Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

ulasim
 • Adı : Gülten Kaçmaz
 • Görevi : Mali Hizmetler Dairesi Başkanı

 • Özgeçmiş
  1973 yılında Sivas’ta doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. 

  1990-1993 tarihleri arasında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde vekil öğretmenlik, 1995-2000 tarihleri arasında İmranlı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı emrinde Vakıf Muhasibi olarak (sözleşmeli), – 20.12.2000-15.03.2005 tarihleri arasında Düzce Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde görev yaptı.  

  Köy Hizmetlerinin kapatılması nedeniyle Balıkesir İl Özel İdaresine atanarak 15.03.2005 tarihinde Balıkesir İl Özel İdaresinde göreve başladı. 2010 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından görevde yükselme sınavı ile  Uzman kadrosuna atandı. 15.03.2005-31.03.2014 tarihleri arasında Balıkesir İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü Muhasebe biriminde görev yaptı.

  01.04.2014 tarihinden itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı emrinde Muhasebe biriminde uzman kadrosunda göreve başladı. 30.01.2015 tarihinde Muhasebe Şube Müdürü olarak görevlendirildi.
 • Görevleri
 • Mevzuatlar
 • Faaliyet Raporları

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Faaliyet ve Görevleri;

(1)    İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçe tasarısını, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için program/proje bazında kaynak tahsislerini, yıllık amaç ve hedeflere, performans göstergelerine dayandırmak,

(2)    Hazırlanan bütçe tasarısını, incelemek ve Belediye Meclisine görüş bildirmek üzere, Eylül ayının birinci gününden önce Belediye Encümenine sunmak, İçişleri ve Maliye Bakanlığına göndermek, Belediye Encümeni tarafından incelemesi tamamlanmış olan bütçe tasarısını Kasım ayının birinci gününden önce Belediye Meclisine sunmak, Belediye Meclisince yılbaşından önce kabul edilmesini takip etmek,

(3)    Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, Belediye faaliyetlerinin bütçe ve harcama programına uygunluğunu izlemek, bütçe ödeneklerini verimli, tutumlu ve yerinde harcandığını kontrol etmek,

(4)    Bütçe yılı içerisinde ödeneği kalmayan veya yılsonuna kadar yetişmeyeceği kesinleşen harcama kalemlerine aktarmalar ile gerektiği hallerde ek bütçe tekliflerini hazırlamak, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmaya ilişkin çalışmaları Belediye Meclisine, bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmaya ilişkin çalışmaları Belediye Encümenine, öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek üzere hazırlıkları Belediye Encümenine sunmak,

(5)    Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek, bütçe kesin hesap cetvellerini ve mali istatistikleri hazırlamak, bütçeyle ilgili istenen raporları düzenlemek, mali istatistiklerin doğru hazırlanması için uygun kurumsal çevreyi oluşturmak ve gerekli önlemleri almak, mali istatistikleri belirlenmiş ilkelere uygun olarak hazırlamak ve belirlenen süreler içinde Maliye Bakanlığına göndermek,

(6)    Kesin hesabı, hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde, incelemek ve Belediye Meclisine görüş bildirmek üzere Belediye Encümenine, Belediye Encümeni tarafından incelemesi tamamlanmış olan kesin hesabı, mayıs ayı toplantısında Belediye Meclisine sunmak, görüşülerek karara bağlanmasını takip etmek, kabul edilen kesin hesabı Sayıştay Başkanlığına göndermek,

(7)    Belediye Meclisine sunulacak İlçe Belediye bütçelerini, varsa yapılabilecek değişikliklere ilişkin görüşler ile birlikte Belediye Başkanına ve Belediye bütçesi ile aynı dönemde Belediye Meclisine sunmak, aynı toplantı döneminde karara bağlamak ve Belediye bütçesi ile birlikte tek bütçe hâlinde bastırmak,

(8)    Her bütçe döneminde harcama yetkililerini ismen belirlemek ve ilan etmek, harcama yetkisi verilen diğer görevliler ile birlikte, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasını sağlamak,

