Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Kırsal Alan Planlaması ve Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : İzzet Ulusman
 • Görevi : Kırsal Alan Planlaması ve Kırsal Kalkınma Şube Müdür V.

 • Özgeçmiş

  1965 yılında Kırşehir’de doğdu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünden mezun oldu. Mezuniyet sonrası Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü sulama sahalarında (Bursa Karacabey Ovası ve Çanakkale Kumkale Ovası) özel sektör bünyesinde Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (AT ve TİGH) projelerinde planlama toprak etüt, arazi tesviyesi ve proje mühendisi olarak çalıştı.

  1997-1998 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığında, 1998-2000 tarihleri arasında, Orman Bakanlığı, Ege Bölge Müdürlüğü Aydın Orköy Başmühendisliğinde, Orman Köylerini Kalkındırma Projelerinde Ziraat Mühendisi olarak görev yaptı.

  2000-2005 tarihleri arasında,  Balıkesir Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde Manyas Ovası AT ve TİGH projesinde Etüt, Planlama, Proje ve Kontrol Mühendisi olarak görev yaptı. Ayrıca 2000-2014 yılları arasında Balıkesir Köy Hizmetleri ve Balıkesir ve İl Özel İdaresi bünyesinde çeşitli sulama projelerinde (YAS, YÜS) proje kontrol mühendisi olarak görev yaptı.   

  6360 sayılı kanun kapsamında kurulan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı olarak Aralık 2014 tarihinden itibaren Kırsal Alan Planlaması ve Kırsal kalkınma Şube Müdür V. olarak görev yapmaktadır.

   


 • Görevleri
Kırsal Alan Planlaması ve Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

1) Her türlü tarımsal faaliyeti, bitkisel ve hayvansal üretimi destekleyici sistemleri, her türlü makine, ekipman, araç-gereç ve imalatları gerçekleştirmek için işlerin başlangıcından bitimine kadar yapımını ve/veya denetlenmesini sağlamak,
2) Kırsal yerleşimlerin tarihi, dokusu ve kültürel özellikleri korunarak, çevre ve insan sağlığına uygun yerleşim planlaması yapmak veya yaptırmak,
3) Nüfusun azaldığı yerleşimlerde kırsal yerleşim toplulaştırması yaparak hizmet kalitesini artırmak,
4) Arazi kullanım kabiliyeti haritaları hazırlayarak veya var olanları kullanarak arazi kullanım planları hazırlamak,
5) İlgili kurumlarla ve koordinasyon sağlayarak kırsal alan veri bankası oluşturmak ve/veya oluşturulmasına katkıda bulunmak, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın CBS sistemi oluşturmasına katkıda bulunmak,
6) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde kırsal yerleşimlerin kültürel ve coğrafi özelliklerini yansıtacak konut tip projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,
7) Bölge şartlarına uygun tarımsal yapı projeleri hazırlamak veya hazırlattırmak,
8) Entegre kırsal kalkınma projeleri hazırlamak, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde uygulamak veya uygulatmak,
9) Üreticilerin ve tarım işçilerinin sosyal yaşamlarını ve çalışma hayatını kolaylaştırıcı projeler yapmak ya da yaptırmak,
10) Geleneksel el sanatlarının geliştirilmesi ve bunlar için daha iyi fiziki ortam, makine, ekipman ve imkan sağlanmasını desteklemek amaçlı projeler yapmak yada yaptırmak,
11) Faaliyet alanıyla ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yürütmek veya desteklemek,
12) Şube Müdürlüğü’nün görev alanı ile ilgili ihaleli işlerin projeye ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini denetlemek,
13) Kurum dışı ve içi yazışmaları yapmak,
14) Şube Müdürlüğü'nün evrak kayıt, dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek
15) Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.