İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

İmar ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

  • Adı : Gökhan Tığ
  • Görevi : İmar ve Yapı İşleri Şube Müdür V.

  • Özgeçmiş


  • Görevleri

İmar ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Belediyenin mülkiyet ve tasarrufu altındaki bina, tesis ve işyerleri ile Belediye sınırları içerisinde alışveriş merkezlerine, yolcu ve yük terminallerine, kapalı ve açık otoparklara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi vermek, değiştirmek, yenilemek ve denetlemek, alışveriş merkezlerine ruhsat verirken üst meslek kuruluşlarının yazılı görüşünü almak, yapı ruhsatı verilen binalar için asansör tescil işlemlerini yürütmek, fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması için Türk Standartları Enstitüsünün yapılarda belirlediği standartlara uyulmasını sağlamak,

(2)    Belediyenin yapım ve bakımından sorumlu olduğu yolların, 50 m. kenarındaki akaryakıt, servis, dolum ve muayene istasyonları, umuma açık park yeri ve garaj, terminal, fabrika, iş hanı, çarşı, pazar yeri, eğlence yerleri, turistik yapı ve tesisler, inşaat malzemesi, ocak ve harmanları, maden ve petrol tesisleri, araç bakım, onarım ve satım işyerleri ve benzeri trafik güvenliğini etkileyecek yapı ve tesisler için yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi vermek, yol kenarında yapılacak ve açılacak olan bu yapı ve tesislerin bağlantı yolları için Karayolları Bölge Müdürlüğünün görüşünü almak,

(3)    Belediye sınırları içerisindeki yapılaşmanın imar planlarına uygunluğunu denetlemek, tespit edilen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıları, Belediyeye intikal eden, yapılaşma ile ilgili şikâyet dilekçelerini yerinde inceleyerek, gerekli işlemleri yapmak üzere ilgili ilçe Belediyesine bildirmek, birlikte sonuçlandırmak, ilçe belediyelerince imara aykırı uygulamanın üç ay içinde düzeltilmemesi halinde İmar Kanundan alınan yetkileri kullanmak,

(4)    Belediye hüküm ve tasarrufuna bırakılan kıyı alanlarını imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek amacıyla, imar planları kapsamında denetlemek, aykırı davrananlara Kanunda belirtilen para cezalarını vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamak ve varsa Zabıta Dairesi Başkanlığının tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümenine sunmak,

(5)    Planlı Alan Tip İmar Yönetmeliği genel hükümlerine, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümlerine ve belde şartlarına aykırı olmamak kaydıyla, Belediye sınırları içerisinde uygulanacak olan Balıkesir İmar Yönetmeliğini hazırlamak, Belediye Meclisine sunmak, kabulü ve onayı sonrasında ilçe belediyeleri, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin ilgili temsilcilikleri ile Belediyenin ilgili birimlerine göndermek ve gerektiğinde güncellemek,

(6)    İlçe belediyeleri ve Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, imar uygulamaları ve Balıkesir İmar Yönetmeliği hakkındaki sorularına, mevzuata uygun görüş bildirmek,

(7)    Yapılaşma, imar mevzuatı, inşaat gibi konularda ilgili birimleri bilgilendirmek amacı ile toplantı ve seminerler düzenlemek,

(8)    İlçe belediye meclisleri ile kurum ve kuruluşların imar uygulamaları hakkındaki kararlarını, imar mevzuatı çerçevesinde inceleyerek görüş oluşturmak ve Belediye Meclisine sunmak, sonuçları takip etmek,

(9)    İlçe belediyelerince verilen inşaat ve onarım ruhsatlarını ve yapı kullanma izinlerini incelemek ve aylık olarak düzenleyerek arşivlemek,

(10)    Belediye Meclisinin İmar ve Bayındırlık Komisyon toplantılarına katılım sağlayarak, Meclis tarafından komisyona havale edilen imar ve yapı işleri hakkında, üyelerin bilgilenmesini sağlamak,

(11)    Ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine ve müteahhidine, istisnalar dışında özel parselasyon ile hisse karşılığı belirli bir yer satan ve alana İmar Kanunda öngörülen cezaları kesmek, ilgilileri meslek kuruluşlarına bildirmek, Kanunda öngörülen cezaları vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamak ve varsa Zabıta Dairesi Başkanlığının tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümenine sunmak,

(12)    İlçe belediyeleri ile diğer kurum ve ilgili birimlerle koordineli çalışarak

a)    Kaçak yapılaşmayı önlemeye çalışmak, gerekiyorsa kaçak yapılar ile ilgili yıkım kararı aldırmak,

b)    Belediyeye, hazineye, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde, inşa veya iskân durumunda bulunan daimi veya geçici bütün izinsiz yapıları tespit etmek ve kararı aldırmak,

c)    Bu tür yapıların yıkımı için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve ilgili Daire Başkanlıklarından talepte bulunmak,

(13)    Kentin bütününe yönelik uygulamalarda eşgüdümü sağlamak amacıyla, ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile Belediye birimlerinin bu yöndeki çalışmalarına katılım sağlamak, gerektiğinde mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum ve güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etme, özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmalarına iştirak etmek,

(14)    Belediye ve mücavir alan sınırları içinde özel inşaat yapan yüklenicilerin sicillerini tutmak,

(15)    Valilikçe talep edildiğinde Mahalli İskân Komisyonuna personel görevlendirmek, il sınırları içinde iskân olunanları yerleştirmek için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imkânları yetersiz olduğunda, iskâna tahsis edilecek yerleri ölçmek, dağıtmak ve inşaatları kontrol etmek gibi işlerde görevlendirmek üzere Belediye personel, araç ve gereçleri ile hazineden bedelsiz olarak devralınmış ve belirli bir maksada tahsis edilmemiş, Gecekondu Kanunu amaçları dışında kalan belediye arazilerini tahsis işlemlerini yerine getirmektir.