Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Bitkisel Üretim ve Haller Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Bilen Olcay
  • Görevi : Bitkisel Üretim ve Haller Şube Müdür V.

  • Özgeçmiş


  • Görevleri
  • Mevzuatlar
Bitkisel Üretim ve Haller Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

1) Tarımsal üretimi teşvik edici, destekleyici, geliştirici sistemler, eğitim ve denetim, analiz ve envanter çalışmaları vb. gibi konularda her türlü faaliyeti gerçekleştirmek, işlerin yapımını ve/veya denetlenmesini sağlamak,
2) Bitkisel ürün yetiştirilmesi, ürün kalitesinin ve verimini arttırıcı yöntemleri teşvik ve destekleme ile ilgili projeler yapmak ya da yaptırmak,
3) Yöreye özgü ve endemik gen kaynaklarının tespiti ve korunması ile ilgili projeler yapmak veya yaptırmak,
4) Bitkisel üretim ve pazarlama konularında eğitim ve yayım çalışmaları ile ilgili projeler yapmak ya da yaptırmak,
5) Tarımsal üretimde insan sağlığı ve gıda güvenliği konusunda projeler yapmak ya da yaptırmak,
6) Kırsal alandaki üreticileri koruma, örgütlenme ve sosyal faaliyetler ile ilgili projeler yapmak ya da yaptırmak,
7) Örgütlü veya tüzel kişilere katma değeri yüksek tohum/fide/fidan destek projeleri çalışmaları yapmak ya da yaptırmak,
8) İl genelinde çiftçi şartlarında örnek proje uygulamaları yapmak veya yaptırmak,
9) Modern tarla içi sulama ve tarımsal mekanizasyon gereksinimleri ile ilgili etütler ve destekleme projeleri yapmak yada yaptırmak,
10) Tarımsal üretim konusunda örgütlü yapılara mali destek projeleri çalışmaları yapmak ya da yaptırmak,
11) Elektronik veri tabanı ve envanter çalışmaları ile ilgili veri üretimi yapmak yada yaptırmak,
12) Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumluluk alanında bulunan tarımsal üretim sahalarında etkin, verimli ve kaliteli üretim yapılması için her türlü iş ve işlemleri gerçekleştirmek, Üst Yönetim tarafından uygun görülmesi halinde ürün satışını yapmak,
13) Tarımsal demonstrasyon ve uygulamalı çiftçi eğitim merkezindeki üretim, bakım, işletme ve eğitim faaliyetlerini yürütmek,
14) Toptancı Hallerinde, serbest rekabet ortamının oluşmasını sağlamak, giriş ve çıkışları kontrol altında tutarak hale giren ve çıkan emtianın kaydını tutmak, rüsum kontrollerini yapmak ve ilgili Bakanlığa sunulması gereken bilgi akışını sağlamak,
15) Toptancı Hallerinin işleyişini denetlemek ve tespit edilen aksaklıklar ile mevzuata aykırılıkların giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, kanuni müeyyideleri uygulamak,
16) 5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik ile Belediyelere verilen görevleri yerine getirmek,
17) Faaliyet alanıyla ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yürütmek veya desteklemek,
18) Şube Müdürlüğü’nün görev alanı ile ilgili ihaleli işlerin projeye ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini denetlemek,
19) Kurum dışı ve içi yazışmaları yapmak,
20) Şube Müdürlüğü'nün evrak kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek
21) Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

No Tarih Açıklama İndir
606 14.07.2015 Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik