Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı

Deniz Ulaşım ve Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : İlker Ezbörü
 • Görevi : Deniz Ulaşım ve Kıyı Yapıları Şube Müdür V.
 • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 2627
 • Faks : (+90) 266 243 54 94
 • E-posta : ulasim@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  1971 doğumlu olan İlker EZBÖRÜ, ilk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir' de tamamlayıp, 1993 yılında Manisa Belediyesi' nde memuriyete başlamıştır.

  1997 yılından itibaren Balıkesir Belediyesi' nde Fen İşleri, İmar, Makina İkmal Bakım ve Onarım, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüklerinde Teknisyen olarak görev yapmıştır. 15 Kasım 2014 tarihinden itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Ulaşım Şube Müdürlüğü’nde görev yapmıştır. 28.07.2015 tarihi itibariyle Deniz Ulaşım ve Kıyı Yapıları Şube Müdür Vekili olarak görevini sürdürmektedir.

  İlker Ezbörü evli ve iki çocuk babasıdır. • Görevleri

Deniz Ulaşım ve Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Büyükşehir sınırlarında denizyolu ile toplu taşıma hizmetleri kapsamında liman, iskele ve kıyı tesislerini yapım amacına uygun şekilde işletmek veya işlettirmek, bu kapsamda,

a)    Halen,

1)    Erdek’te kurulu bulunan Erdek Liman Şefliği ve bağlısı

aa)    Erdek Feri İskelesi,

bb)    Balıklı İskelesi,

cc)    Narlı Balıkçı Barınağı İskelesi,

çç)    İlhanköy Balıkçı Barınağı İskelesi,

2)    Marmara’da kurulu bulunan Marmara Liman Şefliği ve bağlısı

aa)    Marmara Liman İskelesi,

bb)    Çınarlı İskelesi,

cc)    Topağaç İskelesi,

çç)    Avşa İskelesi,

dd)    Ekinlik İskelesi,

ee)    Saraylar Limanınınfiziki şartlarında, çalışma ortamlarında, faaliyet ve görevlerinde, personelin performanslarında mevzuatın öngördüğü yüksek standartlara ulaşmak ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek için gereken koordinasyon ve eşgüdümü sağlamak, ihtiyaçlara göre yeni liman, iskele ve kıyı tesisleri kurmak,

b)    İmar planlarına uygun olarak kurulu ve yol ağlarıyla bağlantısı olan limanları belediye altyapısıyla irtibatlandırmak,

c)    Liman Şefliklerinde planlı ve plansız denetim ve kontroller yapmak, eksik ve aksaklıkları tespit etmek, acil olan ve yüksek maliyet gerektirmeyen tedbirlerin Liman Şefliklerince hemen alınmasını sağlamak, kontroller sonucu alınması gereken, maliyet gerektiren ve acil olmayan düzenlemelerin yıllık performans programlarına girmesini ve bütçelenmesini, böylece Şefliklerin ihtiyaçlarını gidermek ve gereken teknik ekipmanı sağlamak,

ç)    Liman Zabıtası marifetiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri ve mevzuat çerçevesinde gerekli denetimleri yaptırmak, liman güvenliğini aldırmak ve temizlik birimleri ile liman temizliğini yaptırmak, kontrol ve denetimlerle tespit edilen aksaklıkların, talep ve şikâyetlerin süratle giderilmesini sağlamak,

d)    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından her yıl yayınlanan Liman İşletme Ücret Tarifeleri uyarınca liman giriş-çıkış fiyatlarını tespit etmek,

e)    Liman Şefliklerinden belediye hesabında biriken tutarları takip etmek, her Şeflikten bu şekilde gelir olarak kaydedilen tutarların en az yüzde onu kadar payın, o limanın temizlik, güvenlik, aydınlatma, bakım ve onarım ihtiyaçlarının karşılanması ve kapasitesinin arttırılması, ihtiyaç duyulan bilgi işlem sisteminin kurulması ve lüzumlu diğer teknik donanımın sağlanması, ortak tesislerin kurulması ve işletilmesinde harcanması için izleyen yılın belediye bütçesine ödenek konulmasını sağlamak, bu şekilde ayrılan ödenekleri ilgili Liman Şefliklerine belirlenen oranlarda tahsis etmek ve bu amaca uygun olarak kullandırmak,

f)    Liman Şeflikleri arasında anlık ortak bilgi paylaşımını ve iletişimi temin etmek,

(2)    Denizde toplu taşıma hizmetleri kapsamında,

a)    Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.'nin işlettirdiği deniz hatlarını şirket yönetimi ile koordine etmek,

b)    Hemşerilerin şikâyet ve taleplerini incelemek ve değerlendirmek, gerekiyorsa UKOME kararı aldırmak üzere hazırlanan teklifleri Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğüne iletmek,

c)    Mevcut uygulama ve uygulama değişikliklerini ilan, dilekçe, telefon ve belediye web sitesi aracılığıyla hemşerilere duyurmak,

ç)    Büyükşehir sınırları içerisindeki toplu taşıma araçlarının ve sisteminin elektronik ve fiziki ortamda denetimini yapmak,

d)    Denizde toplu taşıma ile ilgili UKOME gündemine giren tüm konularda gerekli ön inceleme ve değerlendirme çalışmalarını yapmak, Daire Başkanlığı görüşünü oluşturmak,

e)    Denizde yolcu taşıma hizmeti yapan araçlardan engelliler için erişilebilir olmayanları tespit etmek, bunlara yolcu taşıma hizmeti için yetki belgesi, izin ve çalışma ruhsatı verilmemesini sağlamak,

f)    Denizde toplu taşıma güzergâhlarında yolcu indirme-bindirme iskelelerin durumlarını takip etmek, bu konudaki şikâyetleri cevaplandırmak, hasar tespitlerini yapmak, bakım ve onarımlarının, yenilerin montajlarının yapılmasını sağlamak,

g)    Denizde taşımacılık faaliyetlerinin, ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en aza indirilecek şekilde, fert, toplum ve çevre sağlığı ile bunların güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek ve kamu yararını gözetecek tarzda ve serbest rekabet ortamında gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

(3)    Belediye sınırlarında deniz ve iç suyolu taşımacılığı ve kıyı tesislerinin işletilme esas ve usullerin standardizasyonu, ilgili taraflar ve Belediye’nin görev ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin olarak Deniz ve İç Suyolu Taşımacılığı ve Kıyı Tesisleri Yönetmeliğini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemektir.