Zabıta Dairesi Başkanlığı

İdari İşler Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Metin Aşak
 • Görevi : İdari İşler Şube Müdürü
 • Faks : (+90) 266 243 81 67

 • Özgeçmiş

  1966 yılında Balıkesir İli İvrindi İlçesi Gökçeyazı Mahellesinde doğan Metin AŞAK ilk ve ortaokulu Gökçeyazı’da, lise öğrenimini Balıkesir Ticaret Meslek Lisesinde, lisans eğitimini de Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı.

  Meslek hayatına 09.08.1993 tarihinde Gökçeyazı Belde Belediyesinde zabıta memuru olarak başlayan Metin AŞAK 17.04.1996 tarihine kadar bu görevi yürütmüştür. Aynı tarihte tahsildar olarak görevlendirilmiştir. Bu görevi de 20.08.1998 tarihine kadar devam ettirmiştir. 20.08.1998 tarihinde muhasebeci olarak atandıktan sonra bu görevi 12.11.2010 tarihine kadar yürütmüştür. Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavı sonucunda da Mali Hizmetler Müdürü olarak ataması yapılmıştır.

  6360 sayılı yasa ile belde belediyelerinin tüzel kişiliklerinin sona ermesi neticesinde 31.03.2014 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesine şube müdürü olarak devredilmiştir.

  16.01.2015 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü emrine Araştırmacı olarak atanmış ve 26.08.2016 tarihine kadar burada görev yapmıştır. 26.08.2016 tarihinde tekrar Balıkesir Büyükşehir Belediyesine dönen Metin AŞAK 04.12.2017 tarihinden itibaren Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Bütçe Kesin Hesap Şube Müdürlüğü’ne asaleten, 07.12.2018 tarihinden itibaren Muhasebe Şube Müdürlüğünü vekaleten, 14.02.2019 tarihinden itibaren de Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevine atanmıştır. Bu görevi de 19.04.2019 tarihine kadar devam ettirmiştir.

  20.04.2019 tarihinde Zabıta Daire Başkanlığına İdari İşler Müdürlüğünü asaleten yürütmektedir.

  Aşak, evli ve iki çocuk babasıdır. • Görevleri

İdari İşler Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Daire Başkanlığı İş Muhtırasını tutmak, evrak, faaliyet ve görevlerin miatlarını takip etmek, miatlı evrak, bilgi ve belgenin zamanında ilgililere gönderilmesini sağlamak, Belediye görev ve hizmetlerine ilişkin olarak TÜİK’in Daire Başkanlığından istediği istatistiki verileri, TÜİK’in belirleyeceği standartlarda elektronik ortama aktarmak,

(2) Daire Başkanlığının ve faaliyetlerinin tanıtımı ile tamamlanan, devam eden ve planlanan faaliyet ve görevlerine ilişkin 5 ve 15 dakikalık kısa ve 60 dakikalık uzun brifinglerini hazırlamak ve Şube Müdürlüklerinin faaliyetlerini takip ederek güncel olarak bulundurmak, Strateji Geliştirme ve Planlama Şube Müdürlüğü veya Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden istenilen güncel bilgi, resim ve görüntüleri 30 dakika içerisinde gönderebilecek durumda bulunmak,

(3) Belediye zabıta teşkilâtının çalışma esaslarına, zabıta memuru alımı için taşınması gereken niteliklere, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, meslek içi eğitimlere, kıyafete ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimlere ilişkin iç mevzuatı, gerekiyorsa İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmeliklere uygun olarak geliştirmek, çıkarılan bu yönetmelik ve yönergeleri belirli dönemlerde güncellemek,

(4) Belediyenin diğer Daire Başkanlıklarının sorumluluğunda olan taşınır ve taşınmaz mallarına verilen zararların tespitine dair, Şube Müdürlüklerince tanzim edilen tutanakları, Encümen Kararı istihsal etmek üzere ilgili Daire Başkanlıklarına göndermek,

(5) Bulunmuş eşya ve malları, sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek üzere, mevzuat hükümlerine göre korumaya almak; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak, bu maksatla bir Buluntu Eşya Yönergesi hazırlamak ve gerektiğinde güncellemek,

(6) Belediye zabıta personelinin kanundan kaynaklanan görevini yaparken onlara karşı gelenlerin cezalandırılması için gereken işlemleri ve bu işlemlerin sonuçlarını ilgili mahkemeler nezdinde takip etmek,