(9)    Niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan iş ve hizmetler için her iş itibarıyla, bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini, izleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere, ertesi yıla geçen yüklenmelere dair Belediye Başkanı onayını istihsal işlemlerini yürütmek, gelecek yıllara ait üçüncü şahıslara gördürülen hizmet yüklenmelerini takip ve kontrol etmek, bu türden hizmet yüklenmelerinin süresinin, yapılacak ilk mahalli seçimleri izleyen altı ayın son gününü geçmemesini sağlamak,

(10)    Tüzel kişiliği devam eden orman köylerinin nüfusu oranında genel bütçeden alacakları İller Bankası paylarının Büyükşehir Belediyesi hesabına aktarılmasını takip etmek,

(11)    Yurtiçi ve yurtdışı hibe ve fon programlarını takip ederek, ilgili daire başkanlıklarına ve belediyenin iştiraklerine bildirmek, bu programlar kapsamında kazanılan projeleri ilgili daire başkanlıklarının yürütmesine destek sağlamak,

(12)    Şartsız bağışlarla ilgili evrakları, kabulü için Belediye Başkanına, şartlı bağışlarla ilgili evrakları, kabulü için Belediye Meclisine sunmak,

(13)    Kanunda belirtilen Belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, alacak ve gelirlerinin takip ve tahsil işlerini yürütmek, alacak ve gelirlerinin tahsilinin, mevzuatta belirtilen şartlarda sağlandığını kontrol etmek, tarih ve tahakkuk eden alacakların tahsili için vezneler oluşturmak,

(14)    Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak Belediyenin sunacağı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek için yapılan çalışmaları karara bağlamak üzere Belediye Meclisine sunmak,  özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak,

(15)    Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını, sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek üzere Belediye Meclisine,  beş bin TL ve daha az olanlarını Belediye Encümenine sunmak,

(16)    Limitlerini aşmamak suretiyle yapılacak borçlanmaya ilişkin çalışmaları karar vermek üzere Belediye Meclisine, gerekiyorsa İçişleri Bakanlığı veya gerekiyorsa Kalkınma Bakanlığı görüşü ile Bakanlar Kuruluna sunulmasını takip etmek,

(17)    Belediye kuruluş ve işletmelerinden veya fonlarından tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilecek hasılat paylarının Bakanlar Kurulunca belirlenecek yer ve zamanda ödenmesini takip ve kontrol etmek,

(18)    Belediyenin muhasebe hizmetlerini yürütmek, bu kapsamda muhasebe yetkilisini, sertifikalı adaylar arasından, bulunamaması halinde Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre belirlemek ve atanmasını sağlamak, Belediye hesaplarını standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe düzenine göre oluşturmak, Belediyenin muhasebe kayıtlarını tutmak,

(19)    Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak, birimler tarafından gönderilen belgelere göre düzenlemek,

(20)    Belediyenin, diğer kamu idareleri nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirinin %10’unu aşmamak ve bütçede ödeneği ayrılmış olmak şartıyla, ilgili ilçe belediyesinin yatırım programında yer alan projelerin finansmanı için Belediye Başkanının teklifi ve Belediye Meclisinin kararıyla ilçe belediyelerine yapılabilecek mali ve aynî yardımları belirlemek ve yapmak, Mahalli İdare Birliklerine karşı mali yükümlülükleri yerine getirmek, Belediye, varlık ve yükümlülüklerinin ayrıntılı bir şekilde yer aldığı mali tabloları aylık dönemler hâlinde Maliye Bakanlığına göndermek,

(21)    Daire Başkalıklarınca gönderilen ödeme emri belgelerini almak, gerekli kontrolleri yaparak, ödemeleri yapmak,

(22)    Yasal kesintileri ilgili hak sahiplerine zamanında ödemek, verilen ön ödemelerin takibini yapmak, geri ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak,

(23)    Vergi, resim ve harç borçlarının tahsilinde uzlaşma yoluna gitmek için mükelleflerin uzlaşma taleplerini değerlendirmek, uzlaşma komisyonu yetkisinde olanları komisyona havale etmek, komisyon kararlarını uygulamak,

(24)    Belediyenin banka hesabındaki mevcut parasının kullanımını sağlamak, nakit akışını yönetmek,

(25)    Belediye tarafından sağlanan teşvik ve desteklemeleri bir yılı geçmemek üzere belirli dönemler itibarıyla kamuoyuna açıklamak,

