Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Tuncay Dönmez
 • Görevi : Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdür V.
 • Telefon : (+90) 266 239 15 10 - 2521
 • E-posta : cevrekoruma@balikesir.bel.tr

 • Özgeçmiş

  Tuncay DÖNMEZ; 16.04.1983 Balıkesir Sındıgı ilçesi doğumludur. İlk, orta lise öğrenimini Sındırgı'da tamamladı. 2005 yılında Akdeniz Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden mezun oldu. 2006 yılında Sındırgı Belediyesinde Veteriner Hekim olarak göreve başladı.

  Nisan 2014 yılından bu yana Büyükşehir Belediye Başkanlığında Veteriner Hekim olarak, 20.06.2018 tarihinden itibaren de Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.

  Evli ve 2 çocuk babasıdır. • Görevleri

Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    İdari İşler kapsamında,

a)    Daire Başkanlığı İş Muhtırasını tutmak, evrak, faaliyet ve görevlerin miatlarını takip etmek, miatlı evrak, bilgi ve belgenin zamanında ilgililere gönderilmesini sağlamak, Büyükşehir Belediyesi görev ve hizmetlerine ilişkin olarak TÜİK’in Daire Başkanlığından istediği istatistiki verileri, TÜİK’in belirleyeceği standartlarda elektronik ortama aktarmak,

b)    Daire Başkanlığının ve faaliyetlerinin tanıtımı ile tamamlanan, devam eden ve planlanan faaliyet ve görevlerine ilişkin 5 ve 15 dakikalık kısa ve 60 dakikalık uzun brifinglerini hazırlamak ve Şube Müdürlüklerinin faaliyetlerini takip ederek güncel olarak bulundurmak, Strateji Geliştirme ve Planlama Şube Müdürlüğü veya Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden istenilen güncel bilgi, resim ve görüntüleri 30 dakika içerisinde gönderebilecek durumda bulunmak,

c)    Daire Başkanlığının bütçe tekliflerini ve performans programı ihtiyaçlarını, faaliyet raporlarını birleştirmek, bütünleştirmek ve miadından önce Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek,

ç)    Başkanlık birimlerinin tamamını ilgilendiren hususlardaki taşınır mal ve malzeme alımları için Daire Başkanlığı ihtiyaçlar listesini ve bunlardan Daire Başkanlığı uzmanlık alanında olanlar için Teknik Şartnameyi hazırlatmak ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına göndermek,

d)    Daire personelinin izin, maaş, harcırah vb. özlük haklarını takip etmek, aylık prim ve hizmet, varsa stajyer öğrenciler dâhil ücretli çalışma süresi cetveli(puantaj), işyeri güvenlik brifingi, izin, aile durum ve aile bildirim formu vb. belgeleri tanzim etmek, sıralı hizmet, nöbet, vardiya, vb. çizelgeleri tutmak, yıllık izin planlamasını ve personele imza karşılığı yazılı tebligatları yapmak, personele mal bildirim beyannamelerini zamanında hazırlatmak ve toplamak,

e)    Daire Başkanlığının teşkilat, norm kadro değişikliklerine, her düzeyde yöneticilerin vekâlet veya tedviren yürütme ve personelin Daire başkanlığı dışına geçici görevlendirmelerine ilişkin tekliflerini onaylatmak üzere; her yıl başında ve değişiklik olduğunda aile durum ve aile bildirim formu ile aylık olarak puantaj cetvelini gerçekleştirmek üzere; izin belgelerini, personel performans gözlem ve değerlendirme, il dışı eğitim görevlendirme belgelerini ve mal bildirim beyannameleri ile yönetici olmayan personelin Daire bünyesindeki yer değişiklik yazılarını dosyalanmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına göndermek,

f)    Personel ödemeleri ile ilgili ödeme emri belgelerini hazırlamak ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek,

g)    Daire Başkanlığının evrak olarak veya elektronik ortamda resmi yazışma sistemini mevzuata uygun olarak tesis etmek ve işletmek, bilgi yönetimi yapmak, bu kapsamda, giden ve gelen evrak ve elektronik belgeleri mevzuata uygun olarak kaydetmek, Şubeye ait olan evrakı standart dosya planına uygun olarak dosyalamak, emniyetini sağlamak,

ğ)    Daire Başkanlığının birim arşivini mevzuata uygun olarak kurmak ve çalıştırmak, bu kapsamda arşivlik malzemeyi tasnif ederek arşivlemek ve muhafaza etmek, her yıl Ocak ayında ayırma, ayıklama ve imha işlemlerine tabi tutmak veya kurum arşivine göndermek,

h)    Daire Başkanlığınca hazırlanan ve usulünce onay işlemleri tamamlanan yönetmelik ve yönergeler, talimatlar, standartlar, yıllık performans programları, personel görev tanımlarını usulünce yayımlamak, bunların envanter kayıtlarını tutmak, ıslak imzalı suretlerini özel gizlilik derecesinde muhafaza etmek, iç mevzuatı güncelleme çalışmalarını yönetmek, diğer Daire Başkanlıklarınca yayımlanan yönetmelik ve yönergeleri elde bulundurmak ve Daire Başkanlığı personelinin istifadesine sunmak,

ı)    Daire Başkanlığının sekretarya, her türlü protokol ve tören hizmetlerini yönetmek,

i)    Daire Başkanlığının yatay ve dikey iletişim sistemi çalıştırmak, toplantı programlarını, içeriklerini ve tutanaklarını zamanında yayımlamak, arşivlemek, alınan kararların gerçekleşme süreçlerini takip etmek,

j)    Başkanlık personeline, Çevre Koruma ve Kontrol alanında verilecek eğitimler ile Daire Başkanlığı personelinin eğitim ihtiyaçlarını Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak belirlemek, eğitimlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi hususunu Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanının onayını alarak İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Eğitim Şubesi ile koordine etmek,

k)    Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna sekretarya hizmeti vermek, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile koordine ederek Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı birimlerinin;

1)    İş sağlığı ve güvenliği görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçları belirlemek ve karşılamak,

2)    İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirlerin alınmasını işveren vekili adına kontrol etmek,

3)    İş sağlığını ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konuları eğitim programlarına dâhil etmek,

4)    İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kayıtları tutmak, onaylı defterin imzalanması ve düzenli tutulmasını sağlamak,

5)    Meydana gelen iş kazası ve ortaya çıkan meslek hastalıklarına ilişkin hususları Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne zamanında ve usulünce bildirmek,

6)    Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak, işyeri ortam gözetimi, periyodik sağlık gözetimi ve sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak,

l)    Daire Başkanlığına teslim edilen taşınır ve taşınmaz Devlet mallarını,

1)    Daire Başkanlığı envanterine almak, envanter kayıtlarını tutmak, taşınırların zimmetini yapmak, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini Daire Başkanlığı seviyesinde işletmek, taşınmazların sorumlusunu belirlemek ve işletmek, gereken yazılı tebligatları yapmak,

2)    Korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için temin, tedarik, ikmal, kullanıcı bakımı, periyodik bakım, periyodik servis bakımı, onarım, kullanımdan kaldırma, hurdaya ayırma sistemlerinin Daire Başkanlığı seviyesindeki görevlerini yerine getirmek, yerine getirilmesini sağlamak,

3)    Amaca ve usulüne uygun kullanmak, kullanılmasını sağlamak, Kullanıcı, Bakım ve Emniyet Talimatlarını hazırlatmak, bunların eğitimlerini yaptırmak ve eğitim kayıtlarını tutmak,

4)    Hizmet verilen binaları engelli erişimine uygun hale getirmek, her bina ve tesiste enerji yöneticisi görevlendirmek,

5)    İkmal, bakım ve eğitimle ilgili hizmetleri Destek Hizmetleri, Fen İşleri ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek,

m)    Belediye Meclisi Denetim Komisyonun, dış ve iç denetim birimlerinin Daire Başkanlığından istediği bilgi ve belgeyi gecikmeksizin Şube Müdürlüklerinden temin etmek, denetçilerin çalışma ortamını hazırlamak,

