Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Strateji Geliştirme ve Planlama Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Ender Ünal
  • Görevi : Strateji Geliştirme ve Planlama Şube Müdür V.

  • Özgeçmiş


  • Görevleri

Strateji Geliştirme ve Planlama Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Belediyenin stratejik plana göre yönetilebilmesi için, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planını hazırlamak, bu kapsamda;

a)    Belediyenin faaliyet ve görevlerini yerine getirmesini etkileyecek dış faktörlere ve kurum içi kapasiteye, üretilmekte olan hizmetlerin etkililiğine, verimliliğine ve ekonomikliğine, Balıkesir ilinin hak ve menfaatlerine, hemşerilerin Belediye hizmetlerinden tatmin düzeyine dair genel araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetleri yapmak, yaptırmak,

b)    Belediye hizmetlerinden yararlanan hemşerilerin, belediye çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer paydaşların çalışmaya katılımlarını sağlamak ve katkılarını almak,

c)    Genel araştırma,  inceleme ve geliştirme sonuçlarını analiz etmek, bir sınırlama olmaksızın tüm ihtiyaçları belirlemek,

ç)    İhtiyaçları, Ulusal Kalkınma Planı, strateji amaç ve politikaları, Hükümet Programı, varsa Bölge Plânı, öncelikli hizmet gereklilikleri, hâlihazır mali durum ve geliştirilebilecek kaynaklar çerçevesinde kıymetlendirmek ve önceliklendirmek,

d)    Stratejik plan hazırlama direktifini (Plan hazırlama teşkilatı, çalışma takvimi, öncelikler vb. hususlar) hazırlamak ve Belediye Başkanı imzası ile yayımlamak,

e)    Başkanlığın misyonunu, vizyonunu ve temel değerlerini belirlemek,

f)    Başkanlığın beş yıllık stratejik amaç ve hedeflerini, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için Belediye birimlerinin takip edeceği politikaları (faaliyet ve görevlerini),öngörülebilen mali tablolar çerçevesinde belirlemek ve önceliklendirmek

g)    İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planın hazırlamak ve Maliye Bakanlığına göndermek, gerektiğinde güncellemek, uygulamaları takip etmek,

ğ)    Belirlenen ve önceliklendirilen amaç ve hedefleri, faaliyet ve görevleri, tahmini bütçeler çerçevesinde yıllık program dilimlerine ayırarak, yıllık performans hedeflerine, yıllık faaliyet ve görevlere dönüştürmek, Belediye faaliyetlerinin performans ölçütlerini Daire Başkanlıkları ile koordine ederek belirlemek,

h)    Belirlenen stratejik amaç ve hedefler, faaliyet ve görevler hakkında ilçe belediyelerinin ve diğer tüm paydaşların görüş ve önerilerini almak,

ı)    Mevcut mevzuata uygun olarak stratejik planı yazmak,

1)    Stratejik planda durum analizlerine yer vermek, yapılan durum analizi ile tespit edilen stratejik amaç ve hedefler bağlantısını açıkça ifade etmek, bu nedenle durum analizlerini yazarken,

aa)    Her bir stratejik amaç ve hedefin niçin belirlendiğini (ihtiyacın kaynağını) ve neden bu önceliği aldığını (ihtiyacın ivediliğinin gerekçesini),

bb)    Belirlenen her bir stratejik amaç ve hedefe ulaşabilmek için hangi faaliyet ve/veya görevlerin niçin yerine getirilmesi gerektiğini izah etmek,

2)    Yıllık performans hedeflerini ifade ederken, yıllık performans programının hazırlanmasında güçlük çıkarmayacak şekilde, sonuç odaklı olarak, belediyenin hizmet alanlarına ve yıllık bütçeye(sonraki yıllar için tahmini bütçeye) uygun biçimde belirtmek,

aa)    Hedefleri, amaçlara katkı sağlayacak ve amaçlarla ilgili olarak belirlemek,

bb)    Performans göstergelerini açık, anlaşılabilir, miktar, zaman, kalite ve/veya maliyet bakımından ölçülebilir şekilde ifade etmek,

3)    Stratejik planın uygulanmasının izlenmesine dair sistemlerin tasarımında yeterli ayrıntıya (kim, ne zaman, nerede, nasıl, ne yapacak) yer vermek,

4)    Stratejik planın hazırlanmasında ve yazılmasında ihtiyaç duyulması hâlinde dışarından, sadece yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlı olmak üzere danışmanlık hizmetleri temin etmek,

i)    Yazımı tamamlanan stratejik planı kontrol etmek Belediye Encümeni ve encümen görüşü ile Belediye Meclisine sunmak, onay almak,

