Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

Deniz Ulaşımı ve İşletme Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Hami Özdemir
 • Görevi : Deniz Ulaşımı ve İşletme Şube Müdür V.
 • Faks : (+90) 266 224 29 85 / (+90) 266 224 54 43

 • Özgeçmiş

  1973 yılında İstanbul’da doğdu.  İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da bitirdi. Yükseköğrenimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı.

  2000-2006 yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında, 2006-2010 yıllarında Balıkesir Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünde, 2010-2014 yıllarında Balıkesir İl Özel İdaresi İmar Müdürlüğünde, 2014-2018 yılları arasında ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde farklı görevlerde teknik personel olarak görev yapmıştır.

  2018 Eylül ayından itibaren Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdür V. olarak görev yapmaktadır.

  Evli ve üç çocuk babasıdır.  • Görevleri

Deniz Ulaşımı ve İşletme Şube Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

(1) Büyükşehir Ulaşım Ana Plânının tamamlayıcı bir parçası olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kıyı Master Planını Kıyı Yapıları Etüt Proje, Yapım, Bakım ve Kontrol Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlamak, UKOME vasıtasıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine etmek, gerektiğinde güncellemek,

(2) Kıyı Master Planı kapsamında,

a) Deniz ve iç suyolu hat ve güzergâhlarını,

b) Belirlenen her bir hat ve güzergâhtaki, kalkış, uğrama ve varış liman ve iskelelerini, İşletilecek deniz ve iç suyolu taşıtlarının cinslerini ve sayılarını, Toplu taşıma planını tamamlayacak şekilde kalkış, uğrama ve varış zamanlarını,

c) Deniz ve iç suyolu taşımacılığına ilişkin kıyı tesis yerlerini,

ç) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü ve Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü ile koordine ederek, denizyolundan başka ulaşım imkânı olmayan yerler için, kamusal hizmetlerin yerine getirilmesi hususunda, ruhsat verilen deniz taşıtlarının uyacağı tedbirleri,

d) Kurum, kuruluş ve işletmelerle işbirliği esaslarını,

e) Deniz ve iç suyolu ile toplu taşıma hizmetlerini yönetecek ve yürütecek, koordine edecek Belediye görevlilerinin bu alanlardaki görev ve sorumluluklarını belirlemek için gerekli çalışmaları yaparak Daire Başkanlığının onayına sunmak,

(3) Deniz ve iç suyollarında toplu taşıma hizmetlerinin vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilecek şekilde yürütülmesi için suyolu taşıtları ile toplu taşıma sistemlerinin sürekli faal, temiz, konforlu ve düzenli sefer yapmalarını sağlamak için gerekli denetimleri yaparak tedbirleri almak,

(4) Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki iç sularda çalışacak, iç suyolu taşıtlarının kayıtları için Bağlama Kütüğü tutmak, iç suyolu taşıtlarını ediniminden itibaren bir ay içinde yazılı müracaat üzerine, bu sürede müracaat yoksa resen Bağlama Kütüğünde kayda almak ve tescil etmek,

(5) Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki denizlerde ve iç sularda çalışacak, deniz ve iç suyolu taşıtlarına her yıl aşağıdaki takvime göre çalışma ruhsatı vermek,

a) Ruhsat için Belediyeye yatırılacak harç miktarlarını Eylül ayında UKOME kararı ile tespit etmek, Belediye Meclisi kararı ile kesinleştirmek ve ilan etmek,

b) Ekim ayında müracaatları almak,

c) Kasım ayında Belediyenin, Kıyı Master Planı, Kurulu bulunan deniz ve iç suyolu toplu taşıma sistemleri, bu kapsamda yapılan protokol ve sözleşmeler ve daha önce verilen ruhsat ve izinler kapsamında müracaatları incelemek ve değerlendirmek,

ç) Değerlendirme sonuçlarını, her yıl Aralık ayında toplu olarak UKOME kararına sunmak,

d) Ruhsat alma hakkını kazananları önceden açıklanan tarihte ve mali yılbaşından önce ilan etmek,

e) Tanzim edilen ve bir yıl geçerli olan çalışma ruhsatlarını, ruhsat harcını Belediye veznesine yatırarak dekontu teslim edenlere vermek,

f) Tahsil edilemeyen harç tutarları için UKOME kararıyla belirlenecek idari yaptırım kararlarını uygulamak,

(6) Uygulamaya konulan Kıyı Master Planı çerçevesinde, deniz ve iç suyolu ile toplu taşıma hizmetlerinin emniyetli, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için gerekli bütün tedbirleri almak,

(7) İşletmecilerin; Deniz Yoluyla Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik ve Uygulama Talimatında belirtilen sorumluluk ve yasaklara uymamaları halinde tespit edilen durumun ilgili Liman Başkanlıklarına bildirilmesi,

(8) Deniz ve iç suyolu hat ve güzergâhlarının ücretlerini, her mali yıl öncesinde belirlemek için gerekli çalışmayı yaparak UKOME Genel Kuruluna sunmak,

(9) Deniz ve iç suyolu taşımacılığı alanında belirlenen harç, ceza, rüsum, bilet, jeton vb. ücret tarifelerini mali yıl öncesinde ilan etmek ve mali yılbaşından itibaren uygulamaya koymak. Ücret Muafiyet Belgelerini her yıl üç suret hazırlamak, birer suretini araç kullanıcıları ile hat ve güzergâhta çalışan kooperatif, dernek, şirket, oda veya işletmelere göndermek,

(10) Deniz ve iç suyolu hat ve güzergâhlarında çalışan deniz ve iç suyolu taşıtlarının denetim faaliyetlerini, denetim görevleri bulunan İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, ilgili Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Deniz Polisi, Liman Başkanlıkları ile koordine etmek, Zabıta Dairesi Başkanlığı ile koordineli denetim yapmak, ihlal veya idari para cezası karar tutanağı düzenlemek,

(11) Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki denizlerde ve iç sularda çalışan suyolu taşıtlarından vatandaşların can ve mal emniyetini, denizde ve iç suyollarında trafik ve seyir güvenliğini tehlikeye düşürebilecek davranışlarda bulunanların ruhsatlarının iptali için Belediye Encümeni kararı almak,

(12) Büyükşehir Belediyesi tasarrufunda bulunan kıyı tesislerini işletmek ve işlettirmek,

(13) Belediyeye tahsisli olan yerlerde inşası ve/veya işletmesi üçüncü kişilere devredilen kıyı tesisleri için anlaşmalar hazırlamak ve Belediye Meclisi kararı ile imzalamak ve uygulamaya koymak,

(14) Belediye hüküm ve tasarrufundaki kıyı tesislerinin kullandırılması hizmetleri karşılığında alınan liman giriş ücreti, palamar ücreti, sığınma, bağlama ve benzeri diğer hizmet ücretlerini, her mali yıl öncesinde, Belediye Meclisi kararı alarak belirlenmesi için gerekli çalışmalı yaparak onaya sunmak, onaylandıktan sonra mali yıl öncesinde ilan etmek ve mali yılbaşından itibaren uygulamaya koymak,

(15) Kalkış, uğrama veya varış liman ve iskeleleri farklı büyükşehir belediye sınırları içinde olan hat ve güzergâhlarda çalışacak deniz ve/veya iç suyolu taşıtlarının, Belediye sınırları içerisindeki liman ve iskelelere uğrayabilmesi için gerekli izinleri vermek (Büyükşehir Belediyesi İzni/UKOME/Uygunluk Görüş Yazısı),

(16) Deniz, kıyı ve sahil alanlarında petrol ve türevi maddeler ile tehlikeli olabilecek atıkların temizlenmesine yönelik gerekli risk değerlendirmelerini yapmak, yaptırmak. Belirlenen personelin yapılan risk değerlendirmesine göre Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerekli eğitimi almalarını sağlamak.