(2)    Çevre Denetimi alanında,

a)    Hava kalitesi hedef değerleri ile uyumluluğu sağlamak için, eylem planları ve temiz hava planlarının hazırlanmasında, alınacak önlemlerde, bilgi ve raporların iletiminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlüğü ile işbirliği yapmak ve çalışmalara katkı sağlamak,

b)    Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetki alınan bölgelerde ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için, katı, sıvı, gaz yakıtları satışa sunanları ve yakma tesisi işletenleri denetlemek, gerekirse haklarında yaptırım uygulamak,

c)    Büyükşehir sorumluluğuna yetki devri alınan alanlarda, çevresel gürültü kaynaklarını denetlemek,  çevresel gürültü kontrolü yaparak gürültü seviyesinin düşürülmesi de dâhil gürültü ile ilgili sorunlar ve etkileriyle baş etmek, onay verilen mimari projelerde ve yapı ruhsatlarında mevzuatla belirlenmiş limitleri aramak,

d)    Çevre kontrol hizmetlerinin yapılmasında, dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla, gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulamak,

e)    Belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarında mevzuat uyarınca gereken tesislerde çevre yönetim birimlerinin kurulmasını, çevre görevlilerinin belirlenmesini ve Çevre Görevlisi Belgelerini alınmalarını takip ve kontrol etmek,

(3)    İlaçlama İşleri alanında,

a)    Belirli bir program dâhilinde vektör (haşere ve böcekler) üreme alanlarını tespit ederek raporlamak,

b)    Oluşabilecek vektörlere karşı, Belediyeye ait halk sağlığı alanlarında ve ilçe belediyeleri ile koordine etmek suretiyle diğer alanlarda biyosidal ürünler ile ilaçlama yapmak,

c)    İlaçlama yapmak istenildiğinde, her ilaçlama işleminden önce kullanılacak ilaçların isimleri ve ilaçlama tarihlerini Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğüne bildirmek,

(4)    Veterinerlik İşleri alanında,

a)    Büyükşehir sorumluluk alanında hayvan koruma gönüllülerinin müracaatlarını değerlendirmek,

b)    Sokak hayvanlarının bakımı ve rehabilitasyonu için,

1)    Hayvan barınakları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek,

2)    Sahipsiz evcil hayvanları toplatmak, toplatılan veya bakımevine getirilenleri Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydetmek, kısırlaştırmak, aşılamak, tıbbî bakımlarını yapmak ve işaretlemek, Sahipsiz Hayvan Edinme Formu ile kayıt altına alarak sahiplendirilmelerini sağlamak veya alındığı ortama geri bırakmak, bu amaçla yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği ve duyurular yapmak,

3)    Sahipsiz veya güçten düşmüş olanların beslenmelerinin sağlanması amacıyla, lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerini toplamak, bu alanda değerlendirmek,

4)    Sokak hayvanlarının sağlık kayıtlarını tutmak, bulaşıcı hastalıklara yakalananları tecrit etmek bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmek ve halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek,

c)    Hayvan barınaklarının yönetiminde görevli personelin görevlerinin, yapılan iş ve işlemlerin standardizasyonu için Hayvan Barınakları İşletme Yönergesi hazırlamak,

ç)    Hemşerilere hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetler düzenlemek,

d)    İl Hayvanları Koruma Kuruluna üye görevlendirmek, il sınırları içinde hayvanların korunmasına ilişkin sorunları belirleyip, kurula, koruma sorunlarının çözüm tekliflerini içeren yıllık, beş yıllık ve on yıllık  plân ve projeler sunmak, hayvanların korunması amacıyla her türlü önlemi almak,  İl Hayvanları Koruma Kurulunca hazırlanan programlarla eşgüdüm içerisinde programlar hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, sonuçlarını kurula rapor etmek,

e)    Bir yerde hayvansal kaynaklı hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilerle koordineli olarak durumu tespit etmek ve hayvanların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde ve mevzuatta belirtilen usullerde bertaraf etmek ve gömmektir.

(5)    Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları uygulamak, kanunlarda öngörülen cezaları vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamak ve varsa Zabıta Daire Başkanlığının tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümenine sunmak,

(6)    Mahalli Çevre Kuruluna imza yetkisini haiz üye vermek,

(7)    Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü faaliyet ve görev alanında mevzuat gereği belirlenmesi gereken tarife taslaklarını hazırlamak ve Belediye Meclisine sunmaktır.