Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Volkan Karateke
 • Görevi : Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdür V.

 • Özgeçmiş

  1984 Balıkesir doğumludur.

  Orta ve lise eğitimini 1995-2002 yılları arasında Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi, üniversite eğitimini 2002-2007 yılları arasında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü, 2009-2014 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve 2014-2018 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.

  2008-2014 yılları arasında Balıkesir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde çalıştı. 2014-2018 yılları arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürü olarak görev yaptı.

  Halen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında görev yapmakta olup, Mayıs 2020 tarihinden itibaren Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürü olarak çalışmaktadır.

  İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir kız çocuk babasıdır. • Görevleri

Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) İdari İşler Kapsamında;

a) Daire Başkanlığı İş Muhtırasını tutmak, evrak, faaliyet ve görevlerin miatlarını takip etmek, miatlı evrak, bilgi ve belgenin zamanında ilgililere gönderilmesini, Çağrı Merkezi ile Koordinasyonu sağlamak ve CİMER şikâyetlerini ilgili personele yönlendirmek, Büyükşehir Belediyesi görev ve hizmetlerine ilişkin olarak TÜİK’in Daire Başkanlığından istediği istatistiki verileri, TÜİK’in belirleyeceği standartlarda elektronik ortama aktarmak,

b) Daire Başkanlığının ve faaliyetlerinin tanıtımı ile tamamlanan, devam eden ve planlanan faaliyet ve görevlerine ilişkin 5 ve 15 dakikalık kısa ve 60 dakikalık uzun brifinglerini hazırlamak ve Şube Müdürlüklerinin faaliyetlerini takip ederek güncel olarak bulundurmak, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı veya Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden istenilen güncel bilgi, resim ve görüntüleri 30 dakika içerisinde gönderebilecek durumda bulunmak,

c) Daire Başkanlığının performans programı ihtiyaçlarını ve faaliyet raporlarını Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına, buna uygun bütçe tekliflerini Mali Hizmetler Daire Başkanlığına zamanında göndermek,

ç) Başkanlık birimlerinin tamamını ilgilendiren hususlardaki taşınır mal ve malzeme alımları için Daire Başkanlığı ihtiyaçlar listesini ve bunlardan Daire Başkanlığı uzmanlık alanında olanlar için Teknik Şartnameyi hazırlatmak ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına göndermek,

d) Daire personelinin izin, maaş, harcırah vb. özlük haklarını takip etmek, aylık prim ve hizmet, varsa stajyer öğrenciler dâhil ücretli çalışma süresi cetveli(puantaj), işyeri güvenlik brifingi, izin, aile durum ve aile bildirim formu vb. belgeleri tanzim etmek, sıralı hizmet, nöbet, vardiya, vb. çizelgeleri tutmak, yıllık izin planlamasını ve personele imza karşılığı yazılı tebligatları yapmak, personele mal bildirim beyannamelerini zamanında hazırlatmak ve toplamak,

e) Daire Başkanlığının teşkilat, norm kadro değişikliklerine, her düzeyde yöneticilerin vekâlet veya tedviren yürütme ve personelin Daire başkanlığı dışına geçici görevlendirmelerine ilişkin tekliflerini onaylatmak üzere; her yılbaşında ve değişiklik olduğunda aile durum ve aile bildirim formu ile aylık olarak puantaj cetvelini gerçekleştirmek üzere; izin belgelerini, personel performans gözlem ve değerlendirme, il dışı eğitim görevlendirme belgelerini ve mal bildirim beyannameleri ile yönetici olmayan personelin Daire bünyesindeki yer değişiklik yazılarını dosyalanmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına göndermek,

f) Personel ödemeleri ile ilgili ödeme emri belgelerini hazırlamak ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek,

g) Daire Başkanlığının evrak olarak veya elektronik ortamda resmi yazışma sistemini mevzuata uygun olarak tesis etmek ve işletmek, bilgi yönetimi yapmak, bu kapsamda, giden ve gelen evrak ve elektronik belgeleri mevzuata uygun olarak kaydetmek, Şubeye ait olan evrakı standart dosya planına uygun olarak dosyalamak, emniyetini sağlamak,

