Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Emine Ödemiş
  • Görevi : Sosyal Hizmetler Şube Müdürü
  • Telefon : (+90) 266 243 09 59
  • E-posta : kultursosyal@balikesir.bel.tr

  • Özgeçmiş


  • Görevleri
  • Hizmet Rehberi

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki sosyal ihtiyaçlarını tespit etmek,

(2) Hemşeriler arasında sağlık ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,Belediye Başkanı katılmadığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda Belediyeyi temsil etmek, Belediye Başkanı bizzat katılacağı zaman gereken toplantı hazırlıklarını yapmak,

(3) Kent halkının sağlığını gözetmek, bunun için sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara sağlık hizmeti sunmak, salgın hastalıklarla mücadele etmek, kurumların mücadele gayretlerine destek olmak,

(4) Kent halkının huzur, esenlik ve mutluluğunu gözetmek, bunu sağlamak için gereken önlemleri almak, bu kapsamda, yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla ihtiyaca yönelik birimler, sosyal tesisler kurmak, işletmek veya işlettirmek,

(5) Kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak,

(6) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizlere sosyal hizmetler sunmak ve yardım yapmak,bu kapsamda hasta ve cenaze nakil taleplerini karşılamak,bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak,

(7) Engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli hizmet birimleri ve engelli merkezleri oluşturmak, bu birim ve merkezlerin faaliyetlerini engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği hâlinde sürdürmek, engelliler için mesleki habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri gerçekleştirmek,

(8) Yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla, gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulamak, planlanabilecek beceri kazandırma eğitimlerini Yaygın Eğitim ve Konservatuar Şube Müdürlüğü ile koordine etmek,

(9) Muhtaç olan asker ailelerinin, yardım taleplerini belediye encümeni kararı ile karşılamak,

(10) Sosyal hizmetleri planlarken Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü ile koordine etmek, faaliyetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, belediye meclisinin kararı üzerine yapılacak anlaşmaya uygun olarak sosyal hizmetler alanına giren konularda meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek,

(11) Kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlamak, bu kapsamda Kent Konseyinin sekretarya hizmetlerini yürütmek, Kent Konseyinde oluşturulan görüşleri belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme aldırmak, görüşme sonuçlarını kent konseyi ile değerlendirmek.