Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Hayvansal Üretim ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Mehmet Hezer
  • Görevi : Hayvansal Üretim ve Mezbahalar Şube Müdür V.

  • Özgeçmiş

    20.01.1975 tarihinde Balıkesir'de doğmuştur.İlk orta ve lise öğrenimini Bigadiç ilçesi'nde tamamlamıştır.Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 'nden 1998 yılında mezun olmuştur.

    Bigadiç İlçesinde serbest veteriner hekim olarak çalışmıştır. 2005 yılında  Bigadiç Belediye Mezbahası'nda veteriner hekim olarak çalışmaya başlamış olup 2014 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesine geçmiştir. Orta seviyede ingilizce bilmektedir. Evli 2 çocuk babasıdır.  • Görevleri
Hayvansal Üretim ve Mezbahalar Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

1) Hayvansal üretimi teşvik edici, destekleyici, geliştirici sistemler, eğitim ve denetim, analiz ve envanter çalışmaları vb. gibi konularda her türlü faaliyeti gerçekleştirmek, işlerin yapımını ve/veya denetlenmesini sağlamak
2) Hayvansal üretimi, kalite ve verim arttırıcı yöntemleri teşvik ve destekleme ile ilgili projeler yapmak ya da yaptırmak
3) Yöreye özgü gen kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli projeler yapmak veya yaptırmak
4) Hayvancılık konusunda eğitim ve yayım çalışmaları ile ilgili projeler yapmak ya da yaptırmak
5) Hayvancılıkta insan sağlığı ve gıda güvenliği konusunda projeler yapmak ya da yaptırmak
6) Kırsaldaki üreticileri koruma, örgütlenme ve sosyal faaliyetler ile ilgili projeler yapmak ya da yaptırmak
7) Hayvancılık konusunda örgütlü veya tüzel kişilere mali destek projeleri çalışmaları yapmak ya da yaptırmak
8) Tarımsal mekanizasyonun desteklenmesi projeleri yapmak ya da yaptırmak
9) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve geliştirilmesi için projeler yapmak ya da yaptırmak
10) Su ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması ve desteklenmesine yönelik projeler yapmak ya da yaptırmak, Su Ürünleri Hallerinde serbest rekabet ortamının oluşmasını sağlamak, giriş ve çıkışları kontrol altında tutarak hale giren ve çıkan emtianın kaydını tutmak, rüsum kontrollerini yapmak ve ilgili Bakanlığa sunulması gereken bilgi akışını sağlamak, işleyişini denetlemek ve tespit edilen aksaklıklar ile mevzuata aykırılıkların giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, kanuni müeyyideleri uygulamak
11) Hayvansal gıdaların, et ve et ürünlerinin sıhhi ve hijyenik şartlarda satışa sunulması ve denetlenmesi ile ilgili kurumlarla işbirliği içinde olmak
12) Kaçak et kesimini önlemek için ilgili birimlere gerekli desteği sağlamak
13) Hayvan, hayvan hastalıkları, hayvansal gıda güvenliği, vb. konularda hizmet içi ve hizmet dışı eğitim faaliyetleri yapmak
14) Canlı hayvan satış yeri, ham deri işleme depolama ve satıldığı işyerlerinin ruhsatlandırılmasında komisyonda görev almak
15) Mezbahaların yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre faaliyet göstermelerini sağlamak
16) Mezbahalara kesime gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların Veteriner Hekim kontrolünde premortem muayenelerini kesim öncesi, kesim ve kesim sonrası muayeneleri) yapan Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü personeline yardımcı olmak
17) Kurban Bayramında halkımızın kurban kesimi ihtiyacını karşılamak için örnek kesim yerleri kurmak, kesim yerlerinde kesici ve parçalayıcı personelle hizmet vererek halkın kurban vecibesini hijyen koşulları altında huzurlu bir şekilde yerine getirmesini sağlamak
18) İl dışından gelen kesik etlerin kontrolünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına uygulama ve teknik hususlarda yardımcı olmak,
19) Tarım İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde hayvanlarda görülebilecek salgın hastalıkların ihbarını yapmak ve mücadele çalışmalarına katkıda bulunmak
20) Hayvanlardan insanlara geçebilecek bulaşıcı hastalıklarla mücadelede; ilgili diğer teşkilatlarla işbirliği yapmak, çalışmaların verimini artırmak, yapılan tarama ve dezenfeksiyon çalışmalarında bulunmak
21) İl Kurban Hizmetleri Komisyonundaki görevleri yerine getirmek
22) Hayvan pazarını ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak işletmek
23) Veterinerlikle ilgili diğer hizmetleri yerine getirmek,
24) Elektronik veri tabanı ve envanter çalışmaları ile ilgili veri üretimi yapmak ya da yaptırmak
25) Faaliyet alanıyla ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yürütmek veya desteklemek
26) Şube Müdürlüğü’nün görev alanı ile ilgili ihaleli işlerin projeye ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini denetlemek
27) Kurum dışı ve içi yazışmaları yapmak
28) Şube Müdürlüğü'nün evrak kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek
29) Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.