Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Şirket, İştirak ve İşletmeler Koordinasyon Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Derya Solak
 • Görevi : Şirket, İştirak ve İşletmeler Koordinasyon Şube Müdür V.
 • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 1280
 • E-posta : stratejigelistirme@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  27.06.1976 tarihinde Kayseri’de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Kayseri’nin Talas İlçesinde tamamladı. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

  2001 yılında, Balıkesir Belediyesinde Zabıta Memuru olarak göreve başladı. Daha sonra, Yazı İşleri Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler  Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü birimlerinde görev yaptı.

  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığında, 29.08.2016 - 01.02.2018 tarihleri arasında Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yapan Solak, 11.02.2019 tarihinden itibaren Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığında Stratejik Yönetim ve Kurumsal Gelişim Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmektedir.

  Evli ve bir çocuk annesidir. • Görevleri

Şirket, İştirak ve İşletmeler Koordinasyon Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Belediye şirketleri ile ilgili işler kapsamında,

a) Belediye tarafından yürütülen faaliyetlerle, yerine getirilen görevler ve verilen hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketi kurma ihtiyaçlarını belirlemek,

b) İhtiyaç bulunması halinde, Belediye Meclisi kararı ve İçişleri Bakanlığı kanalıyla Bakanlar Kurulu kararı almak üzere şirket kurma çalışmalarını yürütmek,

c) Bakanlar Kurulu kararına tabi olmaksızın, kurulmuş veya kurulacak şirketlere bedelsiz olarak pay verilmek suretiyle hissedar olmak veya mevcut bir şirketi hibe yoluyla tüm mal varlığı ile bedelsiz olarak devralma işlemlerini yürütmek,

(2) Belediye ile iştirakleri arasında koordinasyonu sağlamak kapsamında,

a) İştiraklerin genel kurul toplantılarını koordine etmek ve Belediyenin genel kurullarda temsilini sağlamak,

b) İştiraklerin sermaye artışı ile ilgili taleplerini değerlendirerek, karar vermek üzere Belediye Encümeni ve Belediye Meclisine sunmak,

c) İştiraklerdeki ortaklık payından doğan mali ve yasal hakları takip etmek,

ç) Belediye Başkanı tarafından iştiraklerle ilgili verilen resmi iş ve işlemleri yürütmek,

d) İştiraklerin yönetim ve denetim faaliyetlerini Belediye Başkanı adına koordine etmek,

(3) Bütçe içi işletmeler ile ilgili işler kapsamında,

a) Belediye mülkiyeti veya tasarrufundaki (hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetleri, fuar alanları, sosyal tesisler, kütüphaneler, spor tesisleri, müzeler, hayvanat bahçeleri, büfe, otopark ve çay bahçeleri, haller, mezbahalar, terminaller, limanlar, yat limanı, iskeleler vb.) yerlerde bütçe içi işletme ihtiyaçlarını belirlemek,

b) Belediye Meclisi kararı ve İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içi işletme kurma çalışmalarını yürütmek,

c) Belediye işletmelerinin uygun şekilde işletilmesini denetlemek, kontrol etmek,

ç) Belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle devretme çalışmalarını yürütmek,

d) Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına ilişkin çalışmaları karar vermek üzere Belediye Meclisine sunmak,

(4) Belediye ile bağlı kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak kapsamında,

a) Belediye ve bağlı kuruluşların nakit ihtiyaçlarını Belediye Başkanının onayı ile karşılıklı olarak birbirinden karşılamak üzere Mali Hizmetler Dairesine bildirmek,

b) Bağlı kuruluşların yönetim ve denetim kurullarında görev alacak personelle ilgili hususları yerine getirmek,

c) Belediye ve bağlı kuruluşlarının aynı anda ihtiyaç duyduğu yatırımların neler olabileceğini takip etmek, tek elden yönetiminin maliyeti düşüreceği durumlarda, yatırımı Belediye Meclis kararı ile belirlenen kuruluşa yaptırmaktır.

(5) Belediye bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak amacıyla stratejik planları ve performans programlarının, bütçe tasarılarının, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerinin ve bütçe kesin hesap cetvellerinin hazırlanmasını ve Belediye Başkanına zamanında sunulmasını sağlamaktır.