Zabıta Dairesi Başkanlığı

Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Nurullah Erel
  • Görevi : Trafik Zabıta Şube Müdürü
  • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 2007
  • Faks : (+90) 266 243 81 67
  • E-posta : zabita@balikesir.bel.tr

  • Özgeçmiş

    Nurullah Erel 1984 tarihinde Balıkesir'de doğmuştur. Selçuk Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunu olup; 2007 yılında KPPS ile Balıkesir Belediyesinde Zabıta Memuru olarak göreve başlamış, 2014 yılında Zabıta Daire Başkanlığında Trafik Zabıta Komiseri olarak, 2015 yılından itibaren Zabıta Daire Başkanlığında Trafik Zabıta Şube Müdür vekili olarak görevini yürüten Nurullah EREL; 2017 yılında Güvenlik Şube Müdürlüğü görevini yürüten Erel, Mayıs 2019 tarihi itibariyle Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü görevini yapmaktadır.  • Görevleri

Trafik Zabıta Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Vali ve belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek, mevzuatla belediye trafik zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenlemek,

(2) Trafikle ilgili kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek, belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek, belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca Belediye Meclisi ve Encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak,

(3) Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Ulaştırma Koordinasyon Merkezi ve Alt Yapı Koordinasyon Merkezi kararlarını takip etmek ve bu kararlar uyarınca,

a) Belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını,

b) Tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerini denetlemek

c) Trafik ile ilgili alınan kararlardan yetki ve uhdesinde olan iş ve işlemleri yapmak ve gerektiğinde tutanak tanzim etmek,

(4) Trafiğin akışını kolaylaştırma, gereksiz durma ve duraklamaları önleme bakımından,    trafik akımı programları ile toplu taşıma araçlarının kalkış varış ve ara durakları için zaman tarifeli uyup/uymadığını ve güzergâhlarını kontrol etmek,

(5) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlarda, istasyon ve limanlarda, karayolu, demiryolu ve denizyolunu kullanan toplu taşıma araçlarında fiyat ve zaman tarifeleri ile tüm ulaşım araçlarının mevzuata uygunluk denetimlerini yapmak, uymayanlar hakkında tutanak düzenlemek,

(6) Belediye sınırları içerisinde tarifeli ve/veya tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan veya yapacaklarla ilgili olarak gerekli denetim ve kontrolleri yapmak,

(7) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken, izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan taşımacılıkla ilgili işleri tespit etmek, sakınca varsa derhal men etmek ve tutanak tutmak,

(8) Yaya ve taşıt yollarında yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşüren, motorlu araçlar dışındaki her türlü engeli gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek veya ortadan kaldırtmak,

(9) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önlemek, gerektiğinde tutanak tanzim etmek,

(10) Büyükşehrin yapım ve bakımından sorumlu olduğu yollarda, yürütülen alt yapı çalışmalarında ve karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak diğer çalışmalarda trafik güvenliğinin sağlanması yönünden emniyetle ilgili trafik önlemlerini almak, gerekli kontrol ve denetimleri yapmak, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve çalışma ilgilileri (Fen elemanları) ile koordineli olarak almak, aldırmak ve denetlemek, gerektiğinde tutanak tanzim etmek,

(11) Karayolları ve kenarlarındaki yapı ve tesisler ile ilan ve reklam panoları için belge aramak, bu kapsamda yapılan işlerde ilgili Daire Başkanlıklarının yetkili elemanlarıyla birlikte hareket etmek ve gerektiğinde tutanak düzenlemek,

(12) Gerekli görülen kavşaklara ve yerlere geçici olarak trafik ışıklı işaretleri, işaret levhaları koymak ve yer işaretlemeleri yapmak, Belediyelerce konulan trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek, tespiti halinde müsebbipleri hakkında tutanak tanzim etmek,

(13) Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen ve görev alanında bulunan tedbirleri almak,

(14) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği trafik hizmetlerini görmek,

(15) Ayrıca diğer zabıta hizmetleri kapsamında;

a) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önlemek,

b) Emre aykırı davranış, dilencilik, gürültü, rahatsız etme, işgal, kimlik bildirmeme, çevreyi kirletme, afiş asma şeklindeki kabahatlere idari yaptırım karar tutanağı düzenlemek,

c) Korunması belediyeye ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek için gereken tedbirleri almaktır.

ç) Savaş ve Savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek; yangın, deprem su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar yerinde gerekli tedbirleri almak; elektrik, su, doğalgaz ve kanalizasyon gibi kamu hizmeti veren tesislerde meydana gelen arızaların tespiti halinde derhal ilgililere bildirmek ve gerekli önleyici tedbirleri almak,

d) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak, korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek,

(16) Trafik zabıta hizmetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulan yerleri varsa belirmek, bu maksatla gönüllü trafik zabıtası teşkiline dair iş ve işlemleri yürütmek,

(17) Belediye birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından trafikle ilgili konularda istenen görüşlere cevap hazırlamak, özel mevzuat hükümleri ile Belediye Zabıtasına verilen görevlere benzer görevler ile yükümlü kılınmış diğer genel ve özel zabıta kuruluşları ile işbirliği yapmak ve diğer kuruluşların belediye zabıtası yetkileri dâhilindeki yardım taleplerini karşılamak,

(18) Kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde tanzim edilen tutanakları gereğini takip etmek üzere İdari İşler Şube Müdürlüğüne göndermektir.