ğ) Daire Başkanlığının birim arşivini mevzuata uygun olarak kurmak ve çalıştırmak, bu kapsamda arşivlik malzemeyi tasnif ederek arşivlemek ve muhafaza etmek, her yıl Ocak ayında ayırma, ayıklama ve imha işlemlerine tabi tutmak veya kurum arşivine göndermek,

h) Daire Başkanlığınca hazırlanan ve usulünce onay işlemleri tamamlanan yönetmelik ve yönergeler, talimatlar, standartlar, yıllık performans programları, personel görev tanımlarını usulünce yayımlamak, bunların envanter kayıtlarını tutmak, ıslak imzalı suretlerini özel gizlilik derecesinde muhafaza etmek, iç mevzuatı güncelleme çalışmalarını yönetmek, diğer Daire Başkanlıklarınca yayımlanan yönetmelik ve yönergeleri elde bulundurmak ve Daire Başkanlığı personelinin istifadesine sunmak,

ı) Daire Başkanlığının sekretarya, her türlü protokol ve tören hizmetlerini yönetmek,

i) Daire Başkanlığının yatay ve dikey iletişim sistemi çalıştırmak, toplantı programlarını, içeriklerini ve tutanaklarını zamanında yayımlamak, arşivlemek, alınan kararların gerçekleşme süreçlerini takip etmek,

j) Başkanlık personeline, Çevre Koruma ve Kontrol alanında verilecek eğitimler ile Daire Başkanlığı personelinin eğitim ihtiyaçlarını Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak belirlemek, eğitimlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi hususunu Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanının onayını alarak İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Eğitim Şubesi ile koordine etmek,

k) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna sekretarya hizmeti vermek, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile koordine ederek Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı birimlerinin;

1) İş sağlığı ve güvenliği görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçları belirlemek ve karşılamak,

2) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirlerin alınmasını işveren vekili adına kontrol etmek,

3) İş sağlığını ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konuları eğitim programlarına dâhil etmek,

4) İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kayıtları tutmak, onaylı defterin imzalanması ve düzenli tutulmasını sağlamak,

5) Meydana gelen iş kazası ve ortaya çıkan meslek hastalıklarına ilişkin hususları Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne zamanında ve usulünce bildirmek,

6) Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak, işyeri ortam gözetimi, periyodik sağlık gözetimi ve sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak,

l) Daire Başkanlığına teslim edilen taşınır ve taşınmaz Devlet mallarını,

1) Daire Başkanlığı envanterine almak, envanter kayıtlarını tutmak, taşınırların zimmetini yapmak, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini Daire Başkanlığı seviyesinde işletmek, taşınmazların sorumlusunu belirlemek ve işletmek, gereken yazılı tebligatları yapmak,

2) Korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için temin, tedarik, ikmal, kullanıcı bakımı, periyodik bakım, periyodik servis bakımı, onarım, kullanımdan kaldırma, hurdaya ayırma sistemlerinin Daire Başkanlığı seviyesindeki görevlerini yerine getirmek, yerine getirilmesini sağlamak,

3) Amaca ve usulüne uygun kullanmak, kullanılmasını sağlamak, Kullanıcı, Bakım ve Emniyet Talimatlarını hazırlatmak, bunların eğitimlerini yaptırmak ve eğitim kayıtlarını tutmak,

4) Hizmet verilen binaları engelli erişimine uygun hale getirmek, her bina ve tesiste enerji yöneticisi görevlendirmek,

5) İkmal, bakım ve eğitimle ilgili hizmetleri Destek Hizmetleri, Fen İşleri ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek,

m) Daire Başkanlığındaki hizmet araçları görev planlamasını yapmak ve araç görev emirlerini düzenlemek, araç takip sistemini yönetmek,

n) Belediye Meclisi Denetim Komisyonun, dış ve iç denetim birimlerinin Daire Başkanlığından istediği bilgi ve belgeyi gecikmeksizin Şube Müdürlüklerinden temin etmek, denetçilerin çalışma ortamını hazırlamak,

