Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Nurcan Demirden
  • Görevi : Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürü

  • Özgeçmiş

    1968 Şanlıurfa doğumlu. Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme bölümü mezunu. Memuriyete 1987 yılında Şanlıurfa İl Özel İdaresinde başladı. 1997 yılında Balıkesir İl Özel İdaresine naklen tayin oldu. 2002 yılında görevde yükselme sınavı ile Şef oldu. 2005-2009 yılları arasında Bütçe Müdür V. olarak görev yaptı. 2010 yılında yapılan Mahalli İdareler personeli görevde yükselme sınavı sonucu 19.04.2010-30.03.2014 tarihleri arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve sonrasında Meclis Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Halen Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü görevini yapmaktadır.

    Evli ve iki çocuk annesidir.  • Görevleri

Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) İdari işler kapsamında;

a) Daire Başkanlığı İş Muhtırasını tutmak, evrak, faaliyet ve görevlerin miatlarını takip etmek, miatlı evrak, bilgi ve belgenin zamanında ilgililere gönderilmesini sağlamak, Belediye görev ve hizmetlerine ilişkin olarak TÜİK’in Daire Başkanlığından istediği istatistiki verileri, TÜİK’in belirleyeceği standartlarda elektronik ortama aktarmak,

b) Daire personelinin izin, maaş, harcırah vb. özlük haklarını takip etmek, aylık prim ve hizmet, varsa stajyer öğrenciler dâhil ücretli çalışma süresi cetveli (puantaj), işyeri güvenlik brifingi, izin, aile durum ve aile bildirim formu vb. belgeleri tanzim etmek, sıralı hizmet, nöbet, vardiya, vb. çizelgeleri tutmak, yıllık izin planlamasını ve personele imza karşılığı yazılı tebligatları yapmak, personele mal bildirim beyannamelerini zamanında hazırlatmak ve toplamak,

c) Daire Başkanlığının teşkilat, norm kadro değişikliklerine, her düzeyde yöneticilerin vekâlet veya tedviren yürütme ve personelin Daire başkanlığı dışına geçici görevlendirmelerine ilişkin tekliflerini onaylatmak üzere; her yılbaşında ve değişiklik olduğunda aile durum ve aile bildirim formu ile aylık olarak puantaj cetvelini gerçekleştirmek üzere; izin belgelerini, personel performans gözlem ve değerlendirme, il dışı eğitim görevlendirme belgelerini ve mal bildirim beyannameleri ile yönetici olmayan personelin Daire bünyesindeki yer değişiklik yazılarını dosyalanmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına göndermek,

ç) Daire Başkanlığının evrak olarak veya elektronik ortamda resmi yazışma sistemini mevzuata uygun olarak tesis etmek ve işletmek, bilgi yönetimi yapmak, bu kapsamda, giden ve gelen evrak ve elektronik belgeleri mevzuata uygun olarak kaydetmek, Müdürlüğe ait olan evrakı standart dosya planına uygun olarak dosyalamak, emniyetini sağlamak,

d) Daire Başkanlığının birim arşivini mevzuata uygun olarak kurmak ve çalıştırmak, bu kapsamda arşivlik malzemeyi tasnif ederek arşivlemek ve muhafaza etmek, her yıl Ocak ayında ayırma, ayıklama ve imha işlemlerine tabi tutmak veya kurum arşivine göndermek,

e) Daire Başkanlığınca hazırlanan ve usulünce onay işlemleri tamamlanan yönetmelik ve yönergeler, talimatlar, standartlar, yıllık performans programları, personel görev tanımlarını usulünce yayımlamak, bunların envanter kayıtlarını tutmak, ıslak imzalı suretlerini özel gizlilik derecesinde muhafaza etmek, iç mevzuatı güncelleme çalışmalarını yönetmek, diğer Daire Başkanlıklarınca yayımlanan yönetmelik ve yönergeleri elde bulundurmak ve Daire Başkanlığı personelinin istifadesine sunmak,

f) Daire Başkanlığının sekretarya, her türlü protokol ve tören hizmetlerini yönetmek,

g) Daire Başkanlığının yatay ve dikey iletişim sistemi çalıştırmak, toplantı programlarını, içeriklerini ve tutanaklarını zamanında yayımlamak, arşivlemek, alınan kararların gerçekleşme süreçlerini takip etmek,

