Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Pınar Fırat
 • Görevi : Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdür V.
 • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 1380/1292
 • Faks : (+90) 266 244 37 91
 • E-posta : bilgiislem@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  Pınar FIRAT, 1986 yılında Balıkesir’de doğdu.

  Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri ve Programcılığı bölümünden mezun oldu.

  2006-2010 tarihleri arasında özel bir yazılım firmasına bağlı olarak Balıkesir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Projesinde Eğitim Destek Personeli olarak çalışmaya başladı. 2010 yılından itibaren Balıkesir Belediyesi, Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde memur olarak görev yaptı. 

  2015 Ocak ayı itibariyle, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdür V. olarak görevine devam etmektedir. • Görevleri

Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Yazılım araştırma ve geliştirme alanında,

a) Başkanlık birimlerine veri işleme ve analizi yapma imkânı sunacak şekilde yönetim bilgi sistemlerini tasarlamak,

b) Yeni yazılım ihtiyaçları çerçevesinde ilgili birimler ile birlikte çalışarak, yerinde analizler yapmak veya yaptırmak, yazılım algoritma ve kodları oluşturmak,

c) Gerekli yazılımları üretmek veya ihtiyaçlar doğrultusunda en güncel ve uygun yazılımların temin edilmesini sağlamak,

ç) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerinin alt yapısını kurmak veya kurdurmak için gereken yazılım araştırma ve geliştirmelerini yapmak,

d) Başkanlık internet sitesini mevzuatta belirtilen usul, esas ve standartlara göre oluşturmak veya temin etmek,

(2) Yönetim Bilgi Sistemleri alanında,

a) Başkanlık bilgi sistemlerinde lisanslı yazılım kullanılması amacıyla,

1) Lisans hakları Başkanlığa ait olmayan tüm programların, bilgisayar ve medyalardan silinmesi ve lisanslı olanların temin edilmesini sağlamak,

2) Lisans sicili oluşturarak, Başkanlığın sahip olduğu yazılım ve lisansları takip etmek,

3) Tedarik sırasında yüklenici firma tarafından bilgisayar ve yazılımların tesliminde, yazılımların orijinal ve lisanslı olduğunu ve belgelerinin şartnameye uygunluğunu kontrol etmek,

4) Kullanılan yazılımların yasal olarak Başkanlık tarafından sağlanmış orijinaller olup olmadığını ve yazılım siciline uygunluğunu belirli aralıklarla denetlemek,

b) Elektronik Belge Sistem Yöneticisi olarak, elektronik belge kullanımı ve e-posta için gerekli olan bilgisayar sistemleri ve bağlantılarını kurmak, kurdurmak, programlarını yapmak, yaptırmak, işletmek,

1) Başkanlık birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin tüm kayıtlı bilginin, bilgisayar sistemleri üzerinden üretilmesi, dolaşımı, dosyalanması, geçici olarak depolanması, belirli sürelerle ayıklanması suretiyle bertaraf edilmesi veya arşivlenmesine ilişkin idari konuların çözümü için Elektronik Belge Yöneticisi olan Yazı İşleri Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak,

2) Elektronik belgenin kurumlar arası paylaşımını www.devletarsivleri.gov.tr internet adresinde belirlenen kurumlar arası elektronik belge paylaşım hizmeti kriterlerine göre gerçekleştirmek,

c) Güvenli elektronik imza oluşturma ve doğrulama araçlarını tesis etmek ve elektronik imzanın güvenilir bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

ç) Yazılım kullanıcı yetkilerini Başkanlık birimlerinin yazılı onayları ile tanzim etmek, talep edildiğinde kullanıcı işlemlerini yazılı olarak raporlamak,

d) Depolanan verileri, yazılı talepleri halinde istenilen formatta kullanıcı birimlerin hizmetine sunmak,

e) Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberinde yer alan esas ve standartlara uygun olarak Başkanlık bilgi sistemlerini vatandaş, kurum ve kuruluşlarla hukuka uygun bilgi paylaşımını sağlayacak şekilde yapılandırmak, Başkanlığın dışarıdan ihtiyaç duyduğu veriyi sağlamak için gereken altyapıyı hazırlamak, başvuruların elektronik ortamda da yapılabilmesine, sürecin başvuru sahibince izlenebilmesine ve sonucun ilgilisine elektronik ortamda iletilmesine yönelik teknik tedbirleri almak ve hizmetlerin e-Devlet Kapısına entegrasyonunu sağlamak,

f) Belediye görev ve hizmetlerine ilişkin olarak TÜİK’in Daire Başkanlıklarından istediği istatistiki veri ve bilgilerin, TÜİK’in belirleyeceği şekil ve standartlarda elektronik ortama aktarılması için gereken altyapıyı sağlamak,

g) Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini işleten birimlere teknik destek sağlamak,

ğ) Üretilen ya da temin edilen yazılımlar, bilgi sistemlerinin kullanımı ve yetkileri konusunda, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak, kullanıcı seviyesinde eğitimler vermek ya da verdirmek, personeli bilgilendirmek, bilinçlendirmektir.