Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

İdari İşler Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Halil Şen
 • Görevi : İdari İşler Şube Müdürü

 • Özgeçmiş

  1971 yılında Balıkesir'in Edremit İlçesi Dereli Köyünde doğdu. İlkokulu Dereli Köyünde, Ortaokul ve Liseyi Edremit İmam Hatip Lisesinde tamamladı.

  Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi.

  2001 yılında Balıkesir Belediyesi Satın Alma Servisinde Memuriyete başladı.

  2004-yılında Beyaz Masa Şefliğine atandı.

  2005-2006 yılları arasında Sosyal İşler Müdür Vekilliği yaptı.

  2007-2014 yılları arasında Belediyenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Fen İşlerin Müdürlüğü birimlerinde ve ardından yeni kurulan Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde Özel Kalem Müdürlüğü’nde çalıştı.

  17.02.2015 tarihinde Yaygın Eğitim ve Konservatuvar Şube Müdür Vekilliğine atandı. 

  29.08.2016 tarihi itibari ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde Yaygın Eğitim ve Konservatuvar Şube Müdür Vekilliği yanı sıra Kültür, Sanat ve Etkinlikler Şube Müdür Vekilliği görevlerinde bulundu.

  07.11.2016 tarihi itibariyle Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekilliği görevine atanan Halil ŞEN evli ve iki çocuk babasıdır. • Görevleri

İdari İşler Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Daire Başkanlığı İş Muhtırasını tutmak, evrak, faaliyet ve görevlerin miatlarını takip etmek, miatlı evrak, bilgi ve belgenin zamanında ilgililere gönderilmesini sağlamak,Belediye görev ve hizmetlerine ilişkin olarak TÜİK’in Daire Başkanlığından istediği istatistiki verileri, TÜİK’in belirleyeceği standartlarda elektronik ortama aktarmak,

(2)    Daire Başkanlığının ve faaliyetlerinin tanıtımı ile tamamlanan, devam eden ve planlanan faaliyet ve görevlerineilişkin 5 ve 15 dakikalık kısa ve 60 dakikalık uzun brifinglerini hazırlamak ve Şube Müdürlüklerinin faaliyetlerini takip ederek güncel olarak bulundurmak, Strateji Geliştirme ve Planlama Şube Müdürlüğüveya Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden istenilen güncel bilgi, resim ve görüntüleri 30 dakika içerisinde gönderebilecek durumda bulunmak,

(3)    Daire Başkanlığının bütçe tekliflerini ve performans programı ihtiyaçlarını, faaliyet raporlarınıbirleştirmek, bütünleştirmek ve miadından önceMali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek,

(4)    Başkanlık birimlerin tamamını ilgilendiren hususlardaki taşınır mal ve malzeme alımları için Daire Başkanlığı ihtiyaçlar listesini Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına göndermek,

(5)    Daire personelinin izin, maaş, harcırah vb. özlük haklarını takip etmek, aylık prim ve hizmet,varsa stajyer öğrenciler dâhil ücretli çalışma süresi cetveli(puantaj), işyeri güvenlik brifingi, izin, aile durum ve aile bildirim formu vb. belgeleritanzim etmek, sıralı hizmet, nöbet, vardiya, vb. çizelgeleri tutmak, yıllık izin planlamasını ve personele imza karşılığı yazılı tebligatlarıyapmak,personele mal bildirim beyannamelerini zamanında hazırlatmak ve toplamak,

(6)    Daire Başkanlığının teşkilat, norm kadro değişikliklerine, her düzeyde yöneticilerin vekâlet veyatedviren yürütme ve personelin Daire başkanlığı dışına geçici görevlendirmelerine ilişkintekliflerini onaylatmak üzere;her yılbaşında ve değişiklik olduğunda aile durum ve aile bildirim formu ile aylık olarak puantaj cetvelini gerçekleştirmek üzere;izin belgelerini, personel performans gözlem ve değerlendirme,il dışı eğitim görevlendirme belgelerini ve mal bildirim beyannameleri ile yönetici olmayan personelin Daire bünyesindeki yer değişiklik yazılarını dosyalanmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına göndermek,

