Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

ulasim
 • Adı : Hüseyin Deniz
 • Görevi : Genel Sekreter Yardımcısı - Etüt ve Projeler Daire Başkan V.

 • Özgeçmiş

  Balıkesir'de  doğdu.

  Selçuk üniversitesi mühendislik ve mimarlık  fakültesi mimarlık bölümünden 1984 yılında mezun oldu. 1987-2006 yılları arasında msb. Balıkesir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığında mimar; 2007-2009 yılları arasında Balıkesir Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünde Müdür Vekili; 2010-2011 yılları arasında Balıkesir İl Özel İdaresinde Genel Sekreter Yardımcısı (Teknik);  Ekim 2011 - Mart 2014 arasında Genel Sekreter olarak çalıştı.

  9 Kasım 2017 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığına atanmıştır.





 • Görevleri
 • Mevzuatlar

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının Faaliyet ve Görevleri

(1) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki diğer daire başkanlıklarına ait etüt ve proje işleri ile ilgili olarak;

a) Belediye görev ve sorumluluk alanında yapımı planlanan yapım işlerine ait arazi çalışmalarını yapmak,
b) Etüt ve proje hazırlama aşamasında, ilgili kurum ve birimlerle koordinasyon ve işbirliğini sağlamak maksadıyla gereken yazışmaları yapmak,
c) Belediye görev ve sorumluluk alanında bulunan yapım işlerinin etüt ve projelerini yapmak, yaptırmak,
d) Yapım işlerinin ihale dosyalarının teknik dokümanını hazırlamak,
e) Projelerin tanıtım amaçlı görsellerini ve raporlarını hazırlamak,

(2) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan kıyı ve sahil şeridinde Kıyı Master Plan çalışmasını yapmak/yaptırmak.

(3) Kıyı ve dolgu alanları ile sahil şeridi ve sahil şeridiyle ilgili, Kıyı ve İmar Kanunları hükümlerine uygun olarak hâlihazır harita, jeolojik etüt, her tür ve ölçekte imar planı ve imar uygulaması yapmak/yaptırmak.

(4) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan kıyı ve sahil şeridinde olmak üzere yapımı ya da onarımı öngörülen kıyı yapılarının plan ve projelerini hazırlamak/hazırlatmak ve onaylatmak. Kıyı yapı ve tesislerinin yapılması için proje ve şartnamelerini incelemek/ incelettirmek ve onaylatmak.

(5) Denizlerde, içme ve kullanma suyu kaynağı olmamak kaydı ile tabii ve suni göller ile akarsularda, kamu yararının gerektirdiği hallerde daha uygun alternatifler bulunmaması veya kıyı alanının yetersizliği nedeniyle; Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde belirtilen yapı ve tesislerle, Kanunun 7 nci maddesi gereği yapılabilecek kara, deniz, hava ulaşımına yönelik altyapı tesisleri ve yeşil alan düzenlemeleri kapsamında park, çocuk bahçesi, açık spor alanları ile açık alan ağırlıklı olmak üzere lokanta, gazino, çay bahçesi, sergi üniteleri ve idare binalarını içeren fuar, piknik, eğlence alanları düzenlemek amacıyla doldurma ve kurutma yoluyla kazanılacak arazi üzerinde; uygulama İmar Planlarının hazırlanması ve hazırlattırılması ilgili kurum ve kuruluşlarla sürdürülecek çalışmaları yapmak/yaptırmak,

(6) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapımı veya onarımı öngörülen, doldurma ve kurutma işlerinin ve kıyı yapılarının (limanlar, RoRo Limanı, yat limanı, sosyal ve teknik altyapı tesisleri, rampa, rekreatif alanlar, kruvazier limanı, kıyı koruma yapıları, toplumun yararlanmasına açık yapılar, günübirlik turizm tesisleri, iskeleler, barınma yerleri, çekek yerleri ve diğer kıyı yapıları) plan ve programlarını hazırlamak, ön proje ve özel şartnamelerini düzenlemek, ihale sonrasında yüklenici tarafından düzenlenen hesap ve uygulama projelerini ve tadilat projelerini incelemek/ inceletmek ve onaylanmasını sağlamak,

(7) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılması öngörülen kıyı yapılarının; 3621 sayılı Kıyı Kanunu, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve yatırımcılar tarafından yapılacak kıyı yapılarında uygulanacak prosedür çerçevesinde müracaat ve projelerini yapmak/yaptırmak, incelettirmek ve onaylanmasını sağlamak,

(8) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde liman, iskele ve barınaklar ile diğer kıyı yapılarının gelişimine ilişkin hedef ve politikaların oluşturulmasını yönlendirecek çalışmalar yapmak/yaptırmak.

