Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde ise sulama ve gölet konularında kontrol mühendisi olarak görev yaptı.

  2005 yılında Köy Hizmetleri kurumunun kapanması sebebiyle Balıkesir İl Özel İdaresi’nde aynı konularda göreve devam etti.

  Halen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Bitkisel Üretim ve Haller Şubesinde,  şube müdür vekili olarak görev yapmaktadır.

  Kitap okumayı ve müzik dinlemeyi seven Olcay, evli ve iki çocuk babasıdır. • Görevleri

Bitkisel Üretim ve Haller Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) İl genelinde bitkisel ürünlerin;

a) Üretilmesi,

b) Kalite ve verimlerinin yükseltilmesi,

c) Uygun koşullarda korunması,

ç) İşlenip değerlendirilmesi aşamalarında tarımı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak, iyi tarım uygulamalarını desteklemek, tarımsal desteklemelere ilişkin her yıl alınmakta olan Bakanlar Kurulu Kararlarını takip etmek,

(2) İl genelinde tarımı destekleme alanlarını ve destekleme aşamalarını ilgili mevzuat çerçevesinde, belediyenin mali durumunu ve hizmetin ivediliğini dikkate alarak belirlemek, bu alanlarda paydaşlarca yapılacak desteklemeleri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile koordine etmek ve buna göre Belediyenin Yıllık Tarımı Destekleme Programını hazırlamak,

(3) İl genelinde tarımı desteklemek amacıyla, Belediye Meclisinin kararı üzerine yapılacak anlaşmaya uygun olarak meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmektir.

(4) Daire Başkanlığına ait taşınmazlar üzerinde bulunan ve ekonomik değeri olan bitkisel ürünlerin satışını yapmak,

(5) Sebze ve meyveler ile su ürünleri dâhil arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını, meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini, işlettirilmesini sağlamak, bu kapsamda;

a) Gerektiğinde Büyükşehir belediye sınırları içinde, imar planlarında belirlenmiş alanlarda, ilave sebze ve meyve toptancı ve perakendeci hallerini inşa etmek, ettirmek, üzere halin sınıfına, büyüklüğüne ve işlem hacmine göre yönetmelikle belirlenen asgarî koşulları taşıyan projeler çerçevesinde hal kurmak, işletmek veya işlettirmek, öngörülen şartları taşımadığı tespit edilen toptancı hallerini kapatmak, halin kurulduğunu veya kapatıldığını en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirmek,

b) Gerekli görülmesi halinde ilgili mevzuat gereğince toptancı hallerinin işletilmesini Belediye Meclisince belirlenecek süre, bedel ve koşullarda Belediye şirketine devretmek; şehir içinde kalan, çevreye, altyapıya ve trafiğe yük getiren, ulaşım imkânları ve alan büyüklüğü yetersiz olan ve uygun çalışma ortamı bulunmayan toptancı halleri, Belediye Meclisinin kararı ile başka bir alana taşımak,

c) Özel toptancı halleri için yapılan kamulaştırma işlemlerinde kamulaştırma bedelini işletmeciden tahsil etmek, imar planlarında ayrılmış hal yerlerine toptancı hali kurmak üzere yap-işlet, yap-işlet-devret ve üst hakkı tesisi modelleri ile gerçek veya tüzel kişilere devretmek,

ç) Denetim hizmetlerinin yerine getirilmesinde istihdam edilmek üzere yeterli nitelikte personeli Denetim Şefliklerinde görevlendirmek veya bu birime atanmasını sağlamak,

d) Hal Şeflikleri ile İşletim Yetkisi Devredilmiş Hallerin büyüklüğüne ve işlem hacmine göre yeterli sayı ve nitelikte, bağlı hal zabıtası görevlendirmesini sağlamak,

e) İşletim Yetkisi Devredilmiş Hallere görevlendirilecek veya atanacak Hal Yöneticisi hakkında görüş bildirmek,

(6) Valilikçe oluşturulan Hal Hakem Heyetine bir personel görevlendirmek,

(7) Belediye Toptancı Hali Şeflikleri ile İşletim Yetkisi Devredilmiş Haller arasında ortak bilgi paylaşımını ve iletişimi temin etmek.