Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Gürkan Kurtbaş
 • Görevi : Bitkisel Üretim ve Haller Şube Müdürü

 • Özgeçmiş

  20.08.1970 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. 

  İlköğrenimini Savaştepe Zafer ilkokulunda, ortaöğrenimini ise Savaştepe Öğretmen Lisesinde 1987 yılında tamamladı. 1988-1991 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Burdur Eğitim Yüksek Okulunda Sınıf Öğretmenliği eğitimi aldı. 2002 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden önlisans diploması almış olup,  İşletme Fakültesi 4. sınıf öğrencisidir.
  Vatani görevini Ankara ve Ağrı Doğubeyazıt'ta yaptı.

  1994-1998  yılları arasında Balıkesir PTT Baş Müdürlüğünde çalıştı.

  1998-2004 yılları arasında Balıkesir PTT Baş Müdürlüğü Savaştepe PTT Merkez Müdürlüğünde çalıştı.

  Gürkan KURTBAŞ, 2004 yılında Savaştepe Belediye Başkanlığı için aday oldu. 2004 yerel Seçimleri sonrasında, 28 Mart tarihi itibari ile Balıkesir ili Savaştepe ilçesi Belediye Başkanlığına gelerek,  29 Mart 2009 tarihine kadar görev yaptı.

  2009 yılında Balıkesir PTT Baş Müdürlüğü Balıkesir PTT Merkez Müdürlüğünde sözleşmeli personel olarak 12.05.2014 tarihine kadar çalışmaya devam etti.

  01.08.2014 tarihinde Balıkesir ili Savaştepe ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

  12.05.2014 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde Özel Kalem Müdürlüğüne atanan Gürkan KURTBAŞ, 01.08.2014 tarihine kadar bu görevde bulundu.

  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı olarak görevini yapmış olan KURTBAŞ, 2019 yılı itibariyle Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda, Bitkisel Üretim ve Haller Şube Müdürü olarak görev yapmakta olup evli ve 3 çocuk babasıdır. • Görevleri

Bitkisel Üretim ve Haller Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) İl genelinde bitkisel ürünlerin;

a) Üretilmesi,

b) Kalite ve verimlerinin yükseltilmesi,

c) Uygun koşullarda korunması,

ç) İşlenip değerlendirilmesi aşamalarında tarımı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak, iyi tarım uygulamalarını desteklemek, tarımsal desteklemelere ilişkin her yıl alınmakta olan Bakanlar Kurulu Kararlarını takip etmek,

(2) İl genelinde tarımı destekleme alanlarını ve destekleme aşamalarını ilgili mevzuat çerçevesinde, belediyenin mali durumunu ve hizmetin ivediliğini dikkate alarak belirlemek, bu alanlarda paydaşlarca yapılacak desteklemeleri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile koordine etmek ve buna göre Belediyenin Yıllık Tarımı Destekleme Programını hazırlamak,

(3) İl genelinde tarımı desteklemek amacıyla, Belediye Meclisinin kararı üzerine yapılacak anlaşmaya uygun olarak meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmektir.

(4) Daire Başkanlığına ait taşınmazlar üzerinde bulunan ve ekonomik değeri olan bitkisel ürünlerin satışını yapmak,

(5) Sebze ve meyveler ile su ürünleri dâhil arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını, meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini, işlettirilmesini sağlamak, bu kapsamda;

a) Gerektiğinde Büyükşehir belediye sınırları içinde, imar planlarında belirlenmiş alanlarda, ilave sebze ve meyve toptancı ve perakendeci hallerini inşa etmek, ettirmek, üzere halin sınıfına, büyüklüğüne ve işlem hacmine göre yönetmelikle belirlenen asgarî koşulları taşıyan projeler çerçevesinde hal kurmak, işletmek veya işlettirmek, öngörülen şartları taşımadığı tespit edilen toptancı hallerini kapatmak, halin kurulduğunu veya kapatıldığını en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirmek,

b) Gerekli görülmesi halinde ilgili mevzuat gereğince toptancı hallerinin işletilmesini Belediye Meclisince belirlenecek süre, bedel ve koşullarda Belediye şirketine devretmek; şehir içinde kalan, çevreye, altyapıya ve trafiğe yük getiren, ulaşım imkânları ve alan büyüklüğü yetersiz olan ve uygun çalışma ortamı bulunmayan toptancı halleri, Belediye Meclisinin kararı ile başka bir alana taşımak,

c) Özel toptancı halleri için yapılan kamulaştırma işlemlerinde kamulaştırma bedelini işletmeciden tahsil etmek, imar planlarında ayrılmış hal yerlerine toptancı hali kurmak üzere yap-işlet, yap-işlet-devret ve üst hakkı tesisi modelleri ile gerçek veya tüzel kişilere devretmek,

ç) Denetim hizmetlerinin yerine getirilmesinde istihdam edilmek üzere yeterli nitelikte personeli Denetim Şefliklerinde görevlendirmek veya bu birime atanmasını sağlamak,

d) Hal Şeflikleri ile İşletim Yetkisi Devredilmiş Hallerin büyüklüğüne ve işlem hacmine göre yeterli sayı ve nitelikte, bağlı hal zabıtası görevlendirmesini sağlamak,

e) İşletim Yetkisi Devredilmiş Hallere görevlendirilecek veya atanacak Hal Yöneticisi hakkında görüş bildirmek,

(6) Valilikçe oluşturulan Hal Hakem Heyetine bir personel görevlendirmek,

(7) Belediye Toptancı Hali Şeflikleri ile İşletim Yetkisi Devredilmiş Haller arasında ortak bilgi paylaşımını ve iletişimi temin etmek.