Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Haluk Koçkaya
  • Görevi : Emlak Yönetimi Şube Müdür Vekili

  • Özgeçmiş

    04.11.1974 tarihinde Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra, 1996 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. Mezuniyet sonrası bir dönem serbest şehircilik faaliyetleri yürütmüş olup, 1999 yılı depremi sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde yeni yerleşim bölgelerinin planlaması, mevcut yerleşim yerlerinin revizyonu ve kent bilgi sistemleri ile ilgili birimlerinde görev yapmıştır. 2001 yılında mülga Balıkesir Belediyesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde Planlama ve Emlak-İstimlak Şefliği’ni yürütmüş olup, 2014 yılında yeni kurulan Altıeylül Belediyesi’nde şehir plancısı ve İmar Müdürü olarak görev yapmıştır.

    2014 yılı Aralık ayından itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmalarına devam etmektedir.  • Görevleri

Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Büyükşehir mülkiyetindeki taşınmazları satmak, kiraya vermek, takas ve kamu kurumlarına tahsis etmek veya devrini yapmak, tahsis kararının kaldırılmasına veya devrin geri alınmasına, tahsis amacının değişimine veya süre uzatımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

(2)    Belediyenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz yönetimini gerçekleştirmek, bu kapsamda,

a)    Taşınmaz numaralarına ve mevzuatta belirtilen içeriğe göre taşınmaz dosyalarını hazırlamak,

b)    Mevcutlarla birlikte, içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilen ve elden çıkarılan taşınmazların durumlarını ve sayısını takip etmek,

c)    Cins tashihi, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

ç)    Taşınmaz üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile kayıtlı diğer bilgileri Tapu Sicil Müdürlüğünden öğrenmek, gerektiğinde terkin edilmesini sağlamak,

d)    Binalara ve tesislere ait bakım ve onarım işlerini takip etmek,

e)    Taşınmazlara ait dosya kayıt ve kontrol iş ve işlemlerini yürütmek,

(3)    Belediyenin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazları, ihtiyaç sahibi Belediye birimlerine mevzuat esaslarına göre teslim etmek,

(4)    Toptancı halleri ve mezbahalar dışındaki Belediyeye ait işyerlerini kiraya vermek veya işlettirmek; kiraya veya işletmeye verilen Belediyeye ait yerlerin,

a)    Sözleşmeye uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek, sözleşmeye aykırılığın tespiti halinde süreli ihtar göndererek süre sonunda aykırılığın giderilip giderilmediğini kontrol etmek, aykırılık devam ediyor ise dava açılmak üzere gerekli bilgi ve belgeleri 1.Hukuk Müşavirliğine vermek,

b)    Kullanım bedellerinin kiracı, işletmeci veya tahsis sahibi adına tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek, bir yıldan fazla süreli kiralamalarda kira artışı için gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek,

c)    Kiralama ve işletme süresi dolanlarını teslim almak, rıza göstererek tahliye etmeyenlerin tahliyesinin sağlanmak için gerekli bilgi ve belgeleri 1. Hukuk Müşavirliğine vermek,

ç)    Kiracı ve işgalci envanterini tutmak, güncel bulundurmak, kayıt formlarını yenilemek, kiracı ve işletmecilere ait sicil dosyalarını tamamlamak,  tutmak ve muhafazasını sağlamak,

d)    Kanunlarda ve sözleşmelerde öngörülen cezaları vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamak ve varsa Zabıta Dairesi Başkanlığının tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümenine sunmak,

(5)    Belediyeye ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak ilçe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devretmek veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis etmek ya da bu taşınmazları aynı kuruluşlara kiraya vermek, devir veya tahsis edilen taşınmazın amaca uygun kullanımını takip etmek, süresi sonunda tahsis kararının kaldırılmasına veya devrin geri alınması iş ve işlemlerini yürütmek,

(6)    Belediye tarafından yapılan, yaptırılan konut, toplu konutları, satmak, kiraya vermek, gerektiğinde bunun için diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve onlarla ortak projeler gerçekleştirmek,

(7)    Kullanımı uygun olmayan imar parsellerindeki, Belediye ile hisseli taşınmazlarda, ortaklığın hisse satarak giderilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak, bu kapsamda, diğer hissedarlar tarafından açılan ortaklığın giderilmesi davalarına ilişkin gerekli bilgi, belge ve görüşleri 1. Hukuk Müşavirliğine vermek, diğer hissedarlara satış işlemlerini gerçekleştirmek, bunlara ilişkin kıymet takdir ve uzlaşma komisyonları görevlendirmek, komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmek,

(8)    Belediyeye ait olup depreme dayanıklı olmayan veya ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yıkımı kararını Belediye Meclisinden istihsal etmek, kararı Fen İşleri Dairesi Başkanlığına göndermek, yıkım kararı verilen binanın aboneliklerini iptal ettirmek, boşaltmak ve yıkıma hazır hale getirmek, kayıtlardan düşmek için gereken iş ve işlemleri yapmak,

(9)    Mülkiyeti Belediyeye ait veya tasarrufundaki taşınmazlara ilişkin Emlak Beyannamelerinin ilgili Belediyelere verilmesini sağlamak,

(10)    Kamulaştırma Şube Müdürlüğü tarafından Kıyı Kanunu kapsamında hazineden kiralanan taşınmazların, üçüncü kişilere kiralamalarını yapmak, işgaliye bedellerinin alınmasını sağlamak ve Mal Müdürlüğüne olan ödemeleri takip etmek, ödenmesini sağlamak,

(11)    Belediye hüküm ve tasarrufundaki bina ve tesislerin yönetimine dair iş ve işlemlerin standardizasyonu için Emlak Yönetimi Yönergesini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemektir.