Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğü  • Görevleri

İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Belediye ile iştirakleri arasında koordinasyonu sağlamak,

a)    İştiraklerin genel kurul toplantılarını koordine etmek ve Belediyenin genel kurullarda temsilini sağlamak,

b)    İştiraklerin sermaye artışı ile ilgili taleplerini değerlendirerek, karar vermek üzere Belediye Encümeni ve Belediye Meclisine sunmak,

c)    İştiraklerdeki ortaklık payından doğan mali ve yasal hakları takip etmek,

ç)    Belediye Başkanı tarafından iştiraklerle ilgili verilen resmi iş ve işlemleri yürütmek,

d)    İştiraklerin yönetim ve denetim faaliyetlerini Belediye Başkanı adına koordine etmek,

(2)    Belediye ile bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

a)    Belediye ve bağlı kuruluşların nakit ihtiyaçlarını Belediye Başkanının onayı ile karşılıklı olarak birbirinden karşılamak,

b)    Bağlı kuruluşların yönetim ve denetim kurullarında görev alacak personelle ilgili hususları yerine getirmek,

c)    Belediye ve bağlı kuruluşlarının aynı anda ihtiyaç duyduğu yatırımların neler olabileceğini takip etmek, tek elden yönetiminin maliyeti düşüreceği durumlarda, yatırımı Belediye Meclis kararı ile belirlenen kuruluşa yaptırmak,

(3)    Belediye şirketleri ile ilgili işler kapsamında,

a)    Belediye tarafından yürütülen faaliyetlerle, yerine getirilen görevler ve verilen hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketi kurma ihtiyaçlarını belirlemek,

b)    İhtiyaç bulunması halinde, Belediye Meclisi kararı ve İçişleri Bakanlığı kanalıyla Bakanlar Kurulu kararı almak üzere şirket kurma çalışmalarını yürütmek,c)    Bakanlar Kurulu kararına tabi olmaksızın, kurulmuş veya kurulacak şirketlere bedelsiz olarak pay verilmek suretiyle hissedar olmak veya mevcut bir şirketi hibe yoluyla tüm mal varlığı ile bedelsiz olarak devralma işlemlerini yürütmek,

(4)    Bütçe içi işletmeler ile ilgili işler kapsamında,

a)    Belediye mülkiyeti veya tasarrufundaki (hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetleri, fuar alanları, sosyal tesisler, kütüphaneler, spor tesisleri, müzeler, hayvanat bahçeleri, büfe, otopark ve çay bahçeleri, haller, mezbahalar, terminaller, limanlar, yat limanı, iskeleler vb.) yerlerde bütçe içi işletme ihtiyaçlarını belirlemek,

b)    Belediye Meclisi kararı ve İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içi işletme kurma çalışmalarını yürütmek,

c)    Belediye işletmelerinin işletilmesini, belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle devretme çalışmalarını yürütmek,

ç)    Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına ilişkin çalışmaları karar vermek üzere Belediye Meclisine sunmak,

(5)    Gerektiğinde turizm, sağlık, sanayi, ticaret yatırımları ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapmak veya yaptırmak ve istenirse bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olmak için ön çalışmaları yürütmek ve Belediye Meclisi kararı istihsal etmek,

(6)    Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve karar vermek üzere Belediye Meclisine sunmaktır.