(9) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde, ihtiyaca göre mevcut limanların ve kıyı yapılarının geliştirilmesi ve yeni projelere yönelik çalışmalar yapmak/ yaptırtmak, limanların diğer taşımacılık sistemlerine (demiryolu, karayolu, boru hattı ve hava yolu) entegrasyonunu sağlayacak planlamalar yapmak/yaptırmak.

(10) Kıyı Kanununda tanımlanan kıyı yapılarından Belediyece yapımı uygun görülenler ile kamunun kullanımına dönük olarak planlaması yapılmış olan kıyı yapı ve tesislerinin altyapı ve üstyapı işlerine ait yapım, bakım ve kontrollük işlerini Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği ile Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği çerçevesinde yapmak/yaptırmak,

(11) Yeni liman yatırımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla dış finans kurumlarının bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak/yaptırmak.

(12) Kıyı Yapılarının projelendirilmesine yönelik uzun vadeli veriler toplamak,

(13) KıyıYapılarına ait etüt proje, İmar Planı, ÇED, Fizibilite, zemin sondajları yapmak/yaptırarak, hazırlanan proje ve raporların onaylanmasını sağlamak,

(14) Etüt projesi tamamlanan işleri Yatırım Programına teklif etmek, yapım ihalesi için şartname ve projelerini hazırlamak/hazırlatmak ve onaylanmasını sağlamak,

(15) Belediyenin sorumluluk alanı içerisinde bulunan sahillerde Kıyı Kanunu, İmar Kanunu ve İlgili yönetmelikler doğrultusunda deniz ve göllerde “Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim Planı - Master Planı”nın hazırlanması ve uygulanması için gerekli iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak.

(16) Denizleri, gölleri, nehirleri birbirine bağlayarak, su yolu işlevi görecek kanal ve benzeri altyapı projelerini proje, yapım ve işletim modelleri ile geliştirerek planlamak, bu altyapılarla ilgili proje ve şartnameleri hazırlamak, hazırlatmak, incelemek, incelettirmek, onaylattırmak, bu projeleri yapmak, yaptırmak; yapımı tamamlananların ilgili mevzuat esaslarına göre işletme esslarını belirlemek,

(17) Belediyenin sorumluluk alanı içerisinde bulunan sahillerde kamunun kullanımına dönük proje ve yatırımlar için ilgili Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, gereken planlamaları yapmak/ yaptırmak,

(18) İmar planlarına aykırı yapılanmaları İmar Kanunu ve Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında denetim altında tutmak için ilgili Daire Başkanlıkları ile koordinasyon sağlamak.

(19) Kıyı Koruma ve kıyı yapılarının inşaatlarına ilişkin ihale işlemlerini yürütmek, sözleşmelerin imzalanmasını ve inşaatların sözleşme ve eklerine uygun olarak uygulanmasını sağlamak,

(20) Belediye sınırları içerisinde bulunan deniz, kıyı ve sahil alanlarında ilgili Dairesi Başkanlığı ve kurumlar tarafından yürütülen kirlilikle mücadele ve denetim çalışmalarına gerektiğinde gemi ve personel hizmeti vermek. Deniz, kıyı ve sahil alanlarında petrol ve türevi maddeler ile tehlikeli olabilecek atıkların temizlenmesine yönelik gerekli risk değerlendirmelerini yapmak, yaptırmak. Yapılan risk değerlendirmesine göre personel ve ekipmanları temin ederek bu personelin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerekli eğitimi almalarını sağlamak.

(21) Halka açık kıyı alanlarında ve kıyıya yakın deniz yüzeyinde yer alan kaynağı belirsiz katı atıkları karadan ve denizden yapılan çalışmalar ile toplamak, toplatmak, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak katı atık bertaraf tesislerine nakletmek. Yüzme sezonu süresince halka açık plajlar ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen plajların temizliğini yapmak, yaptırmak.

