İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Harita Şube Müdürlüğü

  • Adı : Murat Güngörmüş
  • Görevi : Harita Şube Müdür V.

  • Özgeçmiş


  • Görevleri

Harita Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Hâlihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinden başlamak üzere mahalle hâlihazır haritalarını hazırlamak veya hazırlatmak ve güncelleştirmek, bu kapsamda,

a)    İl, ilçe ve mahalle sınırları ile ilgili çalışmalar yapmak; il, ilçe ve mahalle sınır değişikliklerine ilişkin kayıtları tutmak, sınır uyuşmazlıklarına ilişkin olarak Belediye Meclisi kararını istihsal etmek,

b)    Hâlihazır harita yapımı için plânlama aşamasında çalışma yapılacak alana ilişkin bilgileri almak için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurmak ve proje kayıt numarası almak,1/5.000 ölçekli harita ve bunlara ilişkin harita bilgilerinin üretimleri konusunda, Bakanlıklar arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kuruluna bilgi vermek,

c)    Belediye sınırları içerisinde ve etkilenen bölgelerinde 1/500 ve 1/5000 arasındaki her ölçekte hâlihazır harita yapmak, yaptırmak, ayrıca,

1)    Daire Başkanlıklarınca hazırlanacak yatırım projelerine altlık olmak üzere hâlihazır harita ve plankote hazırlamak veya hazırlatmak,

2)    Şehrin tanıtımına yönelik rehber amaçlı haritalar yapmak veya yaptırmak ve kullanıma sunmak,

3)    Islaha muhtaç veya tasfiyesi gereken gecekondu bölgeleri ile yeniden halk konutu veya nüve konut yapımına tahsis etmek üzere seçilmiş sahaların haritalarını hazırlamak,

ç)    Hazırlanan ve hazırlatılan haritaları onaylamak ve arşivlemek, Belediye birimlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve halkın kullanımına sunmak,

d)    Yapımı tamamlanan hâlihazır harita ve harita bilgilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ve Harita Genel Komutanlığına kaydettirmek, bunlarla birlikte,

1)    Hava filmleri orijinalleri ile paftaların birer nüshasını Harita Genel Komutanlığına,

2)    Deniz harita ve harita bilgilerini Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına,

3)    1/5.000 ve daha büyük ölçekli harita yapımı amacıyla üretilen hava filmleri hariç diğer arşiv belge ve bilgileri ile paftaların birer şeffaf kopyasını Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne vermek,

(2)    Uygulama Planları kapsamında,

a)    Planlamaya altlık oluşturmak üzere, görev ve yetki sahası içerisindeki kadastro ve tapu bilgilerini temin etmek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bu çerçevede protokol düzenlemek,

b)    1/5000 ölçekli nazım imar planlarını hazırlamak, hazırlatmak ve tescil ettirmek,

c)    Belediye faaliyet, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği uygulama imar ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak ve tescil ettirmek,

ç)    Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak adı ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi gibi numarataj çalışmalarına ilişkin tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmek, binalar cetvelini hazırlamak, gerektiğinde bu görevi Belediye Meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devretmek veya onlarla birlikte yapmak,

d)    İlçe belediyelerinden intikal eden uygulama imar planları hakkında görüş belirtmek,

e)    Sayım, seçim gibi konularda Muhtarlıklar, Yüksek Seçim Kurulu ve Devlet İstatistik Enstitüsü ile işbirliği içinde gerekli çalışmaları yürütmek,

(3)    Daire Başkanlıkları ile ve Belediyeye bağlı kuruluşları ile İlçe Belediyeleri, Tapu Sicil Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri ve diğer resmi kurumların ilgili birimleri ile hizmet amaçlı olarak çalışmalar yapmak,

(4)    Üretilen ve biriken harita ve planların, ayırılması, belirli dönemlerde ayıklanması ve muhafazasına, daha fazla ihtiyaç olmayan veya yıprananların imhasına, gerektiğinde uygun şartlarda kullanıma sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla, Harita ve Planlarla İlgili Arşiv Hizmetleri Yönergesini hazırlamak, gerektiğinde güncellemek,

(5)    Belediye yetki alanında numaralama işlemlerinin adres standardına uygun yürütülmesi, zamanında ve uygun şekilde Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi sistemini tanımlamak, uygulama esas ve usullerini, birimlerin bu faaliyet alanındaki görev ve sorumlulukları belirlemek amacıyla Numaralama İşlemleri Yönergesini hazırlamak, gerektiğinde güncellemektir.