İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Erhan Ünal
 • Görevi : Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürü

 • Özgeçmiş

  15.07.1973 Balıkesir doğumludur.

  İlk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir'de tamamladı, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

  1995 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra, 1996-1999 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev almıştır.

  2000-2009 yılları arasında ilaç endüstrisinde uluslararası firmalarda çalışmıştır.

  2010 yılından bu yana yerel yönetimlerde göreve başlamış olup; halen İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi'nde Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürü olarak görevini yürütmektedir.

  Evli ve 1 çocuk babasıdır. • Görevleri

Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Belediye Başkanına maaş ve ödeneklerini, Belediye Başkanının görevde olmadığı süre içerisinde vekâleten görevlendirdiği Belediye Meclis Üyesine vekâlet ücretini, Başkan Danışmanlarına danışman ücretlerini ilgili mevzuat hükümlerince ödemek,

(2)    Memur ve sözleşmeli personelle ilgili iş ve işlemler kapsamında,

a)    Belediye Başkanının teklifi üzerine Belediye Meclisince karar verilmesi halinde, Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini hazırlamak, imzalanması sürecinde sekretarya hizmetlerini yürütmek,

b)    İmzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesine göre memur ve sözleşmeli personelin mali haklarındaki değişikliklerin takibini yapmak,

c)    Belediye hizmetlerinde sözleşmeli olarak istihdam edilecek personele ödenecek net ücreti; bu hizmetin karşılığı olan kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesini esas almak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere, Belediye Meclisi kararıyla belirlemek,

ç)    Personelin fazla mesai ücretini bütçe yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla ve Belediye Meclisi kararı ile tespit etmek,

d)    Çalıştırılan memur ve sözleşmeli personelin maaş, ödenek, zam, tazminat, ikramiye ve hizmetle ilgili her çeşit ödemelerini ilgili mevzuat, toplu sözleşme ve sosyal denge tazminatı sözleşmesine göre hesaplayarak tahakkuk ettirmek,

e)    Bir takvim yılı içerisinde, 7 gün ve üzerinde hastalık raporu alan memurların maaş kesintilerinin yapılmasını sağlamak,

f)    Başka kurumlardan getirilerek Başkanlıkta çalıştırılan geçici görevli memur personelin sosyal denge tazminatlarını ve her türlü mali haklarını tahakkuk ettirmek, ödeme listelerini hazırlamak Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bildirmek,

(3)    İşçilerle ilgili iş ve işlemler kapsamında,

a)    Toplu İş Sözleşmesini hazırlamak, imzalanması sürecinde sekretarya hizmetlerini yürütmek, iki nüshasını Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne tevdi etmek,

b)    İmzalanan Toplu İş Sözleşmesine göre işçilerin mali haklarındaki değişikliklerin takibini yapmak,

c)    Çalıştırılan işçilerin ücretleri ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını ilgili mevzuat, toplu iş sözleşmesi ve iş sözleşmesine göre hesaplayarak tahakkuk ettirmek,

ç)    Yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerine göre hizmet cetveli düzenlemek ve toplam üzerinden kıdem tazminatını tahakkuk ettirmek,

d)    Alınan geçici işgörmezlik raporlarını onaylamak, geçici işgörmezlik ücretlerinin ödendiğini takip etmek,

(4)    Personele tahakkuk ettirilen her türlü ücret, maaş, ödenek, prim, zam, tazminat ve ikramiye gibi hizmetle ilgili her çeşit ödeme evrakının harcama yetkilisi olarak Daire Başkanları, gerçekleştirme görevlisi olarak Daire Başkanının belirleyeceği bir personel tarafından imzalanmasını takip ve kontrol etmek,

(5)    Personelin maaş ve ücret ödemesine esas puantaj, derece, kademe, terfi, icra kesintisi, rapor, asgari geçim indirimi, kişi borcu, lojman, askerlik borçlanması, özel sigorta, doğum, ölüm, evlenme ve aile yardımı, kıdemli işçiliği teşvik primi vs. her türlü bilginin elektronik ortamda kayıtlarını tutmak ve işlemlerini yapmak,

(6)    Belediyenin yıllık toplam personel giderlerinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşmamasını sağlamak,

(7)    Başkanlık bünyesinde staj yapan lise öğrencilerinin aylık puantaj takibini yapmak, ödeme listelerini hazırlamak ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bildirmek,

(8)    Meydana gelen iş kazası ve ortaya çıkan meslek hastalıklarına ilişkin hususları Sosyal Güvenlik Kurumuna zamanında ve usulünce bildirmektir.