(22) Büyükşehir Belediyesine tahsisli plajlarda ve diğer kıyı alanlarında büfe, kabin, duş ünitesi, rampa v.b. ihtiyaç duyulan ünite ve malzemeleri belirleyerek temin etmek/ettirmek. Bu malzemelerin yerlerine yerleştirilmesini, sökülmesini ve muhafaza edilmesini ilgili Daire Başkanlıklarıyla koordineli olarak sağlamak/sağlatmak. Altyapının (zemin, elektrik, su, atık su) hazırlanmasını ilgili kurum ve Daire Başkanlıkları ile koordine ederek yaptırmak. Mavi Bayrak işlemleri ile yüzme alanlarının duba, şerit vs. ile işaretlenmesi ile can kurtaran hizmetlerini İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile koordine edilerek yaptırmak.

(23) Müdürlük uhdesinde görev yapan tekne ve teçhizatlar ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının talep ettikleri hizmetleri tek elden bütüncül bir planlama ile gerektiğinde ücreti mukabili veya ücretsiz olarak vermek,

(24) Dereler vasıtası ile denize ulaşacak katı atıkların denize ulaşmasını önlemek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak tedbir almak, atıkları toplamak, toplatmak, denizle birleşen dere ağızlarında biriken teressubatı (dip çamurunu) temizlemek için dip taraması yapmak/yaptırmak.

(25) Olası afet durumlarında mevcut deniz araçları ile kara yoluyla ulaşılması zor alanlara deniz yoluyla ulaşımın sağlamak için koordinasyon sağlamak, deniz yüzeyinde oluşabilecek petrol sızıntısı, sıvı atık, katı atık vb. kirlenmelere müdahale edilmesi esnasında gerektiğinde lojistik destek sağlamak,

(26) Kıyı ve denizde çevrenin koruma ve kontrolüne yönelik denetim hizmetlerinin ilgili Daire Başkanlıkları ve Liman Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek, denizlerin göl ve nehirlerin kirletilmesini önlemek amacıyla gereken tedbirlerin alınması için gerekli çalışmaları yapmak.

(27) Büyükşehir Ulaşım Ana Plânının tamamlayıcı bir parçası olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deniz ve İç Sular Ulaşım ve Toplu Taşıma Planını hazırlamak, UKOME vasıtasıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine etmek, gerektiğinde güncellemek,

(28) Deniz ve İç Sular Ulaşım ve Toplu Taşıma Planını kapsamında gereken çalışmaları yapmak, yaptırmak, deniz ve iç suyollarında toplu taşıma hizmetlerinin vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilecek şekilde yürütülmesi için suyolu taşıtları ile toplu taşıma sistemlerinin sürekli faal, temiz, konforlu ve düzenli sefer yapmalarını sağlamak için gerekli denetimleri yaparak tedbirleri almak,

(29) Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki iç sularda çalışacak, iç suyolu taşıtlarının kayıtları için Bağlama Kütüğü tutmak, iç suyolu taşıtlarını ediniminden itibaren bir ay içinde yazılı müracaat üzerine, bu sürede müracaat yoksa resen Bağlama Kütüğünde kayda almak ve tescil etmek,

(30) Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki denizlerde ve iç sularda çalışacak, deniz ve iç suyolu taşıtlarına çalışma ruhsatı vermek.

(31) Uygulamaya konulan Deniz ve İç Sular Ulaşım ve Toplu Taşıma Planı çerçevesinde, deniz ve iç suyolu ile toplu taşıma hizmetlerinin emniyetli, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için gerekli bütün tedbirleri almak,

(32) Deniz ve İç Sular Ulaşım ve Toplu Taşıma Planı kapsamında, deniz ve iç suyolu hat ve güzergâhlarını, belirlenen her bir hat ve güzergâhtaki, kalkış, uğrama ve varış liman ve iskelelerini, İşletilecek deniz ve iç suyolu taşıtlarının cinslerini ve sayılarını, Toplu taşıma planını tamamlayacak şekilde kalkış, uğrama ve varış zamanlarını, deniz ve iç suyolu taşımacılığına ilişkin kıyı tesis yerlerini, denizyolundan başka ulaşım imkânı olmayan yerler için, kamusal hizmetlerin yerine getirilmesi hususunda, ruhsat verilen deniz taşıtlarının uyacağı tedbirleri, kurum, kuruluş ve işletmelerle işbirliği esaslarını, deniz ve iç suyolu ile toplu taşıma hizmetlerini yönetecek ve yürütecek, koordine edecek Belediye görevlilerinin bu alanlardaki görev ve sorumluluklarını belirlemek için gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak.

