İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

İmar ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü

ulasim
  • Adı : Aytekin Aktan
  • Görevi : İmar ve Yapı İşleri Şube Müdür V.
  • Faks : (+90) 266 239 10 60

  • Özgeçmiş


  • Görevleri

İmar ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Belediyenin ve bağlı iştiraklerinin mülkiyet ve tasarrufu altındaki bina, tesis ve işyerleri ile işletme sorumluluğunda bulunan yolcu ve yük terminallerine, kapalı ve açık otoparklara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi vermek, değiştirmek, yenilemek ve denetlemek. Belediye sınırları içerisinde bulunan alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi vermek, değiştirmek, yenilemek ve denetlemek, alışveriş merkezlerine ruhsat verirken üst meslek gruplarının yazılı görüşünü almak.

(2) Karayolları ve Belediyenin yapım ve bakımından sorumlu olduğu yollar üzerindeki akaryakıt, servis, dolum ve muayene istasyonları için imar planı yapımına esas olmak üzere asgari mesafe tespit işlemleri yapmak. Akaryakıt, servis, dolum ve muayene istasyonları için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatına esas olmak üzere asgari mesafe tespit işlemlerini yapmak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na sunulmak üzere belge düzenlemek.

(3) Belediye sınırları içerisindeki yapılaşmanın imar planlarına uygunluğunu denetlemek, tespit edilen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıları, Belediyeye intikal eden, yapılaşma ile ilgili şikâyet dilekçelerini yerinde inceleyerek gerekli işlemleri yapmak üzere ilgili İlçe Belediyesine bildirmek, birlikte sonuçlandırmak, ilçe belediyelerince imara aykırı uygulamanın üç ay içinde düzeltilmemesi halinde İmar Kanundan alınan yetkileri kullanmak, İmar Kanunda öngörülen cezaları kesmek, ilgilileri meslek kuruluşlarına bildirmek, Kanunda öngörülen cezaları vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamak ve varsa Zabıta Dairesi Başkanlığının tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümenine sunmak,

(4) Belediye hüküm ve tasarrufuna bırakılan kıyı alanlarını imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek amacıyla, imar planları kapsamında denetlemek, aykırı davrananlara Kanunda belirtilen para cezalarını vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamak ve varsa Zabıta Dairesi Başkanlığının tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümenine sunmak,

(5) Planlı Alan Tip İmar Yönetmeliği genel hükümlerine, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümlerine ve belde şartlarına aykırı olmamak kaydıyla, Belediye sınırları içerisinde uygulanacak olan Balıkesir İmar Yönetmeliğini hazırlamak, Belediye Meclisine sunmak, kabulü ve onayı sonrasında ilçe belediyeleri, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin ilgili temsilcilikleri ile Belediyenin ilgili birimlerine göndermek ve gerektiğinde güncellemek,

(6) İlçe belediyeleri ve Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, imar uygulamaları ve Balıkesir İmar Yönetmeliği hakkındaki sorularına, mevzuata uygun görüş bildirmek,

(7) Yapılaşma, imar mevzuatı, inşaat gibi konularda ilgili birimleri bilgilendirmek amacı ile toplantı ve seminerler düzenlemek,

(8) İlçe belediye meclisleri ile kurum ve kuruluşların imar uygulamaları hakkındaki kararlarını, imar mevzuatı çerçevesinde inceleyerek görüş oluşturmak ve Belediye Meclisine sunmak, sonuçları takip etmek,

(9) İlçe belediyelerince verilen inşaat ve onarım ruhsatlarını ve yapı kullanma izinlerini incelemek ve aylık olarak düzenleyerek arşivlemek,

(10) Belediye Meclisinin İmar ve Bayındırlık Komisyon toplantılarına katılım sağlayarak, Meclis tarafından komisyona havale edilen imar ve yapı işleri hakkında, üyelerin bilgilenmesini sağlamak,

(11) İlçe belediyeleri ile diğer kurum ve ilgili birimlerle koordineli çalışarak;

a) Kaçak yapılaşmayı önlemeye çalışmak, gerekiyorsa kaçak yapılar ile ilgili yıkım kararı aldırmak,

b) Belediyeye, hazineye, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde, inşa veya iskân durumunda bulunan daimi veya geçici bütün izinsiz yapıları tespit etmek ve kararı aldırmak,

c) Bu tür yapıların yıkımı için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve ilgili Daire Başkanlıklarından talepte bulunmak,

(12) Kentin bütününe yönelik uygulamalarda eşgüdümü sağlamak amacıyla, ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile Belediye birimlerinin bu yöndeki çalışmalarına katılım sağlamak, gerektiğinde mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum ve güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etme, özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmalarına iştirak etmek,

(13) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde özel inşaat yapan yüklenicilerin sicillerini tutmak,

(14) Valilikçe talep edildiğinde Mahalli İskân Komisyonuna personel görevlendirmek, il sınırları içinde iskân olunanları yerleştirmek için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imkânları yetersiz olduğunda, iskâna tahsis edilecek yerleri ölçmek, dağıtmak ve inşaatları kontrol etmek gibi işlerde görevlendirmek üzere Belediye personel, araç ve gereçleri ile hazineden bedelsiz olarak devralınmış ve belirli bir maksada tahsis edilmemiş, Gecekondu Kanunu amaçları dışında kalan belediye arazilerini tahsis işlemlerini yerine getirmektir.

(15)  Kanunlarla Belediyeye verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği projeler, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili ruhsatları vermek.