(7) Daire Başkanlığı görev ve sorumluluk alanı içinde olan konularda cezaları vermek üzere toplanan bilgi ve belgeleri ve varsa tespit tutanağı ile birlikte toplu olarak Belediye Encümenine sunmak, diğer Daire Başkanlıklarının görev ve sorumluluk alanları içinde olan konularda tanzim edilen tutanakları ise Belediye Encümen kararı almak üzere ilgili dairesine göndermek,

(8) Daire Başkanlığının bütçe tekliflerini ve performans programı ihtiyaçlarını, faaliyet raporlarını birleştirmek, bütünleştirmek ve miadından önce Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek,

(9) Başkanlık birimlerin tamamını ilgilendiren hususlardaki taşınır mal ve malzeme alımları için Daire Başkanlığı ihtiyaçlar listesini ve bunlardan Daire Başkanlığı uzmanlık alanında olanlar için Teknik Şartnameyi hazırlatmak ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına göndermek,

(10) Daire personelinin izin, maaş, harcırah vb. özlük haklarını takip etmek, aylık prim ve hizmet, varsa stajyer öğrenciler dâhil ücretli çalışma süresi cetveli (puantaj), işyeri güvenlik brifingi, izin, aile durum ve aile bildirim formu vb. belgeleri tanzim etmek, sıralı hizmet, nöbet, vardiya, vb. çizelgeleri tutmak, yıllık izin planlamasını ve personele imza karşılığı yazılı tebligatları yapmak, personele mal bildirim beyannamelerini zamanında hazırlatmak ve toplamak,

(11) Personel ödemeleri ile ilgili ödeme emri belgelerini hazırlamak ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek, belediye zabıta personeline ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutarın ödenmesini ve mevzuat uyarınca çalışma saatlerine göre yiyecek ücretlerinin karşılanmasını sağlamak,

(12) Daire Başkanlığının teşkilat, norm kadro değişikliklerine, her düzeyde yöneticilerin vekâlet veya tedviren yürütme ve personelin Daire başkanlığı dışına geçici görevlendirmelerine ilişkin tekliflerini onaylatmak üzere; her yılbaşında ve değişiklik olduğunda aile durum ve aile bildirim formu ile aylık olarak puantaj cetvelini gerçekleştirmek üzere; izin belgelerini, personel performans gözlem ve değerlendirme, il dışı eğitim görevlendirme belgelerini ve mal bildirim beyannameleri ile yönetici olmayan personelin Daire bünyesindeki yer değişiklik yazılarını dosyalanmak üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına göndermek,

(13) Belediye zabıta personelinin görevde yükselme eğitim ve sınavları ile ilgili iş ve işlemleri, diğer eğitim ve spor faaliyetlerini yürütmek, diğer çalışanların hizmet içi eğitimlerini planlamak, bu faaliyetleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi ile koordine etmek,

(14) Belediye zabıta personeli kimlik kartlarını, mevzuata göre hazırlatmak ve belediye zabıta personeline dağıtımını yapmak,

(15) Personelin zabıta personelinin üniformasının ve savunma teçhizatının yönetmeliğe uygun şekilde olması için Şube Müdürlüklerinden bildirilen eksikliklerin giderilmesine ilişkin hususları yerine getirmek, üniforma ve teçhizat ihtiyaçlarını her yıl tespit etmek ve tedarikini sağlamak,

(16) Daire Başkanlığının evrak olarak veya elektronik ortamda resmi yazışma sistemini mevzuata uygun olarak tesis etmek ve işletmek, bilgi yönetimi yapmak, bu kapsamda, giden ve gelen evrak ve elektronik belgeleri mevzuata uygun olarak kaydetmek, Şubeye ait olan evrakı standart dosya planına uygun olarak dosyalamak, emniyetini sağlamak,

(17) Şube Müdürlüklerince tanzim ve tebliğ edilen tutanakları, hakkında karar alınması için Belediye Encümenine, Encümen Kararlarını tahakkuk ve tahsil işlemleri için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına havale etmek, cevabi evrakları tutanakları gönderen Şubeye iade etmek, Kabahatler Kanunu çerçevesinde düzenlenen İdari Yaptırım Karar Tutanakları için kayıt defteri tutmak,

