Balıkesir ili, Gönen Termal Turizm Merkezine İlişkin 1/5000 Ölçekli NİP Revizyonu ve 1/1000 Ölçekli UİP Revizyonu

Balıkesir ili, Gönen Termal Turizm Merkezine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun 28.05.2020 tarih ve 2020/11-1 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararı doğrultusunda, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

03.11.2003 tarih ve 25278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” in 15. Maddesi gereğince; hazırlanmış olan, Balıkesir ili, Gönen Termal Turizm Merkezine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, Belediyemiz internet sayfasında 16.07.2020 - 14.08.2020 tarihleri arasında 30 gün (1ay) süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 16.7.2020 09:21:55