İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Harita Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Murat Güngörmüş
 • Görevi : Harita Şube Müdür V.
 • Faks : (+90) 266 239 10 60

 • Özgeçmiş

  1972 yılında Balıkesir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir’de tamamladıktan sonra 1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğini bitirdi.

  1995-1997 yılları arasında Çanakkale’de askerlik görevini tamamladı. 1997-2002 yılları arasında özel sektörde çeşitli projelerde (Bolu Dağı Yol Genişletme Çalışması, Çanakkale/Biga Ovası Sulama İnşaatı, Karacabey-İzmir Doğalgaz Ana İletim Hattı Projesi) ve 2002-2007 yılları arasında BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ) Kamulaştırma Ofislerinde (Malatya-Gaziantep-Kahramanmaraş Doğalgaz İletim Hattı, Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır-Elazığ Doğalgaz İletim Hattı) sözleşmeli mühendis olarak görev aldı.

  2007 yılında Balıkesir Belediyesinde göreve başladı. 2014 senesinden beri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Harita Şube Müdürlüğünde ve 2017 senesinden itibaren Harita Şube Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir.

  Evli ve bir çocuk babasıdır. • Görevleri

Harita Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Hâlihazır haritası bulunmayan yerleşim yerlerinden başlamak üzere mahalle hâlihazır haritalarını hazırlamak veya hazırlatmak ve güncelleştirmek, bu kapsamda,

a) İl, ilçe ve mahalle sınırları ile ilgili çalışmalar yapmak; il, ilçe ve mahalle sınır değişikliklerine ilişkin kayıtları tutmak, sınır uyuşmazlıklarına ilişkin olarak Belediye Meclisi kararını istihsal etmek,

b) Hâlihazır harita yapımı için plânlama aşamasında çalışma yapılacak alana ilişkin bilgileri almak için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne başvurmak ve proje kayıt numarası almak,1/5.000 ölçekli harita ve bunlara ilişkin harita bilgilerinin üretimleri konusunda, Bakanlıklar arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kuruluna bilgi vermek,

c) Belediye sınırları içerisinde ve etkilenen bölgelerinde 1/500 ve 1/5000 arasındaki her ölçekte hâlihazır harita yapmak, yaptırmak, ayrıca,

1) Daire Başkanlıklarınca hazırlanacak yatırım projelerine altlık olmak üzere hâlihazır harita ve plankote hazırlamak veya hazırlatmak,

2) Islaha muhtaç veya tasfiyesi gereken gecekondu bölgeleri ile yeniden halk konutu veya nüve konut yapımına tahsis etmek üzere seçilmiş sahaların haritalarını hazırlamak,

ç) Hazırlanan ve hazırlatılan haritaları onaylamak ve arşivlemek, Belediye birimlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve halkın kullanımına sunmak,

d) Yapımı tamamlanan hâlihazır harita ve harita bilgilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ve Harita Genel Komutanlığına kaydettirmek, bunlarla birlikte,

1) Hava filmleri orijinalleri ile paftaların birer nüshasını Harita Genel Komutanlığına,

2) Deniz harita ve harita bilgilerini Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına,

3) 1/5.000 ve daha büyük ölçekli harita yapımı amacıyla üretilen hava filmleri hariç diğer arşiv belge ve bilgileri ile paftaların sayısal ortamda birer kopyasını Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne vermek,

(2) Uygulama Planları kapsamında,

a) Planlamaya altlık oluşturmak üzere, görev ve yetki sahası içerisindeki kadastro ve tapu bilgilerini temin etmek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bu çerçevede protokol düzenlemek,

b) Belediye faaliyet, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği uygulama imar ve parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak ve tescil ettirmek,

(3) Daire Başkanlıkları ile ve Belediyeye bağlı kuruluşları ile İlçe Belediyeleri, Tapu Sicil Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri ve diğer resmi kurumların ilgili birimleri ile hizmet amaçlı olarak çalışmalar yapmak,

(4) Üretilen ve biriken harita ve planların, ayırılması, belirli dönemlerde ayıklanması ve muhafazasına, daha fazla ihtiyaç olmayan veya yıprananların imhasına, gerektiğinde uygun şartlarda kullanıma sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla, Harita ve Planlarla İlgili Arşiv Hizmetleri Yönergesini hazırlamak, gerektiğinde güncellemek,

(5)   Kanunlarla Belediyeye verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği projeler, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki parselasyon planlarını, her türlü imar ve ıslah uygulamasını yapmak, yaptırmak,

(6)  Kıyı alanları dışındaki alanlarda nazım imar planlarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde uygulama imar planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin planlarını yapmak, yaptırmak,

(7)  İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri birbirleri ve yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirilmesini, bunların yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırılmasını, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtılmasını ve re'sen tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

(8)  2B niteliğindeki alanların sınırlarının tespiti ve içindeki taşınmazların devralınması için, alana ait varsa uydu fotoğrafları, her tür ve ölçekte imar planı, parselasyon planı, mülkiyet bilgileri, kadastral paftalar ve hâlihazır haritaları temin etmek; proje alanı sınırını onaylatmak üzere valilikler aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına göndermek, onaylanan proje alanında kalan taşınmazların devrini Maliye Bakanlığına talep etmek, uygun görülenleri emlak vergi değeri üzerinden devralmak üzere Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına bildirmektir.

(9) İl, ilçe ve mahalle sınırları ile ilgili çalışmalar yapmak; il, ilçe ve mahalle sınır değişikliklerine ilişkin kayıtları tutmak, sınır uyuşmazlıklarına ilişkin olarak Belediye Meclisi kararını istihsal etmek,

(10) Yeni ilçe, mahalle kurulması, birleşme, katılma veya tüzel kişiliğin kaldırılması işlemlerini takip etmektir.