Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü (AYKOME)

ulasim
 • Adı : Ali Coroz
 • Görevi : Altyapı Koordinasyon Şube Müdür V.
 • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 2440
 • Faks : (+90) 266 239 05 20
 • E-posta : fenisleri@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  Ali COROZ, 1984 yılında Zonguldak’ta doğdu.

  Ortaokul ve Liseyi Kdz. Ereğli Anadolu Lisesinde okudu. Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Balıkesir Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Akıllı Şehircilik üzerine tezini tamamlayarak Yüksek Mühendis unvanı almıştır.

  2011 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndaki eğitim ve sınav ile Enerji Yöneticisi olmuştur.

  2007 - 2009 yılları arasında özel sektörde Şantiye ve Proje Mühendisi olarak görev yaptı. 2008 yılında yapılan merkezi kamu personeli sınavında Balıkesir İl Özel İdaresi’ne Mühendis olarak atanmaya hak kazandı ve bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü.

  2014 - 2017 yılları arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde Altyapı Koordinasyon (AYKOME) Şube Müdür V. ve Bilgi İşlem Daire Başkan V. olarak görev yapmıştır. Halen Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda AYKOME Şube Müdür V. görevini yürütmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır. • Görevleri
 • Mevzuatlar

Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) AYKOME’nin sekretarya hizmetlerini yürütmek,

(2) Toplantı gündemini hazırlamak, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenlemek, alınan kararları ilgili makamlara göndermek,

(3) AYKOME’ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişimi sağlamak,

(4) Alt yapı yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taslak programları birleştirerek kesin program taslağını hazırlamak ve AYKOME’nin onayına sunmak,

(5) Birden fazla kurum tarafından aynı yer ve aynı anda yapılması gereken alt yapı yatırımlarını ortak program taslağına almak ve AYKOME’nin onayına sunmak,

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarının, ortak programa alınmayan alt yapı yatırımları için hazırlanan programlara uygun olarak ruhsat verilmesini teklif etmek, ruhsatsız kazı yapılmasını önlemek, ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti durumunda, kazı yapanlar hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlamak,

(7) Ortak programa alınan alt yapı yatırımları için tranşe, galeri ve tünel gibi inşaat tipini belirlemek, projesini ve ihale dosyasını hazırlamak, alt yapı yatırımları ihale edildiği takdirde ihale komisyonunun sekretarya görevini yürütmek,

(8) Ortak programa girmediği için kurumların kendilerince yapılan alt yapı yatırımlarının AYKOME programına ve kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını izlemek,

(9) Doğal afet, güvenlik, sağlık gibi önceden belirlenemeyen zorunlu hallerde kazı izni vermek,

(10) AYKOME’nin görevlerini yerine getirilebilmesi için;

a) Alt yapı yatırımı yapan kurumlar ile ilçe belediyelerinden müteakip yılın taslak programlarını Eylül ayı sonuna kadar almak, taslak programların öngörülen başlama ve bitirme tarihlerini, tranşelerin uzunluğunu, işin önem ve gereğini, ana yol veya tali yol durumlarını, yolun kaplama tipini ve diğer faktörleri göz önüne alarak kesin program taslağı haline dönüştürmek,

b) Birden fazla kurumun aynı yerde alt yapı yatırımı yapacağı anlaşılırsa, ortak programa alınan alt yapı yatırımları kapsamında, teknik bir engel yoksa tranşe içine yerleştirme ve ortak tranşe ile ilgili bütün iş ve işlemleri yapmak, bu doğrultuda ilk keşif ihale dosyası hazırlamak, kurumların hisselerine düşen gider miktarını belirlemek, ortak ruhsat verilmesi ile ilgili hususları tespit etmek,

c) Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslakların birleştirilip kesinleştirilmesinde gerekli koordinasyonu sağlamak,

ç) AYKOME’nin teşkili ile çalışma esas, usul ve şekillerinin standardizasyonu için Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliğini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemektir.

(11) Fen işleri alanında mevzuatta öngörülen veya tespit edilen belediye yasaklarına ilişkin bireysel cezaları vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamak ve varsa Zabıta Daire Başkanlığının tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümenine sunmak, altyapı kurum ve kuruluşlarının yaptığı kazılardaki ceza uygulamalarında ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi AYKOME Çalışma Yönetmeliğine istinaden işlem yapmak.


No Tarih Açıklama İndir
1676 27.12.2018 Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Çalışma Yönetmeliği