Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

ulasim
 • Adı : Vehbi Yörük
 • Görevi : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı

 • Özgeçmiş

  1986 yılı Balıkesir/Susurluk ilçesi doğumludur.

  İlkokulu Yıldız ilkokulu, Ortaokulu Demirkapı ortaokulunda tamamladı.

  Burhaniye Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Acil tıp teknisyenliğini bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi İtfaiyecilik ve Yangın güvenliği bölümünden mezun oldu. Lisansını Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladıktan sonra 2007 yılında Balıkesir Belediyesi  İtfaiye Müdürlüğünde göreve başlayarak İtfaiye eri, İtfaiye Çavuşu ve İtfaiye Amiri olarak görev yaptı.

  2010 yılında Balıkesir İtfaiye Müdürü olarak görevlendirildi. Balıkesir'de İtfaiye alanında  İtfaiye eğitim merkezi, İtfaiye grup amirlikleri gönüllü itfaiyecilik gibi projeleri yürüttü.

  2013 yılında Vatani görevini Ardahan'da yapmak üzere görevden ayrıldı.

  2014 yılında Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü olarak görevlendirildi.

  2018 yılında Karesi ilçesinde Yeşil Alan Park ve Okullar hayat olsun projelerini yürüttü.

  2019 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi.


 • Görevleri
 • Mevzuatlar
 • Faaliyet Raporları
 • Hizmet Rehberi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Büyükşehir sorumluluk alanında çevrenin korunması, geliştirilmesi, temizlenmesine ilişkin etüt, plan, proje ve laboratuvar çalışmaları yapmak veya yaptırmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerle işbirliği yapmak; bu projelerle ilgili her türlü alan tahsislerinin yürütülmesi, izinlerin alınması, yazılım programları vb. işlerin yerine getirilmesi için sorumlu Daire Başkanlıkları, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek; çevresel Etki Değerlendirmesi taleplerine cevap vermek üzere Belediye adına görüş oluşturmak ve isteyen birim, kurum kuruluşlara vermek,

(2)    Büyükşehir Belediyesi Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseleri İnceleme Kurul kararları kapsamında, gıda ile ilgili olanlar dâhil, birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere ve mezbahalara yer seçim belgesi, deneme izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek ve denetlemek,

(3)    Belediye tarafından yapılan veya işletilen alanlarındaki işyerleriyle Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan alanlarda işletilecek sıhhi ve gayrisıhhî müesseselere işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek ve denetlemek,

(4)    Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek ve denetlemek, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için düzenlenen ruhsatların bir suretini en geç yedi gün içinde ilgili genel kolluk birimlerine göndermek,

(5)    Nazım imar ve uygulama imar plânına uygun olmak kaydıyla, her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonları için sağlık koruma bandı mesafesini belirlemek, işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek ve denetlemek,

(6)    Alışveriş merkezlerine, yük ve yolcu terminallerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek ve denetlemek,

(7)    Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarına istinaden, tır parkları ve trafikten men edilen veya hareket kabiliyetini kaybeden araçların muhafaza altına alındığı otoparklar dâhil açık ve kapalı otoparklara işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek,

(8)    İmar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan belediye ve özel toptancı hallerini ruhsatlandırmak, halin kuruluşunu en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirmek, yetki alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla ilgili mevzuat ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemeleri çerçevesinde toptancı hallerinde gerekli denetimleri yapmak,

(9)    Hayvan satış yerleri için işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirmek,

(10)    Büyükşehir sorumluluk sahasında, bir arsa veya arazi üzerindeki toprağı kazma ve taşıma işlemlerine (Hafriyat Ruhsatı), hafriyat döküm yerlerine (Hafriyat Alanı Ruhsatı) izin vermek ve denetlemek,

(11)    Büyükşehir Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yönetim Plânını yapmak ve uygulamak depolama ve yeniden değerlendirme sahalarını, taşıma ve bertaraf bedellerini belirlemek ve ilan etmek, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak,

(12)    Verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının suretlerini aylık olarak Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ve ilgili ise Balıkesir Ticaret Sicili Müdürlüğüne veya Balıkesir Esnaf ve Sanatkâr Sicili Müdürlüğüne göndermek, verilen ruhsatları gerektiğinde yenilemek,

(13)    Denetlenen müesseseleri, çevre ve toplum sağlığı açısından mevzuatta belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı hususunda değerlendirmek, şartları taşımadığı tespit edilenler hakkında gereken idari işlemleri yapmak,

(14)    Büyükşehir sorumluluğunda olan yolların ve alanların Yönetim Planı dâhilinde temizliğini yapmak, yaptırmak; halka açık kıyı alanlarında ve kıyıya yakın deniz yüzeyinde yer alan kaynağı belirsiz katı atıkları karadan ve denizden yapılan çalışmalar ile toplamak veya toplatmak, Belediye işletmesine ait plajların temizliğini yapmak, yaptırmak,

(15)    Atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin tesisler kurmak, kurdurmak,

(16)    Büyükşehir sorumluluk alanında, atıkların izin verilen tesisler dışında geri kazanılmasına, bertaraf edilmesine ve/veya ettirilmesine, toprağa, denizlere, göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesine, dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesine mani olmak, bu alanda denetimler yapmak,

(17)    Büyükşehir Katı Atık Yönetim Plânını yapmak ve uygulamak, katı atıkların (kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç) yeniden değerlendirilmesi, geçici depolama ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler işletmek veya işlettirmek, Belediye Meclisinin evsel katı atık tarifelerini halka duyurmak, ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarına kabul edilmemesi için gerekli önlemleri almak, ilçe belediyeleri tarafından yürütülen çalışmalarda koordinasyonu sağlamak ve desteklemek,

(18)    Büyükşehir Gemi Atıkları Yönetim Planını yapmak ve uygulamak, bu kapsamda deniz araçlarının atıklarını atık alma gemileri ile toplatmak, arıtmak, gemi atıklarını atık kabul tesisine almak, bununla ilgili düzenlemeleri yapmak, transfer raporlarını Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vermek, deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesi gibi acil durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Valilik başkanlığında oluşturulan Zarar Tespit Komisyonuna üye vermek,

(19)    Büyükşehir Tıbbi Atık Yönetim Plânını yapmak ve uygulamak, tıbbi atıkların geçici depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,

(20)    Tehlikeli atıkları ve ömrünü tamamlamış araç lastikleri belediyenin katı atık düzenli depolama tesislerine kabul etmemek, Belediye tesislerinde oluşan tehlikeli atıkları ve ömrünü tamamlamış araç lastikleri lisanslı firmalarla yapılacak protokol çerçevesinde teslim etmek,

(21)    Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Planlarını ilçe belediyeleri ile koordine etmek, Entegre Atık Yönetim Planları hazırlamak, hazırlanan planları Valiliğe ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmak, ilgili diğer kurumlara göndermek,

(22)    Atıkların bertarafının mevzuat doğrultusunda sağlandığının tesis sahibi tarafından belgelenmesini istemek, gerçek ve tüzel kişilerce kurulacak ortak atık bertaraf tesislerinin planlanması, inşaatı ve işletilmesi aşamalarında yapılacak çalışmaları desteklemek,

(23)    Atık yağları belediye katı atık depolama sahalarına kabul etmemek, atık yağların su, toprak gibi alıcı ortamlara doğrudan verilmesini ve kanalizasyona boşaltılmasını önlemek, Belediye tesislerinde oluşan atık yağların lisanslı firmalara yapılacak protokol çerçevesinde teslim etmek, bitkisel atık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemek, Belediye tesislerinde oluşan atık yağların lisanslı firmalara yapılacak protokol çerçevesinde teslim etmek,

(24)    Atık elektrikli ve elektronik eşyaların il genelinde etkin toplanması amacıyla ilçe belediyeleri tarafından yürütülen çalışmaları koordine etmek, atık pil ve akümülatörlerin belediyenin katı atık düzenli depolama alanlarında evsel atıklarla birlikte bertarafına izin vermemek, kuruluş ve işletme giderleri pil üreticileri tarafından karşılanacak geçirimsizlik koşulları sağlanmış, nemden ari ve meteorolojik şartlardan korunmuş atık pil depolama alanlarının kurulması için katı atık düzenli depolama alanlarında ücretsiz olarak yer tahsis etmek, üreticilerin şehrin muhtelif yerlerinde yapacakları atık pil ve akümülatör toplama işlemlerine yardımcı olmak ve işbirliği yapmak, okullar, halk eğitim merkezleri, mahalle muhtarlıkları, eğlence yerleri ve halka açık merkezlerde pilleri ayrı toplama ile ilgili üreticilerin sorumluluğu ve programı dâhilinde gerektiğinde üretici ile işbirliği yaparak pilleri ücretsiz olarak toplamak,

(25)    Tüm atıkların yönetimi ve kontrolü kapsamında ayrıca, Belediye tarafından işletilen tesislere çevre lisansı almak, aldırmak, okullara, kurum ve kuruluşlara, halka ve personele bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yapmak ve başka kurum kuruluşlarca yapılan bu gibi faaliyetlere katkıda bulunmak, atık yönetimi alanında ilçe belediyelerinin faaliyetlerini koordine etmek, toplama ve eğitim faaliyetlerine destek sağlamak, atıkların kontrolü faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgileri ve diğer kayıtları tutmak, talep edildiğinde Valiliğe ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına vermek,

(26)    Atıkların aktarma istasyonundan bertaraf tesislerine kadar taşınması ve işlenmesi faaliyetlerinin yetkilendirilmiş kişilerce yapılmasını denetlemek, denetimlerde atıkların yasal olmayan yollarla taşındığının, izinsiz geçici depolandığının, çevre lisansı olmadan geri kazanıldığının ve bertaraf edildiğinin tespiti halinde, durumu tespit tutanağı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirmek,

(27)    Çevreye kirletici etkisi olan faaliyet veya tesisler için bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak, diğer belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarında mevzuat uyarınca, çevre yönetim birimlerinin kurulmasını, çevre görevlilerinin belirlenmesini ve Çevre Görevlisi Belgelerini alınmalarını takip ve kontrol etmek,

(28)    Hava kalitesi hedef değerleri ile uyumluluğu sağlamak için, eylem planları ve temiz hava planlarının hazırlanmasında, alınacak önlemlerde, bilgi ve raporların iletiminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlüğü ile işbirliği yapmak ve çalışmalara katkı sağlamak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetki alınan bölgelerde ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için, katı, sıvı, gaz yakıtları satışa sunanları ve yakma tesisi işletenleri denetlemek, gerekirse haklarında yaptırım uygulamak,

(29)    İlçe belediyeleri ile koordineli olarak Stratejik Gürültü Haritaları çıkarmak, Eylem Planları hazırlamak, kamuoyu bilgisine sunmak, Büyükşehir sorumluluğuna yetki devri alınan alanlarda, çevresel gürültü kaynaklarını denetlemek,  çevresel gürültü kontrolü yaparak gürültü seviyesinin düşürülmesi de dâhil gürültü ile ilgili sorunlar ve etkileriyle baş etmek, onay verilen mimari projelerde ve yapı ruhsatlarında mevzuatla belirlenmiş limitleri aramak,

(30)    Belirli bir program dâhilinde vektör (haşere ve böcekler) üreme alanlarını tespit ederek raporlamak, oluşabilecek vektörlere karşı, Belediyeye ait halk sağlığı alanlarında ve ilçe belediyeleri ile koordine etmek suretiyle diğer alanlarda biyosidal ürünler ile ilaçlama yapmak, ilaçlama yapmak istenildiğinde, her ilaçlama işleminden önce kullanılacak ilaçların isimleri ve ilaçlama tarihlerini Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğüne bildirmek,

(31)    Büyükşehir sorumluluk alanında hayvan koruma gönüllülerinin müracaatlarını değerlendirmek, sokak hayvanlarının bakımı ve rehabilitasyonu için, hayvan barınakları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek,

(32)    Sahipsiz evcil hayvanları toplatmak, toplatılan veya bakımevine getirilenleri Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydetmek, kısırlaştırmak, aşılamak, tıbbî bakımlarını yapmak ve işaretlemek, Sahipsiz Hayvan Edinme Formu ile kayıt altına alarak sahiplendirilmelerini sağlamak veya alındığı ortama geri bırakmak, bu amaçla yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği ve duyurular yapmak,

(33)    Mahalli Çevre Kuruluna imza yetkisini haiz üye vermek, İl Hayvanları Koruma Kuruluna üye görevlendirmek, il sınırları içinde hayvanların korunmasına ilişkin sorunları belirleyip, kurula, koruma sorunlarının çözüm tekliflerini içeren yıllık, beş yıllık ve on yıllık  plân ve projeler sunmak, hayvanların korunması amacıyla her türlü önlemi almak, İl Hayvanları Koruma Kurulunca hazırlanan programlarla eşgüdüm içerisinde programlar hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, sonuçlarını kurula rapor etmek,

(34)    Bulaşıcı hastalıklara yakalanan sokak hayvanlarını tecrit etmek bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmek ve halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, Bir yerde hayvansal kaynaklı hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilerle koordineli olarak durumu tespit etmek ve hayvanların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde ve mevzuatta belirtilen usullerde bertaraf etmek ve gömmektir.

(35)    Daire Başkanlığı sorumluluk alanında, bilgilendirici eğitim (her türlü afiş, broşür, kitapçık vb.), sempozyum, yarışma vb. etkinlik ve organizasyonları yapmak, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı platformlara (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) katılmak, enerji ve enerji verimliliği ile ilgili temel kavramlar, Türkiye’nin genel enerji durumu, enerji kaynakları, enerji üretim teknikleri, günlük hayatta enerjinin verimli kullanımı, iklim değişikliği ve çevrenin korunmasında enerji verimliliğinin önemi konularında teorik ve pratik bilgiler öğretmek üzere hizmet içi eğitimler vermek, hemşerilere hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetler düzenlemek, çevre kontrol hizmetlerinin yapılmasında, dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla, gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulamak,

(36)    Hayvan barınaklarının yönetiminde görevli personelin görevlerinin, yapılan iş ve işlemlerin standardizasyonu için Hayvan Barınakları İşletme Yönergesini ve İl İnceleme Kurulunun çalışma esas ve usullerinin standardizasyonu için bu kurul tarafından Yönetmelik hazırlanmasını ve gerektiğinde güncellenmesini sağlamaktır.


No Tarih Açıklama İndir
655 23.07.2019 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Açıklama İndir
Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığı 2015 Stratejik Plan
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı 2015 Performans