Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Selami Barut
 • Görevi : Bilgi Teknolojileri Şube Müdür V.
 • Faks : (+90) 266 244 37 91

 • Özgeçmiş

  1976 yılında Balıkesir’de doğdu.

  1997 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Sivas MYO Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun oldu.

  2001- 2014 yılları arasında Balıkesir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde çalıştı.

  Nisan 2014’ten itibaren Balıkesir Büyükşehir  Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda görevini sürdürdü.

  Ocak 2015 - Aralık 2017 sürecinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı Bilgi Teknolojileri Şube Müdür V. olarak görev yapan Barut, Aralık 2017 itibariyle Haberleşme Şube Müdür Vekilliği ve 2019 Nisan ayından itibariyle de Bilgi Teknolojileri Şube Müdür Vekilliği görevini sürdürmektedir.

  Evli ve 2 çocuk babasıdır. • Görevleri

Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Daire Başkanlığının idari işleri kapsamında,

a) Daire Başkanlığı İş Muhtırasını tutmak, evrak, faaliyet ve görevlerin miatlarını takip etmek, miatlı evrak, bilgi ve belgenin zamanında ilgililere gönderilmesini sağlamak, Belediye görev ve hizmetlerine ilişkin olarak TÜİK’in Daire Başkanlığından istediği istatistiki verileri, TÜİK’in belirleyeceği standartlarda elektronik ortama aktarmak,

b) Daire Başkanlığının ve faaliyetlerinin tanıtımı ile tamamlanan, devam eden ve planlanan faaliyet ve görevlerine ilişkin 5 ve 15 dakikalık kısa ve 60 dakikalık uzun brifinglerini hazırlamak ve Şube Müdürlüklerinin faaliyetlerini takip ederek güncel olarak bulundurmak, Strateji Geliştirme ve Planlama Şube Müdürlüğü veya Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden istenilen güncel bilgi, resim ve görüntüleri 30 dakika içerisinde gönderebilecek durumda bulunmak,

c) Daire Başkanlığının bütçe tekliflerini ve performans programı ihtiyaçlarını, faaliyet raporlarını birleştirmek, bütünleştirmek ve miadından önce Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek,

ç) Daire personelinin izin, maaş, harcırah vb. özlük haklarını takip etmek, aylık prim ve hizmet, varsa stajyer öğrenciler dâhil ücretli çalışma süresi cetveli (puantaj), işyeri güvenlik brifingi, izin, aile durum ve aile bildirim formu vb. belgeleri tanzim etmek, sıralı hizmet, nöbet, vardiya, vb. çizelgeleri tutmak, yıllık izin planlamasını ve personele imza karşılığı yazılı tebligatları yapmak, personele mal bildirim beyannamelerini zamanında hazırlatmak ve toplamak,

d) Daire Başkanlığının teşkilat, norm kadro değişikliklerine, her düzeyde yöneticilerin vekâlet veya tedviren yürütme ve personelin Daire başkanlığı dışına geçici görevlendirmelerine ilişkin tekliflerini onaylatmak üzere; her yılbaşında ve değişiklik olduğunda aile durum ve aile bildirim formu ile aylık olarak puantaj cetvelini gerçekleştirmek üzere; izin belgelerini, personel performans gözlem ve değerlendirme, il dışı eğitim görevlendirme belgelerini ve mal bildirim beyannameleri ile yönetici olmayan personelin Daire bünyesindeki yer değişiklik yazılarını dosyalanmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına göndermek,

e) Personel ödemeleri ile ilgili ödeme emri belgelerini hazırlamak ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek,

f) Daire Başkanlığının evrak olarak veya elektronik ortamda resmi yazışma sistemini mevzuata uygun olarak tesis etmek ve işletmek, bilgi yönetimi yapmak, bu kapsamda, giden ve gelen evrak ve elektronik belgeleri mevzuata uygun olarak kaydetmek, Müdürlüğe ait olan evrakı standart dosya planına uygun olarak dosyalamak, emniyetini sağlamak,

g) Daire Başkanlığının birim arşivini mevzuata uygun olarak kurmak ve çalıştırmak, bu kapsamda arşivlik malzemeyi tasnif ederek arşivlemek ve muhafaza etmek, her yıl Ocak ayında ayırma, ayıklama ve imha işlemlerine tabi tutmak veya kurum arşivine göndermek,

ğ) Daire Başkanlığınca hazırlanan ve usulünce onay işlemleri tamamlanan yönetmelik ve yönergeler, talimatlar, standartlar, yıllık performans programları, personel görev tanımlarını usulünce yayımlamak, bunların envanter kayıtlarını tutmak, ıslak imzalı suretlerini özel gizlilik derecesinde muhafaza etmek, iç mevzuatı güncelleme çalışmalarını yönetmek, diğer Daire Başkanlıklarınca yayımlanan yönetmelik ve yönergeleri elde bulundurmak ve Daire Başkanlığı personelinin istifadesine sunmak,

h) Daire Başkanlığının sekretarya, her türlü protokol ve tören hizmetlerini yönetmek,