(26)    Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, kayıp ve kötüye kullanımı önlemek, mali karar ve işlemlere ilişkin her türlü kayıt, bilgi ve belgeleri düzenli olarak muhafaza etmek, bu kapsamda,

a)    Gelirlerin, alacakların ve her türlü hakların mevzuata ve bütçedeki tertiplerine uygun olarak tahakkuk, takip ve tahsil edilmesini,

b)    Giderlerin, kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere ve bütçedeki tertibine, ödeneğine ve kadroya uygun olarak harcanmasını, ödemenin istihkak sahiplerinin veya vekillerinin kimliği araştırılmak suretiyle yapılmasını, Belediye hesabına giren bütün işlemlerin para ve sair kıymet hareketlerinin mevzuat hükümlere uygun olmasını,

c)    Taşınır ve taşınmaz malların giriş, saklanış, kullanış ve çıkışları ile bunların bulunması gerekli olan yerlerde tamamen mevcut olup olmadığı hususlarının mevzuat esaslarına göre yapılmasını sağlamak,

ç)    Bütün işlem ve hesapların belgelere ve kayıtlarına uygun olmasını sağlamak,

(27)    Belediyenin mali işlemleri açısından, Sayıştay tarafından yapılan /yapılacak dış denetimlere dair hazırlıkları koordine etmek, gelir, gider ve mal saymanları ile Sayıştay denetimi vermek, denetim sonuç raporlarını inceleyerek, sorgu yazılarını cevaplamak ve takibini yapmak, uygulamadaki sorunları belirlemek ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,

(28)    Belediyenin resmi mühür iş ve işlemlerini yürütmek,

(29)    Belediye ile iştirakleri arasında koordinasyonu sağlamak, iştiraklerin genel kurul toplantılarını koordine etmek ve Belediyenin genel kurullarda temsilini sağlamak, iştiraklerin sermaye artışı ile ilgili taleplerini değerlendirerek, karar vermek üzere Belediye Encümeni ve Belediye Meclisine sunmak, iştiraklerdeki ortaklık payından doğan mali ve yasal haklarını takip etmek, Belediye Başkanı tarafından iştiraklerle ilgili verilen resmi iş ve işlemleri yürütmek, iştiraklerin yönetim ve denetim faaliyetlerini Belediye Başkanı adına koordine etmek,

(30)    Belediye ile bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,  bağlı kuruluşların nakit ihtiyaçlarını takip etmek, Belediye Başkanının onayı ile karşılamak, bağlı kuruluşların yönetim ve denetim kurullarında görev alacak personelle ilgili hususları yerine getirmek, Belediye ve bağlı kuruluşlarının aynı anda ihtiyaç duyduğu yatırımların neler olabileceğini takip ederek, tek elden yönetiminin maliyeti düşüreceği durumlarda, yatırımı Belediye Meclis kararı ile belirlenen bir kuruluşa yaptırmak,

(31)    Belediye tarafından yürütülen faaliyetlerle, yerine getirilen görevler ve verilen hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketi kurma ihtiyaçlarını belirlemek, ihtiyaç bulunması halinde, Belediye Meclisi kararı ve İçişleri Bakanlığı kanalıyla Bakanlar Kurulu kararı alınmasını sağlamak üzere şirket kurma çalışmalarını yürütmek, Bakanlar Kurulu kararına tabi olmaksızın, kurulmuş veya kurulacak şirketlere bedelsiz olarak pay verilmek suretiyle hissedar olmak veya mevcut bir şirketi hibe yoluyla tüm mal varlığı ile bedelsiz olarak devralma işlemlerini yürütmek,

(32)    Belediye mülkiyeti veya tasarrufundaki yerlerde bütçe içi işletme ihtiyaçlarını belirlemek, Belediye Meclisi kararı ve İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içi işletme kurma çalışmalarını yürütmek, Belediye işletmelerinin işletilmesini, belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle devretme çalışmalarını yürütmek, Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına ilişkin çalışmaları karar vermek üzere Belediye Meclisine sunmak,

(33)    Gerektiğinde turizm, sağlık, sanayi, ticaret yatırımları ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapmak veya yaptırmak ve istenirse bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olmak için ön çalışmaları yürütmek ve Belediye Meclisi kararı istihsal etmek,

(34)    Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve karar vermek üzere Belediye Meclisine sunmaktır.

