İç Denetim Birimi Başkanlığı

ulasim
 • Adı : Kamil Kocagöz
 • Görevi : İç Denetçi

 • Özgeçmiş

  1976 yılında Manisa-Kırkağaç’ta doğan Kamil KOCAGÖZ, ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamıştır. Lise öğrenimine ise 1989-1993 yılları arasında İstanbul-Kuleli Askeri Lisesi’nde devam ettikten sonra 1997 yılında Ankara-Kara Harp Okulu’ndan sistem mühendisliği lisans derecesi ve teğmen rütbesiyle mezun olmuştur. Ayrıca ABD’de bulunan New York Şehir Üniversitesi (CUNY-City University of New York) John Jay Fakültesi (John Jay College of Criminal Justice)’nde Suç Adaleti (Criminal Justice) konusunda yüksek lisans (MA) yapmıştır.

  1997-2015 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığının çeşitli yönetim kademelerinde subay olarak görev yapmış ve binbaşı rütbesi ile emekli olmuştur. 2011 yılında Maliye Bakanlığı tarafından verilen Kamu İç Denetim Sertifikasına istinaden 15 Ekim 2015 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Başkanlığı İç Denetçi kadrosuna atanmıştır.

  İyi derecede İngilizce bilmekte olup, Fatma Kocagöz ile evlidir ve bir erkek çocuk babasıdır. • Görevleri
 • Mevzuatlar

İç Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

(1) İç denetçiler Kanun, Yönetmelik ve Kurul düzenlemeleriyle belirlenen aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) İç denetim yönergesi, iç denetim planı ve iç denetim programını hazırlamak,

b) Nesnel risk analizlerine dayanarak idarenin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek,

c) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

ç) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,

d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,

e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak,

f) İdare tarafından üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek,

g) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek,

ğ) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek,

h) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında üst yöneticiye bildirmek,

ı) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek,

i) İdari birim yönetici ve personelini iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi konularında bilgilendirmek,

j) İdarenin etikle ilgili amaç, program ve faaliyetlerinin tasarımını, uygulanmasını ve etkililiğini değerlendirmek,

k) Göreve ilk katılışından itibaren bir ay içinde ve sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar veya değişiklik olduğunda Mal Bildirim Beyannamesini hazırlamak ve İdari İşler Şefliğine teslim etmek,

l) Mevzuatla verilenler ile iç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak üst yönetici ve koordinatör iç denetçi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) İç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki yetkilere sahiptir:

a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dâhil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını talep etmek,

b) Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek,

c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak,

ç) Denetlenen birim yönetici ve personelinin denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketlerini üst yöneticiye bildirmek,

d) İç denetim faaliyetinin gerektirdiği konularda uzman yardımı almak veya görüşünden yararlanmak.

(3) İç denetçi, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

a) Mevzuata, iç denetim yönergesine, denetim ve raporlama standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek,

b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek,

c) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu koordinatör iç denetçiye ve üst yöneticiye bildirmek,

ç) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde tarafsız olmak,

d) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.


No Tarih Açıklama İndir
06.09.2017 İç Denetim Yönergesi