Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

Meclis Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Pakize Kadıoğlu
  • Görevi : Meclis Şube Müdür V.
  • Telefon : 0266 239 1510 / 1703
  • E-posta : pkadioglu@balikesir.bel.tr

  • Özgeçmiş

    1974 Balıkesir/Sındırgı doğumlu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. İş hayatına 1992 yılında Gölcük Belde Belediyesinde başlayarak 1992-2000 yıllarında Muhasebeci olarak görev yaptıktan sonra 2000 yılında Balıkesir Belediyesine naklen tayin oldu. Balıkesir Belediyesinde 2004-2014 yıllarında Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Vergi Dairesinde, 2000-2013 yıllarında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde, Altıeylül İlçe Belediyesinin kuruluş aşamasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde görev yaptı. 2014 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığında göreve başladı. 05.01.2015 tarihinden itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı, İştirakler Koordinasyon Şube Müdür V. Olarak görevlendirildi. Evli ve 2 çocuk annesi.

  • Görevleri

Meclis Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Gerektiğinde Belediye Başkanı emriyle, Meclisi(bir yılda en çok üç kez ve sadece bir oturum için) acil toplantıya çağırmak, her ayın ikinci haftasında olağan veya acil toplanan Büyükşehir Belediye Meclis toplantı gündemini hazırlamak,

(2)    Meclis toplantısıyla ilgili ilan ve tebligatı süresi içinde ilgililerine ulaştırmak,

(3)    Belediye Başkanının başkanlık edeceği Belediye Meclisi toplantılarından önce, yapılan hazırlıkları Belediye Başkanına ve Genel Sekretere arz etmek,

(4)    Meclisten ihtisas komisyonlarına havale edilen teklifler ve dosyalar ile  meclise gönderilen komisyon raporlarıyla ilgili yapılan yazışmaları takip etmek, kayıtlarını tutmak, ihtisas komisyonları icmalini düzenlemek ve komisyon raporlarının ilgililerine zamanında ulaştırılmasını sağlamak,

(5)    Mecliste sözlü müzakerelerin yazılı görüşme tutanaklarını hazırlamak ve hazırlanan tutanakları gruplara ve isteyen meclis üyelerine vermek,

(6)    Meclis toplantılarında hazır bulunmak, kararları yazmak, kontrol etmek, Meclis Divan Kâtiplerine, Meclis Başkanı ve Belediye Başkanına imzalatmak, bunların Valiliğe gönderilmesi ile onayı gerekenlerin onay işlemlerinin takibini yapmak, kesinleşen kararların ilgili birimlere dağıtımını yapmak, kararların ve karar özetlerinin kayıtlarını tutmak ve ilan etmek,

(7)    Meclis üyelerinin, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı sorularına ilgili birimlerce veya belediye başkanının görevlendireceği kişilerce yazılı cevap hazırlanmasını ve cevap verilmesini sağlamak,

(8)    Belediye Başkanının hukuka aykırılık gördüğü ve gerekçesini belirttiği belediye meclisi kararlarını yedi gün içerisinde iade etmek,

(9)    Kararları, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Valiliğe göndermek, kesinleşen meclis kararlarının, ilgili birimlerin sorumluluğunda, yedi gün içinde uygun araçlarla halka duyurulmasını takip etmek,

(10)    Kısıtlayıcı bir karar alınmamış ise komisyon raporlarının, ilgili birimlerin sorumluluğunda halka duyurulmasını takip etmek, isteyenlere Meclis tarafından belirlenecek maliyet bedeli karşılığında vermek,

(11)    Meclis Başkanlık Divanının çalışmalarına usul yönünden yardımcı olmak, Meclis üyeliğinden istifa dilekçelerini meclisin bilgisine sunmak,

(12)    Meclis başkan ve üyelerinin, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları gün sayılarını, Kanunda belirtilen süreleri geçmeyecek şekilde kayıt altına almak, Meclis Yoklama Cetvelini muhafaza etmek, bu kayıtlara göre Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı almalarını takip etmek,

(13)    Belediye başkanıyla, encümen arasındaki varsa anlaşmazlıkları karara bağlamak üzere Meclise sunmak,

(14)    Meclis salonu, grup odaları ve komisyon toplantı salonlarının temizlik, tertip ve düzeninin temini ile her türlü çalışmalarının mevzuata uygun olarak yapılmasına usul yönünden yardımcı olmaktır.