(18) Daire Başkanlığının birim arşivini mevzuata uygun olarak kurmak ve çalıştırmak, bu kapsamda arşivlik malzemeyi tasnif ederek arşivlemek ve muhafaza etmek, her yıl Ocak ayında ayırma, ayıklama ve imha işlemlerine tabi tutmak veya kurum arşivine göndermek,

(19) Daire Başkanlığınca hazırlanan ve usulünce onay işlemleri tamamlanan yönetmelik ve yönergeler, talimatlar, standartlar, yıllık performans programları, personel görev tanımlarını usulünce yayımlamak, bunların envanter kayıtlarını tutmak, ıslak imzalı suretlerini özel gizlilik derecesinde muhafaza etmek, iç mevzuatı güncelleme çalışmalarını yönetmek, diğer Daire Başkanlıklarınca yayımlanan yönetmelik ve yönergeleri elde bulundurmak ve Daire Başkanlığı personelinin istifadesine sunmak,

(20) Daire Başkanlığının sekretarya, her türlü protokol ve tören hizmetlerini yönetmek,

(21) Daire Başkanlığının yatay ve dikey iletişim sistemi çalıştırmak, toplantı programlarını, içeriklerini ve tutanaklarını zamanında yayımlamak, arşivlemek, alınan kararların gerçekleşme süreçlerini takip etmek,

(22) Başkanlık personeline, Zabıta alanında verilecek eğitimler ile Daire Başkanlığı personelinin eğitim ihtiyaçlarını Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak belirlemek, eğitimlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi hususunu Zabıta Dairesi Başkanının onayını alarak Eğitim Şubesi ile koordine etmek,

(23) Zabıta Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna sekretarya hizmeti vermek, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile koordine ederek Zabıta Dairesi Başkanlığı birimlerinin;

a) İş sağlığı ve güvenliği görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçları belirlemek ve karşılamak,

b) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirlerin alınmasını işveren vekili adına kontrol etmek,

c) İş sağlığını ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konuları eğitim programlarına dâhil etmek,

ç) İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kayıtları tutmak, onaylı defterin imzalanması ve düzenli tutulmasını sağlamak,

d) Meydana gelen iş kazası ve ortaya çıkan meslek hastalıklarına ilişkin hususları Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne zamanında ve usulünce bildirmek,

e) Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak, işyeri ortam gözetimi, periyodik sağlık gözetimi ve sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak,

(24) Hizmetin gerektirdiği zabıta araçları ve haberleşme cihazlarını mevzuatın gerektirdiği şekilde hazır bulundurulabilmek için Şube Müdürlüklerince talep edilen araç ve cihazların miktar, cins ve donatım ihtiyaçlarını her yıl tespit etmek ve tedarikini sağlamak,

(25) Daire Başkanlığına teslim edilen taşınır ve taşınmaz Devlet mallarını,

a) Daire Başkanlığı envanterine almak, envanter kayıtlarını tutmak, taşınırların zimmetini yapmak, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini Daire Başkanlığı seviyesinde işletmek, taşınmazların sorumlusunu belirlemek ve işletmek, gereken yazılı tebligatları yapmak,

b) Korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için temin, tedarik, ikmal, kullanıcı bakımı, periyodik bakım, periyodik servis bakımı, onarım, kullanımdan kaldırma, hurdaya ayırma sistemlerinin Daire Başkanlığı seviyesindeki görevlerini yerine getirmek, yerine getirilmesini sağlamak,

c) Amaca ve usulüne uygun kullanmak, kullanılmasını sağlamak, Kullanıcı, Bakım ve Emniyet Talimatlarını hazırlatmak, bunların eğitimlerini yaptırmak ve eğitim kayıtlarını tutmak,

ç) Hizmet verilen binaları engelli erişimine uygun hale getirmek, her bina ve tesiste enerji yöneticisi görevlendirmek,

d) İkmal, bakım ve eğitimle ilgili hizmetleri Destek Hizmetleri, Fen İşleri ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek,

(26) Belediye Meclisi Denetim Komisyonun, dış ve iç denetim birimlerinin Daire Başkanlığından istediği bilgi ve belgeyi gecikmeksizin Şube Müdürlüklerinden temin etmek, denetçilerin çalışma ortamını hazırlamak.