(2) Çevre Koruma Kapsamında;

a) Belediye sınırlarında bulunan tesis ve faaliyetleri Çevre Kanunu, Belediye Kanunu ve bu kanunlara bağlı mevzuat kapsamında izlemek, denetlemek ve idari yaptırım uygulamak,

b) Çevre Kanunu ve Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamında aykırılık içeren faaliyetlere verilecek yasal süreleri tespit etmek, aykırılık içeren faaliyetle ilgili idari para cezası uygulanması ve/veya faaliyetin durdurulması kararını vermek,

c) Şikâyete bağlı, ani veya planlı olarak yürütülen tüm kontrollerin yazışmalarını hazırlamak, denetim yetkilisinin ve Müdürün onayı ile ilgililerine bilgi vermek,

d) İzin ve görüş verilecek konularla ilgili faaliyeti incelemek, ihtiyaç halinde kontrol tedbiri aldırmak ve denetim yetkilisi ve Müdürün onayı ile ilgili birim ve /veya kuruluşlara görüş sunmak,

e) Denetim planlaması yapmak, denetim raporlarını ilgili makamlara sunmak,

f) Birimin sorumluluğu, Müdürün emir ve direktiflerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler kapsamında yerine getirilmesidir.

g) Çevre kontrol hizmetlerinin yapılmasında, dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla, gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulamak,

h) Belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarında mevzuat uyarınca gereken tesislerde çevre yönetim birimlerinin kurulmasını, çevre görevlilerinin belirlenmesini ve Çevre Görevlisi Belgelerini alınmalarını takip ve kontrol etmek.

i) Çocuklar, gençler ve öğrencilerde çevre bilincini ve çevreye duyarlılığını arttıracak projeler geliştirip, eğitimler vermek,

j) Çevre ve çevre kirliliği, kirlilik kaynakları ve çevre kirliliğinin önlenmesi ile ilgili çevre bilincinin ve çevre duyarlılığının arttıracak, eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek,

k) Çevre ve çevre sağlığının korunmasına ilişkin olarak rutin ve/veya şikâyete istinaden yapılan kontrol/denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetki çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemleri uygulamak, yapılan kontrol/denetimlerde tespit edilen yetki dışı konularda ise yetkili kurumlara gerekli bildirimleri yapmaktır.

l) Hava kalitesi hedef değerleri ile uyumluluğu sağlamak için, eylem planları ve temiz hava planlarının hazırlanmasında, alınacak önlemlerde, bilgi ve raporların iletiminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlüğü ile işbirliği yapmak ve çalışmalara katkı sağlamak,

m) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetki alınan bölgelerde ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için, katı, sıvı, gaz yakıtları satışa sunanları ve yakma tesisi işletenleri denetlemek, gerekirse haklarında yaptırım uygulamak,

n) Büyükşehir sorumluluğuna yetki devri alınan alanlarda, çevresel gürültü kaynaklarını denetlemek,  çevresel gürültü kontrolü yaparak gürültü seviyesinin düşürülmesi de dâhil gürültü ile ilgili sorunlar ve etkileriyle baş etmek, onay verilen mimari projelerde ve yapı ruhsatlarında mevzuatla belirlenmiş limitleri aramak,

o) Çevre kontrol hizmetlerinin yapılmasında, dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla, gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulamak,

(3) İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Kapsamında;

a) İklim değişikliği ile mücadele ve bu hususta ulusal ve uluslararası çalışmaların takibi ve yönetmelikler ve uluslararası sözleşmeler kapsamında kurumumuzun yerine getirmekle yükümlü olduğu çalışmaları yürütmek, gerekli raporları hazırlamak ve hazırlatmak,

b) Balıkesir iline ait yerel iklim değişikliği eylem planını hazırlamak,

c) Çevre ve İklim Değişikliği etkinliğine verilen önemin artmasını sağlamak,

d) İklim değişikliği konularında Avrupa Birliği müktesebatına yerel düzeyde uyum sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,

e) Çevre ve İklim Değişikliği birlikleri ile ulusal ve uluslararası ortak projeler üretilerek gerçekleştirilmesini sağlamak,

f) Yerelde iklim değişikliği ile mücadele yaygınlaştırılmasına yönelik kurumsal ve kentsel kapasitenin geliştirmesi konusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve hazırlatmak,

g) Çevre ve İklim Değişikliği konularında faaliyette bulunan yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve birlikler ile işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak yürütülecek projelerde yer almak ve proje çıktılarını uygulamak

h) İklim değişikliği konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası fuar, kongre, konferans, çalıştay, eğitim, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek ve bu sayılan konularda ulusal ve uluslararası başka kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek çalışmalara katılım sağlamak,

ı) İklim değişikliği konularında Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ve yapacağı çalışmaların görünürlüğünü artırmak ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirilmek, bilinçlendirmek ve farkındalıklar yaratmak amacıyla afiş, broşür, tabela, dergi, bülten, kamu spotu hazırlamak, hazırlatmak ve sayılan bu hususlardaki çalışmaların çeşitli sosyal medya mecraları aracılığı ile yayımını sağlayacak çalışmalar yapmak

i) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak enerji temini konusunda çalışmalar yapmak,

j) Teknoloji turizmine dönük stratejiler geliştirmek,

k) Temiz enerji kullanımını sağlayarak, CO2 salınımının engellenmesiyle küresel ısınmayı azaltıp, çevrenin korunmasına katkı sağlamak,

l) Yenilenebilir enerji kaynakları için hazırlanan hibe gibi muhtelif fonlardan faydalanmak,

m) Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan projelere, çalışmalara katılmak, destek vermek,

n) Diğer kurum ve kuruluşlardan gelebilecek taleplere göre temiz enerji kaynakları ile ilgili bilgilendirme çalışmaları düzenlemek,

o) Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği çerçevesinde; enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

ö) Enerji verimliliği ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri yapmak ve uygulamak,

p) Enerji tasarrufu ve enerji verimliliği gibi konularda AR-GE çalışmaları yapmak, proje üretmek ve uygulamak,

r) Belediyenin enerji giderlerini takip etmek, tüketim fazlalığı olan birimlerde etüt ve proje çalışmaları yürüterek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

s) Enerji giderlerinin azaltılması için enerji verimliliği ve enerji tasarrufu çalışmaları yapmak,

ş) Enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesine yönelik, belediyenin diğer birimlerine bilinçlendirme eğitimleri düzenlemek.

t) Enerji ve enerji verimliliği ile ilgili temel kavramlar, Türkiye’nin genel enerji durumu, enerji kaynakları, enerji üretim teknikleri, günlük hayatta enerjinin verimli kullanımı, iklim değişikliği ve çevrenin korunmasında enerji verimliliğinin önemi konularında teorik ve pratik bilgiler öğretmek üzere hizmet içi eğitimler vermek,

u) Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak toplumda farkındalık oluşturacak ve özendirecek, projeleri gerçekleştirmek

ü) Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak, ARGE faaliyetleri yürütmek, projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak, mevcut olanları işletmek,

v) Belediye genelinde enerji verimliliği hizmetlerinin etkinliğini ve enerji bilincini artırmak amacıyla, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi ile koordineli olarak, enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konularında hizmet içi eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmektir

(4) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları uygulamak, kanunlarda öngörülen cezaları vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamak ve varsa Zabıta Daire Başkanlığının tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümenine sunmak,

(5) Mahalli Çevre Kuruluna imza yetkisini haiz üye vermek,

(6) Çevre Koruma Şube Müdürlüğü faaliyet ve görev alanında mevzuat gereği belirlenmesi gereken tarife taslaklarını hazırlamak ve Belediye Meclisine sunmaktır.