Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

ulasim
 • Adı : Soner KORKMAZ
 • Görevi : Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı

 • Özgeçmiş

  Soner Korkmaz, 23 Ocak 1981'de İstanbul'da doğdu. Mustafa Kemal Üniversitesi Endüstriyel Elektronik bölümünü bitirdi. Birçok özel şirkette yöneticilik yaptıktan sonra Beylikdüzü Belediyesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Altıeylül Anonim Şirketi (ALTAŞ) Genel Müdürlüğü görevininin ardından, Altıeylül Belediyesinde Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevinde bulundu. 15.11.2017 tarihinden itibaren de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevinin yanısıra Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına vekaleten atandı.

  Korkmaz, evli ve üç çocuk babasıdır.


 • Görevleri
 • Mevzuatlar
 • Faaliyet Raporları

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:

(1) Meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek, işlettirmek; meslek ve sanatsal beceri kazandırmak amacıyla, Belediye Konservatuarında yaygın eğitim vermek, halkoyunları, koro ve solo konser faaliyetleri, şehir tiyatrosu, kent orkestrası ve belediye bandosu gibi çalışmalar yapmak, İl Mesleki Eğitim Kuruluna katılmak, devlete ait her derecedeki okulların her türlü araç, gereç ve malzeme taleplerini imkânlar dâhilinde karşılamak,

(2) Yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla kültür ve sanat tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, hemşeriler arasında kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması için gerekli çalışmaları yapmak, bu kapsamda gerçekleştirilecek etkinlikleri, ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, uygulamak ve sonuçları değerlendirmek, faaliyet ve etkinliklere uzman kişilerin katılımını sağlamak, fuar ve sergi alanları açılmasına izin vermek, kültür ve tabiat varlıklarının işlevleri ve durumlarını takip etmek,

(3) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını tespit etmek, hemşeriler arasında sağlık ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, kent halkının sağlık, huzur, esenlik ve mutluluğunu gözetmek, bunu sağlamak için gereken önlemleri almak, yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri kurmak, işletmek veya işlettirmek, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak, dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizlere sosyal hizmetler sunmak ve yardım yapmak,bu kapsamda hasta ve cenaze nakil taleplerini karşılamak, engelli hizmet birimleri ve engelli merkezleri oluşturmak, mesleki habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri gerçekleştirmek, muhtaç olan asker ailelerine yardım yapmak,

(4) Kent konseyi faaliyetlerine yardım ve destek sağlamak, sekretarya hizmetlerini yürütmek,

(5) Sporu teşvik etmek amacıyla, gençlere spor malzemesi vermek, her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenlemek, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapmak, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda başarı elde edenlere belediye meclisi kararıyla ödül vermek,

(6) Hemşerileri bilgilendirmek maksadıyla, Başkanlık ve bağlı kuruluşların planladıkları ve uygulamaya koydukları faaliyet ve etkinlikleri kamuoyuna duyurmak, Başkanlığın kurumsal iletişim sistemini yönetmek, basın toplantıları düzenlemek, süreli, süresiz yayınlar hazırlamak ve yayınlamak, radyo ve televizyon programları hazırlanmasını ve yayımlanmasını sağlamak, Başkanlık web sitesini yönetmek, internet yayıncılığı yapmak, ilan ve reklamla tanıtım faaliyetleri yapmak, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarının ve karar özetlerinin yayınlanmasını sağlamak, Beldeyi tanıtıcı mahiyette amblem, flama ve benzerleri konusunda yapılan çalışmaları karar vermek üzere Belediye Meclisine sunmak, alınan kararları uygulamaya koymak, Başkanlık ihtiyacı kadar yerel ve ulusal süreli ve süresiz yayınları satın almak, abone olmak, kullanıma sunmak,

(7) Bilgi Edinme Kanunu kapsamında veya diğer şekillerde, kamu kurum ve kuruluşlarından ve hemşerilerden gelen bilgi ve belge istekleri ile şikâyet ve önerileri, dilekçe ve sözlü talepleri almak, incelemek, değerlendirmek, cevaplandırmak veya cevaplandırmak üzere diğer daire başkanlıklarına ve bağlı kuruluşlara iletmek, cevapları, bilgi veya belgeleri zamanında istihsal ederek talep sahiplerine iletmek,

(8) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak hemşerilerin memnuniyet düzeylerini öğrenmek, memnuniyetlerini sağlamak ve daha da artırma kamacıyla, kamuoyu yoklaması ve araştırmaları yapmak, yaptırmak, bu kapsamda beklenti ve eğilimlerin ölçülmesine yönelik anket, gözlem, mülakat, içerik çözümlemesi, yazılı kaynakları değerlendirme gibi çeşitli veri toplama tekniklerini uygulamak, uygulattırmak, kederde ve sevinçte hemşerilerin yanında ve onlarla birlikte olmak,

(9) Basın, yayın ve halkla ilişkiler kapsamında, Başkanlığın tüm daire başkanlıkları ve bağlı kuruluşları ile sürekli koordinasyon içinde bulunmak, hemşerilerin sürekli bilgilendirilmesi ve taleplerine hemen cevap verilebilmesi için mevcut işbirliğini geliştirmek ve sürdürmek, kamu yararına çalışan tüm kurumlarca verilen eğitim, kültür, sanat, sosyal, sağlık vb. tüm hizmetlerin il genelinde bütünleştirilerek etkinlik, ekonomiklik ve verimliliğinin artırılmasına ilişkin projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak,

(10) Kültürel ve sosyal hizmetleri planlarken merkezi yönetim il müdürlükleri ile koordine etmek, faaliyetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak,belediye meclisinin kararı üzerine yapılacak anlaşmaya uygun olarak kültür ve sosyal işler alanına giren konularda meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmektir.


No Tarih Açıklama İndir
77 14.01.2016 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği
Açıklama İndir
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 2015 Performans
 • Tamamlanan Projeler
 • Devam Eden Projeler
 • Planlanan Projeler