Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

İdari İşler Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Emine Eren
  • Görevi : İdari İşler Şube Müdür V.

  • Özgeçmiş


  • Görevleri
İdare İşler Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

1) Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı şube müdürlüklerinin taleplerini hazırlamak,
2) Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluğundaki işlere dair ödeme emri belgesi (tahakkuk)düzenlemek ve takibini yapmak,
3) Daire Başkanlığı bütçesini hazırlamak ve takibini yapmak,
4) Daire Başkanlığı Gelir Tarife Cetvelini hazırlamak ve takibini yapmak,
5) Daire Başkanlığına bağlı tüm şube müdürlüklerinin demirbaş, sarf, tüketim malzemesi taleplerini Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bildirmek, temin edilen taşınır malların dağıtımını ve takibini yapmak,
6) Daire Başkanlığı içinde Taşınır kayıt kontrol sisteminde malzeme kayıtlarını tutmak,
7) Daire Başkanlığının evrak kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
8) Kurum dışı ve içi yazışmaları yapmak,
9) Daire Başkanlığı tarafından verilen görevleri yerine getirmek iş ve işlemlerini yürütür.