Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Veri Toplama ve Yönetim Şube Müdürlüğü

  • Adı : Yılmaz Selahattin Tırak
  • Görevi : Veri Toplama ve Yönetim Şube Müdürü

  • Özgeçmiş


  • Görevleri

Veri Toplama ve Yönetim Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Stratejik planlama ve performans programlarını için alt yapı teşkil edecek verilerin toplanması, sınıflandırılması, depolanması, güncellenmesi, analiz ve sentezi, istatistiki sonuçların elde edilmesi, geleceğe yönelik tahminlerde bulunulması ve uygun görülenlerin kamuoyu ile paylaşılması ile ilgili çalışmaları yönetmek, bu konularda standartlar belirlemek ve uygulamaya koymak,

(2) Belediye hizmetlerini değerlendirmeye yönelik olarak çeşitli anket çalışmalarını hazırlanması ve sonuçlarının değerlendirilmesinde Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile yakın bir koordinasyon ve işbirliği geliştirmek ve yürütmek,

(3) Cari İşlem Takip ve Veri Toplama Merkezini tesis etmek ve çalıştırmak,

(4) Cari İşlem Takip ve Veri Toplama Merkezinden, Belediyenin yönetiminde uygulamaya konulan her bir faaliyet ve görevlerin süreç ve sonuçlarını anlık olarak ve mümkünse 7/24 takip etmek,

(5) Veri toplama çalışmaları kapsamında, ilgili Belediye birimleri, Belediye iştirak ve şirketleri, İlçe belediyeleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonda bulunmak ve teknik destek sağlamak,

(6) Verilerin sağlıklı ve eksiksiz toplanması ve işlenmesi için tüm belediye birimleri ile yakın işbirliği sağlamak ve sürdürmek,

(7) Daire Başkanlıkları, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Birim Başkanlığında toplanan bilgi ve veriyi kanıta (teftiş, iç denetim ve iç kontrol raporlarına) dayalı olarak düzenlemek,

(8) Elde edilen acil bilgiyi Daire Başkanı aracılığı ile Genel Sekretere ve Belediye Başkanına iletmek, emirlerini almak, ilgili birimlere ulaştırmak,

(9) Kanıta dayalı olarak düzenlenen veriyi Proje Geliştirme ve Program Şube Müdürlüğüne istenilen formatta iletmek,

(10) Belediyenin tüm görev alanları ve bu görev alanlarında yapılan işleri ile ilgili verilerin sağlıklı ve eksiksiz toplanması ve işlenmesi için Cari İşlem Takip ve Veri Toplama Merkezi Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönergesini hazırlamak, gerektiğinde güncelleştirmektir.

(11) Kurum içi iletişim ve koordinasyon sistemini kurmak, çalıştırmak, bu kapsamda;

a) Genel Sekreterlik ve Büyükşehir Belediye birimlerinin yapacakları toplantıların konu, yer, saat ve süre bilgilerini yeteri kadar süre önceden almak, varsa çakışmaları koordine etmek, önlemek,

b) Aylık Koordinasyon Toplantı Programlarını hazırlamak ve her aybaşından en az 15 gün önce yayımlamak,

(12) Daire Başkanlıklarının ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla,

a) Belediye birimleri ve kuruluşlarının tamamlanan, devam eden ve planlanan faaliyet ve görevlerine ilişkin 5 ve 15 dakikalık kısa ve 60 dakikalık uzun brifinglerinin nasıl hazırlanacağını koordine etmek,

b) En az geç haftada bir kez bu brifingleri ilgili birim ve kuruluşlardan almak ve düzenlemek, Özel Kalem Müdürlüğü, Genel Sekreterlik veya Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden istenilen güncel bilgi, resim ve görüntüleri istenilen formatta 30 dakika içerisinde gönderebilecek durumda bulunmaktır.