(2)    Belediye Meclisince onaylanan stratejik planı çoğaltmak, Kalkınma Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, tüm birimlere ve bağlı kuruluşlara göndermek, kamuoyuna duyurmak üzere belediyenin internet sitesinde yayımlatmak, böylece uygulamaya koymak, planlı bir yönetim ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamak,

(3)    Stratejik planı, en az iki yıl uygulandıktan sonra, misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişiklikler ile güncellemek, güncellenen planı Kalkınma Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına tekrar göndermek, tüm birimlere ve bağlı kuruluşlara yayımlamak ve bir kez daha uygulamaya koymak,

(4)    Stratejik plan çerçevesinde, ilçe belediyelerinin görüşlerini de alarak, bütçe ile koordineli olarak yıllık performans programlarını hazırlamak,

a)    Yıllık performans hedeflerini ve gerçekleştirecek proje veya proje aşamalarını stratejik planın yıllık uygulama dilimlerine uygun olarak belirlemek,

b)    Yıllık performans programlarını, sonuç odaklı, doğru ve güvenilir bilgiye dayanarak, mali saydamlık ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde oluşturmak,

c)    Yıl içinde yerine getirilecek faaliyet ve görevler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini belirtmek,

1)    Hedefleri, amaçlara katkı sağlayacak ve amaçlarla ilgili olarak belirlemek,

2)    Performans göstergelerini açık, anlaşılabilir, miktar, zaman, kalite ve/veya maliyet bakımından ölçülebilir şekilde ifade etmek,

ç)    Oluşturulan programları Eylül ayının birinci gününden önce Belediye Encümenine ve encümen görüşleri ile birlikte Kasım ayının birinci gününden önce Belediye Meclisine sunmak,

d)    Onaylanan programı tüm birimlere ve bağlı kuruluşlara göndermek, Ocak ayında kamuoyuna duyurmak üzere belediyenin internet sitesinde yayımlatmak, en geç Mart ayına kadar İçişleri Bakanlığına göndermek,

(5)    Stratejik plan ve yıllık performans planlarının izleme sürecinde;

a)    “Yönetim Bilgi Sistemini” geliştirmek, mali ve mali olmayan bilgi yönetimini bu sistem üzerinden yapmak,

b)    Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri (standartları)geliştirmek, geliştirilmesini sağlamak ve sisteme kaydetmek,

c)    Başkanlığın iç kontrol sisteminin kurulması, çalıştırılması, geliştirilmesi, yönetim bilgi sistemi üzerinden takibi konularında çalışmalar yapmak, Daire Başkanlıklarının İç Kontrol Güvence Beyanlarını almak, dosyalamak ve muhafaza etmek,

ç)    Belediyenin yönetimindeki faaliyet ve görevlerin süreç ve sonuçlarını, hizmetlerin geliştirilmesine, birimlerin ve personelin performanslarına ilişkin bilgi ve veriyi bu sistem üzerinden toplamak,

d)    Üst yönetimin, teftiş, iç denetim ve iç kontrole yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için çalışmalara destek sağlamak,

e)    Teftiş, iç denetim ve iç kontrol faaliyetlerini ilgili birimlerle koordine etmek, sonuç raporlarını temin ederek yönetim bilgi sistemlerine girişini sağlamak, alınacak tedbirlerin sonuçlarını yine aynı sistem üzerinden takip ve kontrol etmek,

f)    Stratejik plân ve yıllık performans programına göre yürütülen faaliyetlerin, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumunu, meydana gelen sapmaların nedenlerini bu sistem üzerinden görmek,

g)    Yönetim Bilgi Sistemini etkili bir şekilde işleterek, Belediye Başkanını, her konuda, her an en güncel bilgi ile bilgilendirebilecek durumda olmak,

ğ)    Yönetim Bilgi Sistemi bilgi işlem altyapısının kurulması ve işlerliği için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile gerekli koordinasyonu sağlamak,