(7)    Personel ödemeleri ile ilgili ödeme emri belgelerini hazırlamak ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek,

(8)    Daire Başkanlığınınevrak olarak veya elektronik ortamda resmi yazışma sistemini mevzuata uygun olarak tesis etmek ve işletmek,bilgi yönetimi yapmak, bu kapsamda, giden ve gelen evrak ve elektronik belgeleri mevzuata uygun olarak kaydetmek, Müdürlüğe ait olan evrakı standart dosya planına uygun olarak dosyalamak, emniyetini sağlamak,

(9)    Daire Başkanlığının birim arşivini mevzuata uygun olarak kurmak ve çalıştırmak, bu kapsamda arşivlik malzemeyi tasnif ederek arşivlemek ve muhafaza etmek, her yıl Ocak ayında ayırma, ayıklama ve imha işlemlerine tabi tutmak veya kurum arşivine göndermek,

(10)    Daire Başkanlığınca hazırlanan ve usulünce onay işlemleri tamamlanan yönetmelik ve yönergeler, talimatlar, standartlar, yıllık performans programları, personel görev tanımlarını usulünce yayımlamak, bunların envanter kayıtlarını tutmak, ıslak imzalı suretlerini özel gizlilik derecesinde muhafaza etmek, iç mevzuatı güncelleme çalışmalarını yönetmek, diğer Daire Başkanlıklarınca yayımlanan yönetmelik ve yönergeleri elde bulundurmak ve Daire Başkanlığı personelinin istifadesine sunmak,

(11)    Daire Başkanlığının sekretarya,her türlü protokol ve tören hizmetleriniyönetmek,

(12)    Daire Başkanlığının yatay ve dikey iletişim sistemi çalıştırmak, toplantı programlarını, içeriklerini ve tutanaklarını zamanında yayımlamak, arşivlemek, alınan kararların gerçekleşme süreçlerini takip etmek,

(13)    Başkanlık personeline, Muhtarlık İşlerialanında verilecek eğitimler ile Daire Başkanlığı personelinin eğitim ihtiyaçlarını Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak belirlemek, eğitimlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi hususunu Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanının onayını alarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şubesi ile koordine etmek,

(14)    Daire Başkanlığına teslim edilen taşınır ve taşınmaz Devlet mallarını,

a)    Daire Başkanlığı envanterine almak, envanter kayıtlarını tutmak, taşınırların zimmetini yapmak, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini Daire Başkanlığı seviyesinde işletmek, taşınmazların sorumlusunu belirlemek ve işletmek, gereken yazılı tebligatları yapmak,

b)    Korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için temin, tedarik, ikmal, kullanıcı bakımı, periyodik bakım, periyodik servis bakımı, onarım, kullanımdan kaldırma, hurdaya ayırma sistemlerinin Daire Başkanlığı seviyesindeki görevlerini yerine getirmek, yerine getirilmesini sağlamak,

c)    Amaca ve usulüne uygun kullanmak, kullanılmasını sağlamak, Kullanıcı, Bakım ve Emniyet Talimatlarını hazırlatmak, bunların eğitimlerini yaptırmak ve eğitim kayıtlarını tutmak,

ç)    Hizmet verilen binaları engelli erişimine uygun hale getirmek, her bina ve tesiste enerji yöneticisi görevlendirmek,

d)    İkmal, bakım ve eğitimle ilgili hizmetleri Destek Hizmetleri, Fen İşleri ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek,

(15)    Belediye Meclisi Denetim Komisyonun, dış ve iç denetim birimlerinin Daire Başkanlığından istediği bilgi ve belgeyi gecikmeksizin Şube Müdürlüklerinden temin etmek, denetçilerin çalışma ortamını hazırlamak.