Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Hayvansal Üretim ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Mehmet Hezer
 • Görevi : Hayvansal Üretim ve Mezbahalar Şube Müdür V.
 • Faks : (+90) 266 239 11 70

 • Özgeçmiş

  20.01.1975 tarihinde Balıkesir'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bigadiç ilçesinde tamamladı. Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden 1998 yılında mezun oldu.

  Bigadiç İlçesinde serbest veteriner hekim olarak çalıştı. 2005 yılında Bigadiç Belediye Mezbahası'nda veteriner hekim olarak çalışmaya başlamış olup 2014 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesine geçmiştir.

  Orta seviyede ingilizce bilmektedir.

  Evli 2 çocuk babasıdır. • Görevleri

Hayvansal Üretim ve Mezbahalar Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) İl genelinde su ürünleri dâhil hayvansal ürünlerin;

a) Üretilmesi,

b) Kalite ve verimlerinin yükseltilmesi,

c) Uygun koşullarda korunması,

ç) İşlenip değerlendirilmesi ve

d) Pazarlanması aşamalarında hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak, iyi tarım uygulamalarını desteklemek, tarımsal desteklemelere ilişkin her yıl alınmakta olan Bakanlar Kurulu Kararlarını takip etmek,

(2) İl genelinde su ürünleri dâhil, hayvancılığı destekleme alanlarını ve destekleme aşamalarını ilgili mevzuat çerçevesinde, belediyenin mali durumunu ve hizmetin ivediliğini dikkate alarak belirlemek, bu alanlarda paydaşlarca yapılacak desteklemeleri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile koordine etmek ve buna göre Belediyenin Yıllık Hayvancılığı Destekleme Programını hazırlamak,

(3) İl genelinde su ürünleri dâhil, hayvancılığı desteklemek amacıyla, Belediye Meclisinin kararı üzerine yapılacak anlaşmaya uygun olarak meslek kuruluşları, kooperatifler, birlikler, dernekler, vakıflar, meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmektir.

(4) Modern kesimhaneleri inşa etmek, ettirmek, işletmek veya işlettirmek, bu kapsamda;

a) Kesimhane işletmecisi olarak uygun durumlarda, kesimhaneye gönderilen veya gönderilmesi planlanan av hayvanları dışındaki tüm hayvanlar için, gıda zinciri bilgisini istemek, almak, kontrol etmek ve değerlendirme sonucuna göre hareket etmek, kesimhane gerekliliklerini yerine getirmek, kesimhane dışı kesimlerin kabulü, nakli ve depolanması, atık ve artıkların bertaraf edilmesi faaliyetlerini yerine getirmek,

b) Gerektiğinde kesimhane işletme görevlerini Belediye Meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devretmek veya onlarla birlikte yapmak,

c) Çevreye kirletici etkisi olan faaliyet veya tesisler için bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak,

(5) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamak ve varsa Zabıta Daire Başkanlığının tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümeni kararı istihsal etmek üzere İdari İşler Şube Müdürlüğüne göndermek,

(6) Hayvan satış yeri işletmecisi olarak, kasaplık, besilik, damızlık ve diğer amaçlı hayvanların alınıp satıldıkları, gerektiğinde birkaç gün bekletildikleri yerlerin gerekli teknik, sağlık ve hijyenik şartlara kavuşturularak, salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, bunlardan korunmak, mücadele, kontrol ve eradikasyon çalışmalarını desteklemek, hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını temin etmek ve bu yerlerin atıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önlemek,

(7) İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna üye göndermek, komisyonda alınacak kararlar çerçevesinde, Kurban Bayramı’nda ibadet maksadı ile kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dinî hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak hayvana en az acı verecek şekilde kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak, kurban satış ve kesim yerlerini belirlemek, kesim yapacak kişileri eğitmek ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirleri almak,

(8) Bulaşıcı hayvan hastalıkları ile zararlı organizmalara karşı yapılacak mücadele ve kontrollerde, talep edildiğinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birimlerine yardımcı olmak, Belediye Başkanı katılamadığında İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonuna üye göndermek, alınan kararları uygulamak,

(9) Hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıklarla ilgili mücadele etmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonda bulunmaktır.

(10) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini almak ve faaliyetlerini ilgili kanunun yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirmek.

(11) Daire başkanlığımız bünyesinde bulunan ve liman kaydı olan su üstü ve su altı vasıtalarını her türlü su ürünleri faaliyetinde kullanmak, bu vasıtaların periyodik bakımlarını takip etmek ve yaptırmak.

(12) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak üzere ilgili kurumlarla faaliyetler yürütmek.

(13) Su ürünleri ile ilgili olarak; su üstü ve su altında her türlü inceleme, değerlendirme ve eğitim çalışmaları yapmak.

(14) Görev alanı ile ilgili bilgi ve yeni teknolojileri balıkçılara ve su ürünleri yetiştiricilerine ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek.

(15) Balıkçılar, balıkçı kooperatifleri ve dernekleri, spor klüpleri, dalış okulları ve amatör olta balıkçıları ile su altı faaliyetleri de dahil olmak üzere her türlü çalışma ve eğitim programları düzenlemek, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla (üniversiteler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, vb) koordinasyon sağlayıp, iş birliği yapmak.

(16) Yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik olarak deniz ve içsu alanlarında, karaya çıkış noktalarında toptan ve perakende satış yerlerinde ilgili kanun maddesinin yetkilendirdiği koruma ve kontrol görevlileri ile birlikte kontrol ve denetim faaliyetlerinde bulunmak.

(17) İlçelerden gelen bilgiler ve talepler göz önünde bulundurularak balıklandırma, yapay resif oluşturma ve deniz ve iç sularda terkedilmiş avcılık materyalinin (ağlar vb.) temizlenmesi ihtiyacının teminine yönelik işlemleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili birimleri ile yürütmek.

(18) Amatör sportif olta balıkçılığı yarışma ve festivalleri düzenleyerek bilinçli avlanmayı yaygınlaştırmak.

(19) Denizler ve iç sularda bulunan su ürünlerinin (balıklar, kabuklu deniz ürünleri, deniz yumuşakcaları) tespit edilmesi, deniz omurgasızları sınıfına giren mercan türlerinin belirlenmesi, mercanlar ile oluşan resiflerin koruma altına alınması, diğer bitki ve hayvan türlerinin belirlenerek ilgili kurumlara gönderilmesi, oşinografik haritalara işlenmesi, belirlenen bölgelerin ulusal ve uluslararası basın yoluyla tanıtılarak dalış turizimine açılması faaliyetlerinde bulunmak. Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için bünyesinde bulunan ve gerekli şartları taşıyan personellerden (1, 2, 3 yıldız dalgıç) dalış ekibi kurmak, bu şartları taşıyan yeterli personel olmaması durumunda belirlenen personele gerekli dalış eğitimlerini aldırarak dalış ekibini oluşturmak. Gerektiğinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte ortak sualtı projelerini yürütmek.