(6)    Stratejik plan ve yıllık performans programlarının izleme sonuçlarının değerlendirme aşamasında;

a)    Belediyenin yönetimindeki faaliyet ve görevlerin süreç ve sonuçlarını, hizmetlerin geliştirilmesi ve birimlerin ve personelin performanslarına ilişkin olarak toplanan bilgi ve veriyi, kanıta (teftiş, iç denetim ve iç kontrol raporlarına) dayalı olarak yeniden düzenlemek,

b)    Mevcut bilgi ve veriyi ilgili Daire Başkanlıkları ile koordine ederek, stratejik plân ve yıllık performans programına göre yürütülen faaliyetlerin, belirlenmiş performans hedeflerine göre hedef ve gerçekleşme durumunu, meydana gelen sapmaların nedenlerini, görev ve hizmetlerin daha etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için alınacak önlemleri de içeren faaliyet raporlarını temin etmek,

c)    Stratejik plân ve yıllık performans programına göre yürütülen faaliyetlerin, belirlenmiş performans hedeflerine göre hedef ve gerçekleşme durumunu (sapmaları), geçerli ve ikna edici bir şekilde meydana gelen sapmaların nedenlerini ve alınacak tedbirleri, belediye borçlarının durumunu açıklayan Başkanlık Faaliyet Raporunu hazırlamak, her yıl Nisan ayında Belediye Meclisine sunmak, kamuoyuna açıklamak,

ç)    Hazırlanan faaliyet raporlarının birer örneğini Sayıştay ve İçişleri Bakanlığına göndermek,

(7)    Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak ve Kalkınma Bakanlığına göndermek, Belediye yatırımlarının dönemler itibarıyla izlenmesi ve il genelinde koordinasyonu için, Vilayet ve Kalkınma Bakanlığı nezdinde Belediyeyi temsil etmek, Genel Sekreterin İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılmasını sağlamak,

(8)    Belediye mevzuatını geliştirme çalışmalarını yönetmek, bu kapsamında,

a)    Tüm dünyada Belediyelerin iyi uygulamalarını takip etmek, gerekli görülen hususlarda mukayeseler yapmak, hizmet sunum kalitesini artıracak önlemleri gündeme getirmek,

b)    Belediyenin iç mevzuatını geliştirme ve standardizasyonu sağlama çalışmalarını yürütmek,

1)    Belediyenin iç mevzuat külliyatını elinde bulundurmak, envanterini tutmak, mevzuat içeriğine hâkim olmak,

2)    Yayımlanan tüm Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeleri, mahalli idarelerin uygulamaları hakkında Yargıtay ve Sayıştay kararlarını günlük takip etmek,

3)    Üst norm mahiyetindeki mevzuat değişikliklerinin ve mahkeme kararlarının, iç mevzuata etkilerini analiz etmek ve analiz sonuçlarını ilgili Daire Başkanlığı ile koordine etmek,

4)    Gerekli görüldüğünde, ilgili iç mevzuatı değiştirme ve geliştirme çalışmalarını bir elden yönetmek,

5)    İç mevzuatın geliştirilmesi sürecinde bütüncüllüğü ve standardizasyonu sağlamak,

6)    Belediyenin hazırlanan tüm Yönetmelik ve Yönerge taslakları hakkında 1.Hukuk Müşavirliğinin hukuka uygunluk görüşünün istihsal edildiğini kontrol etmek,

7)    Hazırlanan ve güncellenen Belediye Yönetmelik ve Yönerge taslakları hakkında mevzuat gereği, Sayıştay, Maliye Bakanlığı, Devlet personel Başkanlığı ve ilgili diğer merkezi idare kurum ve kuruluşlarından görüş isteme yazılarını, genel gerekçesi ile birlikte, bir elden hazırlamak, Belediye Başkanı imzası ve elektronik kopyası ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne göndermek,

8)    Belediye Yönetmelikleri hakkında Belediye Meclisi kararını, Belediye Yönergeleri hakkında Belediye Başkanı Onayını istihsal edilerek, Yönetmelik ve Yönergelerin uygulamaya konulması sürecini yönetmek,

9)    Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinde de yer alan Belediye teşkilatının, norm kadro ve kadro cetvellerine uygunluğunu İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordine etmek,

c)    Hazırlanan ve değiştirilen Belediye Yönetmelik ve Yönergelerin tamamının adını, yürürlüğe giriş zamanlarını ve istenen diğer bilgileri Kamu Mevzuat Sistemine (KMS) girmek üzere 1.Hukuk Müşavirliği Belediye KMS sorumlularına zamanında bildirmek,

ç)    Belediye teşkilat yapısının geliştirilmesine dair analizleri yapmak,

1)    Balıkesir ilinin nüfusunu, fiziki ve coğrafi yapısını, ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerini, gelişme potansiyelini dikkate alarak, Belediyenin yasal faaliyet ve görevlerine, stratejik planın temel hedef ve görev ihtiyaçlarına, norm kadro ilke ve standartlarına uygun şekilde Belediye teşkilatını değiştirme ve geliştirme analizleri yapmak,

2)    Analiz sonuçlarını ilgili Daire Başkanlıkları ile koordine etmek ve değişiklikleri gerçekleştirmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirmek,

(9)    Daire Başkanlıklarının ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının faaliyetlerinin tanıtımı ile tamamlanan, devam eden ve planlanan faaliyet ve görevlerine ilişkin 5 ve 15 dakikalık kısa ve 60 dakikalık uzun brifinglerinin nasıl hazırlanacağını koordine etmek, haftada en az bir kez bu brifingleri almak ve yeniden düzenlemek, Özel Kalem Müdürlüğü, Genel Sekreterlik veya Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden istenilen güncel bilgi, resim ve görüntüleri istenilen formatta 30 dakika içerisinde gönderebilecek durumda bulunmak,

(10)    Başkanlığın kurumsal risk yönetimi çalışmalarını yönetmek, bu kapsamda;

a)    Başkanlığın faaliyet ve görevlerinin başarısını tehlikeye düşürecek, belirlenen stratejik amaç ve yıllık performans hedeflerine ulaşılmasını etkileyecek riskleri tespite, değerlendirmeye ve bu riskleri karşılayıcı kontrolleri tesis etmeye yönelik çalışmalar yapmak,

b)    Yılda en az bir defa Risk Koordinasyon Toplantısı düzenlemek,

1)    Riskleri gözden geçirerek, alınması gereken tedbirleri ve Daire Başkanlıklarının risk yönetimi alanında ihtiyaçlarını belirlemek,

2)    Her bir Daire Başkanlığı Risk koordinatörü tarafından raporlanan risklerden yola çıkarak konsolide Risk Raporunu hazırlamak,

3)    Riskleri ve ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir eylem planı oluşturmak ve uygulamaya koymak,

4)    Hazırlanan raporu ve eylem planını İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna ve Belediye Başkanına sunmak,

c)    Belediyenin tüm birimlerinde risk yönetimi süreçlerinin etkin işlemesini sağlamak üzere teknik destek ve rehberlik hizmeti vermek,

ç)    Risk yönetimine ilişkin iyi uygulamaları belirlemek ve bu uygulamaların Başkanlık genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

d)    İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun çalışmalarına sekretarya hizmeti sunmak,

e)    Risk yönetimine ilişkin Başkanlık personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim faaliyetlerini İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şubesi ile koordine etmek,

(11)    Kurum dışı ilişkileri yönetmek, bu kapsamda;

a)    Devredilen veya paylaşılan hizmetlerin yerine getirilmesinde, ilçe belediyeleri ile uyum ve koordinasyonu sağlamak, ilçe belediyeleri ile veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, Belediye Meclisince yönlendirici ve düzenleyici kararlar alınmasını sağlamak,

b)    Alt yapı hizmetleri dışında, ilçe belediyeleri ile ortak projeler geliştirmek ve ortak yatırım alanlarını belirlemek,

c)    Ulusal ve uluslararası teşekkül, organizasyon ve mahallî idarelerle birlikte gerçekleştirilebilecek ortak faaliyet ve hizmet projelerini ilgili Daire Başkanlıkları ile koordine etmek, bir teşekkül, organizasyon veya birlik kurmak, teşekkül ve organizasyonlara ve mahallî idare birliklerine kurucu üye veya üye olma işlemlerini yürütmek, bu konularda Belediye Meclisi kararı istihsal etmek,

ç)    Belediye Başkanı veya temsilcisinin katılacağı Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı gibi birlik ve teşkillerin meclis ve/veya yönetim kurulu toplantılarına katılıma ilişkin hazırlıkları yapmak, zamanında arz etmek, üyelik yükümlülüklerini takip ve kontrol etmek, yerine getirmek,

d)    Üniversiteler, akademisyenler, konusunda uzman kişi, kurum ve kuruluşlarla birlikte, Belediyenin faaliyet gösterdiği ana sektörlerde senaryo analizleri yapmak veya yaptırmak, gerekli görülmesi halinde ilgili sektör yöneticilerine sunmak,

e)    İçişleri Bakanlığı tarafından, belediyenin idarî işlemlerinin hukuka uygunluğu ve idarenin bütünlüğü açısından yapılacak dış denetimlere dair hazırlıkları koordine etmektir.