Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Proje Geliştirme ve Program Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Derya Solak
 • Görevi : Proje Geliştirme ve Program Şube Müdür V.
 • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 1280
 • E-posta : stratejigelistirme@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  27.06.1976 tarihinde Kayseri’de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Kayseri’nin Talas İlçesinde tamamladı. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

  2001 yılında, Balıkesir Belediyesinde Zabıta Memuru olarak göreve başladı. Daha sonra, Yazı İşleri Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler  Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü birimlerinde görev yaptı.

  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığında, 29.08.2016 - 01.02.2018 tarihleri arasında Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yapan Solak, 01.02.2018 tarihinden itibaren Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığında Proje Geliştirme ve Program Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmektedir.

  Evli ve bir çocuk annesidir. • Görevleri

Proje Geliştirme ve Program Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Proje araştırma ve geliştirme kapsamında:

a) Tüm dünyada Belediyelerin iyi uygulamalarını takip etmek, gerekli görülen hususlarda mukayeseler yapmak, hizmet sunum kalitesini artıracak önlemleri gündeme getirmek,

b) Üniversiteler, akademisyenler, konusunda uzman kişi, kurum ve kuruluşlarla birlikte ve Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak, Belediyenin faaliyet gösterdiği ana faaliyet ve hizmet geliştirme alanlarında senaryo analizleri yapmak veya yaptırmak, sonuçları sırasıyla Genel Sekretere ve Belediye Başkanına sunmak,

c) Turizm, sağlık, sanayi, ticaret yatırımları ile eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yaptırmak üzere ve istenirse bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olmak üzere ön çalışmaları yürütmek, projeler hazırlamak,

ç) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak, projeler hazırlamak,

d) Belediyenin sunabileceği ilave hizmetlere veya hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik ARGE faaliyetleri yerine getirmek, Belediye birimleri, kuruluş ve iştirakleri ile birlikte projeler hazırlamak,

e) Alt yapı hizmetleri dışında, Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak, ilçe belediyeleri ile ortak projeler geliştirmek ve ortak yatırım alanlarını belirlemek; ulusal ve uluslararası teşekkül, organizasyon ve mahallî idarelerle birlikte gerçekleştirilebilecek ortak faaliyet ve hizmet projeleri ile ilgili bir teşekkül, organizasyon veya birlik kurmak, teşekkül ve organizasyonlara ve mahallî idare birliklerine kurucu üye veya üye olma işlemlerini yürütmek,

f) Geliştirilen, Genel Sekretere ve Belediye Başkanına sunulan ve onay alınan projeler hakkında ilgili Daire Başkanlıklarınca Belediye Meclisi kararı istihsal edilmesini takip etmektir.

(2) Hibe, fon projeleri ve yatırım programının yönetimi kapsamında:

a) Yurtiçinde ulusal ve yurtdışında uluslararası projeye dayalı hibe ve fon programlarını takip etmek, kullanılabilecek ulusal ve uluslararası hibe ve fonlar hakkında Belediye üst yönetimini, ilgili Daire Başkanlıklarını, belediyenin şirket ve iştiraklerini bilgilendirmek,

b) Kullanılabilecek hibe veya fonlar için, stratejik plan ve yıllık performans programını esas alarak, ilgili birimler, şirket veya iştiraklerle birlikte projeler hazırlamak,

c) Kalkınma Bakanlığının Yıllık Yatırım Programı Hazırlama Rehberi çerçevesinde Belediyenin stratejik plan ve yıllık performans programı ile uyumlu olacak şekilde Belediyenin yatırım programını hazırlamak, onaylanan projelerin yatırım programına girmesini sağlamak,

ç) Yurt dışı finansman için projelerin yıllık yatırım programındaki yeri, tutarı ve ödeneği hakkında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı; İller Bankası kredisi için ödeme planı hakkında İller Bankası uygunluk görüşünü almak,

d) Yatırım programında yer alacak projeleri Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (Ka-Ya) aracılığı ile elektronik ortamda (kaya.kalkinma.gov.tr) Kalkınma Bakanlığına iletmek,

e) Yatırım programını yayımlamak, uygulamasını izlemek, ilgili Daire Başkanlıklarınca projelerin yürütmesine destek sağlamak,

f) Belediye yatırımlarının il genelinde koordinasyonu için gerektiğinde Belediyeyi Vilayet ve Kalkınma Bakanlığı nezdinde temsil etmek,

g) İl Koordinasyon Kurulu toplantılarında Genel Sekretere sekretarya hizmeti sunmak, katılımını takip etmek, toplantı sonuçlarını muhafaza etmek ve değerlendirmek,

ğ) Belediyenin yatırım programında bulunan ve bulunmayan projeleri ile bu projelerin gerçekleşme durumlarını İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi (İKİS) aracılığı ile elektronik ortamda (uygulama.ikis.dpt.gov.tr/Ikis/) Kalkınma Bakanlığına iletmek,

h) Yıllık Yatırım Değerlendirme Raporunu hazırlamak, yayımlamak ve zamanında Kalkınma Bakanlığına göndermektir.

(3) Performans Program yönetimi kapsamında;

a) Stratejik plan çerçevesinde, ilçe belediyelerinin görüşlerini de alarak, bütçe ile koordineli olarak yıllık performans programlarını sonuç odaklı, doğru ve güvenilir bilgiye dayanarak, mali saydamlık ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde hazırlamak, bu kapsamda,

1) Daire Başkanlıklarının performans program tekliflerini almak,

2) Yıllık performans hedeflerini ve gerçekleştirecek proje veya proje aşamalarını stratejik planın yıllık uygulama dilimlerine uygun olarak belirlemek,

3) Yıl içinde yerine getirilecek faaliyet ve görevler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini belirtmek, hedefleri, amaçlara katkı sağlayacak şekilde ve amaçlarla ilgili olarak belirlemek, performans göstergelerini açık, anlaşılabilir, miktar, zaman, kalite ve/veya maliyet bakımından ölçülebilir şekilde ifade etmek, Stratejik Yönetim ve Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü ile koordine etmek,

4) Taslak programı Eylül ayının birinci gününden önce Belediye Encümenine ve encümen görüşleri ile birlikte Kasım ayının birinci gününden önce Belediye Meclisine sunmak,

5) Onaylanan programı birimlere göndermek, Ocak ayında belediyenin internet sitesinden kamuoyuna duyurmak, en geç Mart ayına kadar İçişleri Bakanlığına göndermek,

b) Yıllık performans programının izleme sürecinde;

1) Uygulamayı takip etmek, uygulamaya konulan faaliyet ve görevlerin süreç ve sonuçlarına, hizmetlerin geliştirilmesine, birimlerin ve personelin performanslarına ilişkin olarak Veri Toplama ve Yönetim Şubesi Müdürlüğü,İç Denetim Birim Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca elde edilen bilgi ve veriyi almak ve değerlendirmek üzere muhafaza etmek,

2) Yıllık performans programına göre yürütülen faaliyetlerin, belirlenmiş performans ölçütlerine göre gerçekleşme durumunu, meydana gelen sapmaların nedenlerini araştırmak,

c) Yıllık performans programının değerlendirilmesi aşamasında;

1) Yıllık performans programına göre yürütülen faaliyetlerin, görev ve hizmetlerin daha etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için alınacak önlemleri de içeren yıllık faaliyet raporlarını Daire Başkanlıklarından temin etmek, yıl boyunca elde edilen bilgi ve veri ile mukayese etmek

2) Yıllık performans programına göre yürütülen faaliyetlerin, belirlenmiş performans hedeflerine göre hedef ve gerçekleşme durumunu (sapmaları), geçerli ve ikna edici bir şekilde meydana gelen sapmaların nedenlerini ve alınacak tedbirleri, belediye borçlarının durumunu açıklayan Başkanlık Faaliyet Raporunu hazırlamak, her yıl Nisan ayında Belediye Meclisine sunmak, kamuoyuna açıklamak,

3) Hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunu yayımlamak ve birer örneğini Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına göndermektir.