Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

ulasim
 • Adı : Ayhan Arık
 • Görevi : Fen İşleri Dairesi Başkanı
 • Faks : (+90) 266 239 05 20

 • Özgeçmiş

  Ayhan Arık, 1971 yılında İstanbul’da doğdu.

  Liseyi Salihli Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında esnek üstyapı konusunda yüksek lisans yaptı. Aynı anabilim dalında rijit üstyapı konusunda doktoraya devam etmektedir.

  1994-2006 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2006 yılı başında Balıkesir Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne geçerek, kontrol mühendisi, şube müdürü, müdür yardımcısı ve vekil il müdürü görevlerinde bulundu. 2011 yılında Balıkesir İl Özel İdaresinde yeni kurulan Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne birim müdürü olarak atandı.

  2014 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde Fen İşleri Daire Başkanı olarak görevlendirildi.

  Evli ve iki kız çocuk babasıdır.


 • Görevleri
 • Mevzuatlar
 • Faaliyet Raporları

Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Faaliyet ve Görevleri;

(1) AYKOME’nin sekretarya hizmetlerini yürütmek, toplantı gündemini hazırlamak, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenlemek, alınan kararları ilgili makamlara göndermek, AYKOME’ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişimi sağlamak, alt yapı yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taslak programları birleştirerek kesin program taslağını hazırlamak ve AYKOME’nin onayına sunmak,

(2) Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken alt yapı yatırımlarını ortak program taslağına almak ve AYKOME’nin onayına sunmak, kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa alınmayan alt yapı yatırımları için hazırlanan programlara uygun olarak ruhsat verilmesini teklif etmek, ruhsatsız kazı yapılmasını önlemek, ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti durumunda, kazı yapanlar hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlamak, ortak programa alınan alt yapı yatırımları için tranşe, galeri ve tünel gibi inşaat tipini belirlemek, projesini ve ihale dosyasını hazırlamak, alt yapı yatırımları ihale edildiği takdirde ihale komisyonunun sekretarya görevini yürütmek,

(3) Ortak programa girmediği için kurumların kendilerince yapılan alt yapı yatırımlarının AYKOME programına ve kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını izlemek,

(4) Doğal afet, güvenlik, sağlık gibi önceden belirlenemeyen zorunlu hallerde kazı izni vermek,

(5) AYKOME’nin görevlerini yerine getirilebilmesi için; alt yapı yatırımı yapan kurumlar ile ilçe belediyelerinden müteakip yılın taslak programlarını Eylül ayı sonuna kadar almak, taslak programların öngörülen başlama ve bitirme tarihlerini, tranşelerin uzunluğunu, işin önem ve gereğini, ana yol veya tali yol durumlarını, yolun kaplama tipini ve diğer faktörleri göz önüne alarak kesin program taslağı haline dönüştürmek, birden fazla kurumun aynı yerde alt yapı yatırımı yapacağı anlaşılırsa, ortak programa alınan alt yapı yatırımları, teknik bir engel yoksa tranşe içine yerleştirilmesi ve ortak tranşe ile ilgili bütün iş ve işlemleri yapmak, bu doğrultuda ilk keşif ihale dosyası hazırlamak, kurumların hisselerine düşen gider miktarının belirlemek, ortak ruhsatın verilmesi hususlarını tespit etmek, alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslakların birleştirilip kesinleştirilmesinde gerekli koordinasyonu sağlamak,

(6) Belediye görev ve sorumluluk alanında bulunan her türlü yapım işinin etüt ve projelerini yapmak, yaptırmak, bu kapsamda Belediye görev ve sorumluluk alanında yapımı planlanan yapım işlerine ait arazi çalışmalarını ve ilgili kurum ve birimlerle koordinasyon ve işbirliğini sağlamak maksadıyla gereken yazışmaları yapmak, yapım işlerinin ihale dosyalarının teknik dokümanını hazırlamak, hazırlatmak, projelerin tanıtım amaçlı görsellerini ve raporlarını hazırlamak, hazırlatmak,

(7) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasına yönelik restorasyon yaptırmak, bunun için rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerini yapmak, yaptırmak,

(8) Kanunlarla belediyeye verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü bina ve tesislerin yapım işlerini yapmak, yaptırmak, bu kapsamda, büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, kütüphane, müze, spor alanları, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak; gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, bu bina ve tesislerin bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak; yolcu ve yük terminalleri, açık ve kapalı otopark yerleri yapmak, yaptırmak, merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak,

(9) İlgili birimlerin talepleri ve mevzuata uygunluğu halinde, Belediyeye ait bina ve tesisler ile bunların yapısal parçası olan tesisat ve teknik donanımın periyodik bakımı ve küçük onarımlarını yapmak, büyük onarımlarını yaptırmak, periyodik bakım ve küçük onarımlar için ihtiyaç duyulan mal ve malzemeyi temin etmek, yapımı ve onarımı gerçekleştirilen bina ve tesislerin muayene ve kabul işlemlerini yapmak ve ilgili birim veya kurumlara teslim etmek,

(10) Talep üzerine bina yıkım işlerini yönetmek, yıkıma destek olacak kolluk personeli, uzman personel, işçi, ilave araç ve iş makinesi taleplerini ilgili Başkanlık birimlerinden yapmak veya yıkım işini hizmet alımı usulü ile yaptırmak,

(11) Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen, mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını yapmak, alt ve üst geçitler yapmak, yaptırmak, her türlü yol, bina ve tesislerin topoğrafik ölçümlerini ve aplikasyon işlemlerini yapmak, yol altyapı ve üstyapısında kullanılmak üzere tesis edilecek olan stabilize, kum, çakıl vb. malzeme ocaklarının her türlü izin ve kullanım işlemlerini yapmak, yaptırmak, işletilmesini ve denetimlerini sağlamak,

(12) Yapı malzemeleri için ambar işletmek, ambar kayıtlarını tutmak,

(14) Bitüm tedarik etmek, bitüm katkılı yol kaplama malzemesi üretmek veya ürettirmek, üretilen kaplama malzemesinin sarfını yapmak,

(15) Kar ve buzlanma ile mücadele hizmetleri yürütmek, bu kapsamda malzeme tedarik etmek, kullanmak ve sarfını yapmak, talep üzerine yıkım işlerine destek olmak üzere araç ve iş makinesi tahsis etmek,

(16) Daire Başkanlığına ait yol yapım, bakım ve onarım şefliklerini, iş makinesi ve araç parkını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetmek,

(17) Çevreye kirletici etkisi olan faaliyet veya tesisler için bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak,

(18) Yol Bakım Şefliklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, şefliklerde hizmetlerin yürütülmesi, Belediye personelinin görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin standardizasyonu için Yol Bakım Şefliği İşletme Yönergesini; Belediyeye ait taşınmazların bakım ve onarımlarına, bunların kayıtlarının tutulmasına ilişkin iş ve işlemlerin standardizasyonun sağlanması amacıyla Bina ve Tesis Bakım ve Onarım Yönergesini;Altyapı Koordinasyon Merkezinin teşkili ile çalışma esas, usul ve şekillerinin standardizasyonu için Altyapı Koordinasyon Merkezi Yönetmeliğini hazırlamak ve gerektiğinde güncellemektir.


No Tarih Açıklama İndir
937 24.10.2019 Fen İşleri Daire Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Açıklama İndir
Fen İşleri 2015 - 2019 Stratejik Plan
Fen İşleri 2015 Performans Programı