(35)    Belediyenin stratejik plana göre yönetilebilmesi için, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planını hazırlamak, Belediye Encümeni ve encümen görüşü ile Belediye Meclisine sunmak, onay almak,

(36)    Belediye Meclisince onaylanan stratejik planı çoğaltmak, Kalkınma Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına göndermek, tüm birimlere ve bağlı kuruluşlara göndermek, kamuoyuna duyurmak üzere belediyenin internet sitesinde yayımlatmak, böylece uygulamaya koymak, planlı bir yönetim ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamak, en az iki yıl uygulandıktan sonra, misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişiklikler ile güncellemek, güncellenen planı Kalkınma Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına tekrar göndermek, tüm birimlere ve bağlı kuruluşlara yayımlamak ve bir kez daha uygulamaya koymak,

(37)    Stratejik plan çerçevesinde, ilçe belediyelerinin görüşlerini de alarak, yıllık performans programlarını bütçe ile koordine olarak hazırlamak, oluşturulan programları eylül ayının birinci gününden önce Belediye Encümenine ve encümen görüşleri ile birlikte Kasım ayının birinci gününden önce Belediye Meclisine sunmak, onaylanan programı Kalkınma Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına, tüm birimlere ve bağlı kuruluşlara göndermek, kamuoyuna duyurmak üzere belediyenin internet sitesinde yayımlatmak,

(38)    Stratejik plan ve yıllık performans planlarının uygulanmasını izlemek, bu süreçte “Yönetim Bilgi Sistemini” geliştirmek, mali ve mali olmayan bilgi yönetimini bu sistem üzerinden yapmak, Yönetim Bilgi Sistemini etkili bir şekilde işleterek, Belediye Başkanını, her konuda, her an en güncel bilgi ile bilgilendirebilecek durumda olmak,    Yönetim Bilgi Sistemi bilgi işlem altyapısının kurulması ve işlerliği için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile gerekli koordinasyonu sağlamak,

(39)    Stratejik plan ve yıllık performans planlarının izleme sonuçlarını değerlendirmek, yürütülen faaliyetlerin, belirlenmiş performans hedeflerine göre hedef ve gerçekleşme durumunu, meydana gelen sapmaların nedenlerini ve alınacak tedbirleri, belediye borçlarının durumunu açıklayan Başkanlık Faaliyet Raporunu hazırlamak ve her yıl Nisan ayında Belediye Meclisine sunmak,

(40)    Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak ve Kalkınma Bakanlığına göndermek, Belediye yatırımlarının dönemler itibarıyla izlenmesi ve il genelinde koordinasyonu için, Vilayet ve Kalkınma Bakanlığı nezdinde Belediyeyi temsil etmek, Genel Sekreter katılmadığında İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılmak, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla oluşturulan Tüketici Hakem Heyeti’ne katılım sağlamaktır.

(41)    Strateji ve bununla birlikte mevzuatı geliştirme kapsamında,

a)    Tüm dünyada Belediyelerin iyi uygulamalarını takip etmek, gerekli görülen hususlarda mukayeseler yapmak, hizmet sunum kalitesini artıracak önlemleri gündeme getirmek,

b)    Belediyenin iç mevzuatını geliştirme ve standardizasyonu sağlama çalışmalarını yürütmek, hazırlanan tüm Belediyenin Yönetmelik ve Yönerge taslakları hakkında 1.Hukuk Müşavirliğinin hukuka uygunluk görüşünün istihsal edildiğini kontrol etmek,

c)    Hazırlanan ve güncellenen Belediye Yönetmelik ve Yönerge taslakları hakkında mevzuat gereği, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, Devlet personel Başkanlığı ve ilgili diğer merkezi idare kurum ve kuruluşlarından görüş isteme yazılarını, genel gerekçesi ile birlikte, bir elden hazırlamak, Belediye Başkanı imzası ve elektronik kopyası ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne göndermek,

ç)    Belediye Yönetmelikleri hakkında Belediye Meclisi kararının, Belediye Yönergeleri hakkında Belediye Başkanı Onayının istihsal edilerek, Yönetmelik ve Yönergelerin uygulamaya konulması sürecini yönetmek,

d)    Belediye teşkilat yapısının geliştirilmesine dair analizleri yapmak ve ilgili Daire Başkanlıkları ile koordine etmek ve teşkilat değişiklik ihtiyaçlarını gerçekleştirmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirmek,

(42)    Daire Başkanlıklarının ve faaliyetlerinin tanıtımı ile tamamlanan, devam eden ve planlanan faaliyet ve görevlerine ilişkin 5 ve 15 dakikalık kısa ve 60 dakikalık uzun brifinglerinin nasıl hazırlanacağını koordine etmek, haftada en az bir kez bu brifingleri almak ve yeniden düzenlemek, Başkanlık makamından istendiğinde, istenilen formatta güncel olarak verebilecek durumda bulunmak,

(43)    Devredilen veya paylaşılan hizmetlerin yerine getirilmesinde, ilçe belediyeleri ile uyum ve koordinasyonu sağlamak, ilçe belediyeleri ile veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, Belediye Meclisince yönlendirici ve düzenleyici kararlar alınmasını sağlamak, alt yapı hizmetleri dışında, ilçe belediyeleri ile ortak projeler geliştirmek ve ortak yatırım alanlarını belirlemek,

(44)    Ulusal ve uluslararası teşekkül, organizasyon ve mahallî idarelerle birlikte gerçekleştirilebilecek ortak faaliyet ve hizmet projelerini ilgili Daire Başkanlıkları ile koordine etmek, bir teşekkül, organizasyon veya birlik kurmak, teşekkül ve organizasyonlara ve mahallî idare birliklerine kurucu üye veya üye olma işlemlerini yürütmek, bu konularda Belediye Meclisi kararı istihsal etmek,

(45)    Belediye Başkanı veya temsilcisinin katılacağı Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı gibi birlik ve teşkillerin meclis ve/veya yönetim kurulu toplantılarına katılıma ilişkin hazırlıkları yapmak, zamanında arz etmek, üyelik yükümlülüklerini takip ve kontrol etmek, yerine getirmek,

(46)    Üniversiteler, akademisyenler, konusunda uzman kişi, kurum ve kuruluşlarla birlikte, Belediyenin faaliyet gösterdiği ana sektörlerde senaryo analizleri yapmak veya yaptırmak, gerekli görülmesi halinde ilgili sektör yöneticilerine sunmak,

(47)    Başkanlığın kurumsal risk yönetimi çalışmalarını yönetmek, bu kapsamda Başkanlığın faaliyet ve görevlerinin başarısını tehlikeye düşürecek, belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılmasını etkileyecek riskleri tespite, değerlendirmeye ve bu riskleri karşılayıcı kontrolleri tesis etmeye yönelik çalışmalar yapmak, yürütülen faaliyetleri, temel görevlerin ve yönetim performansını yılda en az bir defa değerlendirmek ve riskleri gözden geçirerek, alınması gereken tedbirlere yönelik bir eylem planı oluşturmak ve uygulamaya koymak, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun çalışmalarına sekretarya hizmeti sunmak,

(48)    Ayrıca,

a)    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetki alanları içerisinde ilan ve reklam araçlarının ve tanıtım faaliyetlerinin yol açtığı görsel kirlilik, güvenlik ve bilgilendirme sorunlarını ortadan kaldırmak, ilan ve reklam araçlarının kent bütünlüğünde, kentin görselliği ve estetiğine katkı sağlamak üzere kullanımını düzenlemek, ilan ve reklam işlerini, bu işleri yapan gerçek kişilerle, özel ve kamu tüzel kişilerinin uymaları zorunlu esasları belirlemek amacıyla İlan ve Reklam Yönetmeliği ile

b)    Belediye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibinin yapılmasında izlenecek yol ve yöntemlerin belirtilmesi, Başkanlık birimlerince yerine getirilecek görev ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla Belediye Gelirlerini Tahakkuk, Tahsil ve Takip Yönergesini,

c)    Belediye’nin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerin mali mevzuat hükümlerine uygunluğunun kontrolü ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden incelenmesi sürecinde Başkanlık birimlerince yerine getirilecek görev ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla Ön Mali Kontrol Yönergesini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemektir.


No Tarih Açıklama İndir
000 04.09.2015 İlan Reklam ve Tanıtım Aktiviteleri Yönetmeliği
Açıklama İndir
Mali İşler 2015 - 2019 Stratejik Plan
Mali İşler 2015 Performans