ğ) Başkanlık personeline, Mali konular alanında verilecek eğitimler ile Daire Başkanlığı personelinin eğitim ihtiyaçlarını Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak belirlemek, eğitimlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi hususunu Mali Hizmetler Dairesi Başkanının onayını alarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordine etmek,

(2) Bütçe ve kesin hesap iş ve işlemleri kapsamında;

a) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçe tasarısını, stratejik plan, yıllık performans programı ve yatırım programına uygun olarak hazırlamak, bu hususları Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile koordine etmek, hizmetlerin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için program/proje bazında kaynak tahsislerini, yıllık amaç ve hedeflere, performans göstergelerine dayandırmak,

b) Hazırlanan bütçe tasarısını, incelemek ve Belediye Meclisine görüş bildirmek üzere, Eylül ayının birinci gününden önce Belediye Encümenine sunmak,İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına göndermek,

c) Belediye Encümeni tarafından incelemesi tamamlanmış olan bütçe tasarısını Kasım ayının birinci gününden önce Belediye Meclisine sunmak, Belediye Meclisince yılbaşından önce kabul edilmesini takip etmek,

ç) Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

d) Belediye faaliyetlerinin bütçe ve harcama programına uygunluğunu izlemek, Harcama yetkisi verilen diğer görevliler ile birlikte, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcandığını kontrol etmek,

e) Bütçe yılı içerisinde ödeneği kalmayan veya yılsonuna kadar yetişmeyeceği kesinleşen harcama kalemlerine aktarmalar ile gerektiği hallerde ek bütçe tekliflerini hazırlamak,

1) Bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmaya ilişkin çalışmaları Belediye Meclisine sunmak,

2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmaya ilişkin çalışmaları Belediye Encümenine sunmak,

3) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek üzere hazırlıkları Belediye Encümenine sunmak,

f) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek,

g) Bütçe kesin hesap cetvellerini ve mali istatistikleri hazırlamak, bütçeyle ilgili istenen raporları düzenlemek,

1) Mali istatistiklerin doğru hazırlanması için uygun kurumsal çevreyi oluşturmak ve gerekli önlemleri almak,

2) Mali istatistikleri belirlenmiş ilkelere uygun olarak hazırlamak ve belirlenen süreler içinde Maliye Bakanlığına göndermek,

ğ) Kesin hesabı, hesap döneminin bitiminden sonra Nisan ayı içinde, incelemek ve Belediye Meclisine görüş bildirmek üzere Belediye Encümenine sunmak,

h) Belediye Encümeni tarafından incelemesi tamamlanmış olan kesin hesabı, mayıs ayı toplantısında Belediye Meclisine sunmak, görüşülerek karara bağlanmasını takip etmek, kabul edilen kesin hesabı Sayıştay’a göndermek,

ı) Belediye Meclisine sunulacak İlçe Belediye bütçelerini, varsa yapılabilecek değişikliklere ilişkin görüşler ile birlikte Belediye Başkanına ve Belediye bütçesi ile aynı dönemde Belediye Meclisine sunmak, aynı toplantı döneminde karara bağlamak ve Belediye bütçesi ile birlikte tek bütçe ve gerekirse ciltler hâlinde bastırmak,

i) Niteliği nedeniyle mali yılla sınırlı tutulamayan, sürekliliği bulunan hizmetler için,

1) Her iş itibarıyla, bütçelerinde öngörülen ödeneklerin yüzde ellisini, izleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere, ertesi yıla geçen ve Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda belirlenen işlere dair Belediye Başkanı onayını istihsal işlemlerini yürütmek,

2) Gelecek yıllara ait üçüncü şahıslara gördürülen hizmet yüklenmelerini takip ve kontrol etmek, bu türden hizmet yüklenmelerinin süresinin, yapılacak ilk mahalli seçimleri izleyen altı ayın son gününü geçmemesini sağlamak,

j) Tüzel kişiliği devam eden orman köylerinin nüfusu oranında genel bütçeden alacakları İller Bankası paylarının Büyükşehir Belediyesi hesabına aktarılmasını takip etmek,