ı) Daire Başkanlığının yatay ve dikey iletişim sistemi çalıştırmak, toplantı programlarını, içeriklerini ve tutanaklarını zamanında yayımlamak, arşivlemek, alınan kararların gerçekleşme süreçlerini takip etmek,

i) Başkanlık personeline, Bilgi İşlem alanında verilecek eğitimler ile Daire Başkanlığı personelinin eğitim ihtiyaçlarını Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak belirlemek, eğitimlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi hususunu Bilgi İşlem Dairesi Başkanının onayını alarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordine etmek,

j) Daire Başkanlığına teslim edilen taşınır ve taşınmaz Devlet mallarını,

1) Daire Başkanlığı envanterine almak, envanter kayıtlarını tutmak, taşınırların zimmetini yapmak, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini Daire Başkanlığı seviyesinde işletmek, taşınmazların sorumlusunu belirlemek ve işletmek, gereken yazılı tebligatları yapmak,

2) Korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için temin, tedarik, ikmal, kullanıcı bakımı, periyodik bakım, periyodik servis bakımı, onarım, kullanımdan kaldırma, hurdaya ayırma sistemlerinin Daire Başkanlığı seviyesindeki görevlerini yerine getirmek, yerine getirilmesini sağlamak,

3) Amaca ve usulüne uygun kullanmak, kullanılmasını sağlamak, Kullanıcı, Bakım ve Emniyet Talimatlarını hazırlatmak, bunların eğitimlerini yaptırmak ve eğitim kayıtlarını tutmak,

4) Hizmet verilen binaları engelli erişimine uygun hale getirmek, her bina ve tesiste enerji yöneticisi görevlendirmek,

5) İkmal, bakım ve eğitimle ilgili hizmetleri Destek Hizmetleri, Fen İşleri ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek,

k) Belediye Meclisi Denetim Komisyonun, dış ve iç denetim birimlerinin Daire Başkanlığından istediği bilgi ve belgeyi gecikmeksizin Şube Müdürlüklerinden temin etmek, denetçilerin çalışma ortamını hazırlamaktır.

(2) Bilgi teknolojileri kapsamında,

a) Bilgi teknolojisinde yaşanan gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelere uygun olarak sistem yazılımlarını ve donanımlarını incelemek, Başkanlık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlamalar yapmak,

b) Başkanlığın bilgi teknolojileri alanında ihtiyacı olan her türlü depolama, veri işleme, veri aktarımı donanım ve cihazlarını temin etmek,

c) Başkanlığın iç ve dış bilgisayar ağ yapısını kurmak, kurdurmak, işlerliğini sağlamak, kurulan bilgi sistemlerinin birbiri ile ve bir üst bilgi sistemleri ile entegrasyonunu ve bütüncül çalışabilirliğini sağlamak,

ç) Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmek, kontrolleri yazılı hale getirmek ve uygulamayı takip etmek, bu kapsamda;

1) Bilgi sistemi unsurlarının fiziksel güvenliğini, bakım ve onarımlarını sağlamak,

2) Veri akışı ve işleyişinin sağlıklı ve etkin olması için gerekli önlemleri almak,

3) Sanal sunucular, kullanılan yazılımlar ve veri tabanlarının sağlıklı işlemesini sağlamak,

4) Yedekleme işlemlerini yapmak,

5) Siber güvenliğin sağlanması yönünde gerekli tedbirleri almak, bu kapsamda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği gerçekleştirmek, yazılım ve donanım alt yapılarında milli kaynaklara öncelik vermek,

d) Kurumsal ağ yapısı içerisindeki bilgi sistemini yönetmek, bu kapsamda, bilgi sisteminin unsurlarına (sunucu, bilgisayar, anahtar, yazıcı vb.) veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda, bireysel kullanıcı, kurumsal kullanıcı, denetçi, yönetici yetkilendirmelerini yapmak, her bilgi sistemi için ayrı ayrı güvenlik ve şifreleme algoritmalarını uygulamak, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturmak,

e) Başkanlık personeline ve gerektiğinde vatandaşa yönelik internet toplu kullanımı sağlamak, bu kapsamda;

1) Erişim sağlayıcılardan internet erişim hizmeti satın almak,

2) İnternet toplu kullanım sağlayıcısı olarak, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak,

3) Kullanıma ilişkin erişim kayıtlarını (İç IP Dağıtım Loglarını) elektronik ortamda tutmak,

f) Başkanlık internet sitesinin işletilmesine teknik destek vermek ve site güvenliğini sağlamak,

g) Elektronik ilan ve reklam panolarının kurulumu, altyapı işletimi, bakım ve onarımını yapmak, yaptırmaktır.

ğ) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bilgi işlem sistemi donanım, yazılım ve ağ kaynaklarının kullanımı, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının yönetimi, toplu internet sunumu, e-posta hesaplarının kullanımı, bilgi işlem güvenliği ile bilgi işlem sistemlerinin bakım ve onarımı için tabi olunacak esas ve usulleri, görev ve sorumlulukları açıklayan Bilgi Sistemleri Yönergesini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemektir.