İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Eğitim Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Aşkın Adışen
 • Görevi : Eğitim Şube Müdürü

 • Özgeçmiş

  17.12.1976’da  Balıkesir’de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Balıkesir'de  tamamladı.

  1994-1995 Yıllarında Askeri okulu Afyon Emirdağ'da okudu.  1994-2008 Yıllarında Jandarma Genel Komutanlığında görev yaptı.

  2008’de yerel yönetimlerde göreve başladı. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,  Belediye Başkan Yardımcılığı ve Şef kadrolarında bulundu.

  Halen Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına bağlı İnsan Kaynakları Şube Müdürü ve Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.

  Evli ve iki çocuk babasıdır. • Görevleri

Eğitim Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Başkanlık personelinin eğitimlerinin yönetimi kapsamındaki faaliyet ve görevleri;

a)    Başkanlık personelinin görev yeterliliklerini sağlamak, görevlerdeki etkinliği ve verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevler için gereken ehliyeti kazandırmak amacıyla uygulanacak hizmet içi eğitimlerini yürütmek, bu kapsamda;

1)    Daire Başkanlıklarının ihtiyaç duydukları eğitim konularını toplamak, bireysel ve toplu eğitim ve tatbikat ihtiyaç analizlerini yapmak, eğitim ve tatbikat önceliklerini belirlemek,

2)    Başkanlık personeline İnsan Kaynakları ve Eğitim alanında verilecek eğitimler ile Daire Başkanlığı personelinin eğitim ihtiyaçlarını Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak belirlemek,

3)    Bireysel ve toplu eğitimlere ilişkin yıllık veya dönemsel eğitim programlarını hazırlamak, bu programları Eğitim Kurulunda onaylatmak, uygulanmasını takip ve kontrol etmek, gerektiğinde acil ihtiyaçlar için güncellemek, yılsonunda değerlendirmek ve alınan dersleri müteakip programlara aktarmak,

4)    Uygulama sorumluluğu bizzat üstlenilen bireysel veya toplu eğitimleri planlamak, uygulamayı takip ve kontrol etmek, faaliyetin bitiminde değerlendirmek ve alınan dersleri müteakip eğitimlere aktarmak,

5)    Yönetim sorumluluğu başka birimlere verilen veya dışarıdan alınan eğitimlerin yönetim ve uygulanmasını Başkanlık adına denetlemek ve değerlendirme raporları hazırlamak,

b)    Eğitim Kuruluna sekretarya hizmetleri sunmak, alınan kararların yayımını yapmak ve uygulamak, diğer uygulamaları takip etmek, uygulamalar ve sonuçları hakkında kurulu bilgilendirmek,

c)    Meslek lisesi, yüksekokul ve üniversite öğrencilerinin staj başvurularını almak, bölümlerine göre staj yerlerini tespit etmek, staj belgelerini düzenlenmek,

(2)    İş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki faaliyet ve görevleri;

a)    Belediye birimlerinde sağlıklı ve güvenli iş yerlerinin oluşturulması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği kültürünün kazandırılmasını sağlamak, rehberlik etmek,

b)    Genel Yönetim Birimleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna sekretarya hizmeti vermek, genel yönetime tabi birimlerde mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında,

1)    Birimlerin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçları belirlemek ve karşılamak,

2)    İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmek,

3)    İş sağlığını ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında personeli bilgilendirmek ve eğitmek,

4)    Meydana gelen iş kazası ve ortaya çıkan meslek hastalıklarına ilişkin hususları Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne zamanında ve usulünce bildirmek,

5)    İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kayıtları tutmak, onaylı defterin imzalanması ve düzenli tutulmasını sağlamak,

6)    İş sağlığı güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerinin, işveren birimlerinde görevlendirme planını ve görevlendirmeleri İSG-KATİP (İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve İzleme Programı) üzerinden yapmak,

c)    İş sağlığı ve güvenliği kurullarının ay içerisindeki genel toplantı zamanlarını koordine etmek, çakışmaları önlemek, gerekirse bir toplantı takvimi hazırlamak, işveren vekillerinin yürüttüğü iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde eşgüdüm sağlamak,

ç)    İşveren vekillerinin gönderdiği aylık kurul raporlarını, yıllık çalışma ve eğitim programlarını ve yıllık faaliyet raporlarını değerlendirmek, değerlendirmesi tamamlanan evrakları dosyalamak, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm bilgileri güncel tutmak, istatistiki veriler ve değerlendirme sonuçları hakkında, Daire Başkanı aracılığı ile Belediye Başkanını ve Genel Sekreteri bilgilendirmek.