(33) Deniz ve iç suyollarında toplu taşıma hizmetlerinin vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilecek şekilde yürütülmesi için suyolu taşıtları ile toplu taşıma sistemlerinin sürekli faal, temiz, konforlu ve düzenli sefer yapmalarını sağlamak için gerekli denetimleri yaparak tedbirleri almak,

(34) Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki iç sularda çalışacak, iç suyolu taşıtlarının kayıtları için Bağlama Kütüğü tutmak, iç suyolu taşıtlarını ediniminden itibaren bir ay içinde yazılı müracaat üzerine, bu sürede müracaat yoksa resen Bağlama Kütüğünde kayda almak ve tescil etmek,

(35) Deniz ve iç suyolu hat ve güzergâhlarının ücretlerini, her mali yıl öncesinde belirlemek için gerekli çalışmayı yaparak UKOME Genel Kuruluna sunmak,

(36) Deniz ve iç suyolu taşımacılığı alanında belirlenen harç, ceza, rüsum, bilet, jeton vb. ücret tarifelerini mali yıl öncesinde ilan etmek ve mali yılbaşından itibaren uygulamaya koymak. Ücret Muafiyet Belgelerini her yıl üç suret hazırlamak, birer suretini araç kullanıcıları ile hat ve güzergâhta çalışan kooperatif, dernek, şirket, oda veya işletmelere göndermek,

(37) Deniz ve iç suyolu hat ve güzergâhlarında çalışan deniz ve iç suyolu taşıtlarının denetim faaliyetlerini, denetim görevleri bulunan İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, ilgili Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Deniz Polisi, Liman Başkanlıkları ile koordine etmek, Zabıta Dairesi Başkanlığı ile koordineli denetim yapmak, ihlal veya idari para cezası karar tutanağı düzenlemek,

(38) Büyükşehir belediye sınırları içerisindeki denizlerde ve iç sularda çalışan suyolu taşıtlarından vatandaşların can ve mal emniyetini, denizde ve iç suyollarında trafik ve seyir güvenliğini tehlikeye düşürebilecek davranışlarda bulunanların ruhsatlarının iptali için Belediye Encümeni kararı almak,

(39) Büyükşehir Belediyesi tasarrufunda bulunan kıyı tesislerini işletmek ve işlettirmek,

(40) Belediyeye tahsisli olan yerlerde inşası ve/veya işletmesi üçüncü kişilere devredilen kıyı tesisleri için anlaşmalar hazırlamak ve Belediye Meclisi kararı ile imzalamak ve uygulamaya koymak,

(41) Belediye hüküm ve tasarrufundaki kıyı tesislerinin kullandırılması hizmetleri karşılığında alınan liman giriş ücreti, palamar ücreti, sığınma, bağlama ve benzeri diğer hizmet ücretlerini, her mali yıl öncesinde, Belediye Meclisi kararı alarak belirlenmesi için gerekli çalışmalı yaparak onaya sunmak, onaylandıktan sonra mali yıl öncesinde ilan etmek ve mali yılbaşından itibaren uygulamaya koymak,

(42) Kalkış, uğrama veya varış liman ve iskeleleri farklı büyükşehir belediye sınırları içinde olan hat ve güzergâhlarda çalışacak deniz ve/veya iç suyolu taşıtlarının, Belediye sınırları içerisindeki liman ve iskelelere uğrayabilmesi için gerekli izinleri (Büyükşehir Belediyesi İzni /UKOME/ Uygunluk Görüş Yazısı) vermek.


No Tarih Açıklama İndir
1086 26.11.2019 Liman Hizmetleri Ücret Tarifesi
1553 18.12.2018 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deniz ve İç Suyolu Taşımacılığı ve Kıyı Tesisleri Yönetmeliği