İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Aşkın Adışen
 • Görevi : İnsan Kaynakları Şube Müdürü

 • Özgeçmiş

  17.12.1976’da  Balıkesir’de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Balıkesir'de  tamamladı.

  1994-1995 Yıllarında Askeri okulu Afyon Emirdağ'da okudu.  1994-2008 Yıllarında Jandarma Genel Komutanlığında görev yaptı.

  2008’de yerel yönetimlerde göreve başladı. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,  Belediye Başkan Yardımcılığı ve Şef kadrolarında bulundu.

  Halen Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına bağlı İnsan Kaynakları Şube Müdürü ve Eğitim Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.

  Evli ve iki çocuk babasıdır. • Görevleri

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünün faaliyet ve görevleri;

(1)    Daire Başkanlığının idari işleri kapsamındaki faaliyet ve görevleri;

a)    Daire Başkanlığı iş muhtırasını tutmak, evrak, faaliyet ve görevlerin tamamlanma sürelerini takip etmek, süreli evrak, bilgi ve belgenin zamanında ilgililere gönderilmesini sağlamak, Belediye görev ve hizmetlerine ilişkin olarak TÜİK’in Daire Başkanlığından istediği istatistiki verileri, TÜİK’in belirleyeceği standartlarda elektronik ortama aktarmak,

b)    Daire Başkanlığının ve faaliyetlerinin tanıtımı ile tamamlanan, devam eden ve planlanan faaliyet ve görevlerine ilişkin 5 ve 15 dakikalık kısa ve 60 dakikalık uzun brifinglerini hazırlamak ve Şube Müdürlüklerinin faaliyetlerini takip ederek güncel olarak bulundurmak, Strateji Geliştirme ve Planlama Şube Müdürlüğü veya Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden istenilen güncel bilgi, resim ve görüntüleri 30 dakika içerisinde gönderebilecek durumda bulunmak,

c)    Kurumsal risk yönetimi çalışmalarının Daire Başkanlığını ilgilendiren kısımlarını İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Risk Koordinatörü olarak yürütmek, bu kapsamda;

1)    Şube Müdürleri ile koordineli olarak Daire Başkanlığının faaliyet ve görevlerinin başarısını tehlikeye düşürecek, belirlenen amaç ve performans hedeflerine ulaşılmasını etkileyecek riskleri tespite, değerlendirmeye ve bu riskleri karşılayıcı kontrolleri tesis etmeye yönelik sürekli çalışmalar yapmak,

2)    Yılda en az bir defa riskleri gözden geçirerek bunun sonucunda alınması gereken tedbirlere yönelik Daire Başkanlığı geneli için eylem planı oluşturmak,

3)    Daire Başkanlığının idari ve malî karar ve işlemlerine ilişkin iç kontrol sistemini kurmak ve birimin faaliyet ve görev özelliklerine uygun olarak iç kontrol standartları geliştirilmesi için teklifler yapmak, kurulan sistemin işleyişini sağlamak,

ç)    Daire Başkanlığının bütçe tekliflerini ve performans programı ihtiyaçlarını, faaliyet raporlarını birleştirmek, zamanında Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek,

d)    Başkanlık birimlerin tamamını ilgilendiren hususlardaki taşınır mal ve malzeme alımları için Daire Başkanlığı ihtiyaçlar listesini ve bunlardan Daire Başkanlığı uzmanlık alanında olanlar için Teknik Şartnameyi hazırlatmak ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına göndermek,

e)    Daire Başkanlığının evrak olarak veya elektronik ortamda resmi yazışma sistemini mevzuata uygun olarak tesis etmek ve işletmek, bu kapsamda, giden ve gelen evrak ve elektronik belgeleri mevzuata uygun olarak kaydetmek, dağıtımını yapmak, Şube Müdürlüğüne ait olanları standart dosya planına uygun olarak dosyalamak, emniyetini sağlamak,

f)    Daire Başkanlığının birim arşivini mevzuata uygun olarak kurmak ve çalıştırmak, bu kapsamda arşivlik malzemeyi tasnif ederek arşivlemek ve muhafaza etmek, her yıl Ocak ayında ayırma, ayıklama ve imha işlemlerine tabi tutmak veya kurum arşivine göndermek,

g)    Daire Başkanlığınca hazırlanan ve usulünce onay işlemleri tamamlanan yönetmelik ve yönergeler, talimatlar, standartlar, yıllık performans programları, personel görev tanımlarını usulünce yayımlamak, bunların envanter kayıtlarını tutmak, ıslak imzalı suretlerini özel gizlilik derecesinde muhafaza etmek, iç mevzuatı güncelleme çalışmalarını yönetmek, diğer Daire Başkanlıklarınca yayımlanan yönetmelik ve yönergeleri elde bulundurmak ve Daire Başkanlığı personelinin istifadesine sunmak,

ğ)    Daire Başkanlığının sekretaryası ile her türlü protokol ve tören hizmetlerini yönetmek,

h)    Daire Başkanlığının yatay ve dikey iletişim sistemi çalıştırmak, toplantı programlarını, içeriklerini ve tutanaklarını zamanında yayımlamak, arşivlemek, alınan kararların gerçekleşme süreçlerini takip etmek, bilgi yönetimini sağlamak,

ı)    Başkanlığına teslim edilen Devlet mallarını,

1)    Daire Başkanlığı envanterine almak, envanter kayıtlarını tutmak, zimmetini yapmak, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini Daire Başkanlığı seviyesinde işletmek,

2)    Korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için temin, tedarik, ikmal, kullanıcı bakımı, periyodik bakım, periyodik servis bakımı, onarım, kullanımdan kaldırma, hurdaya ayırma sistemlerinin Daire Başkanlığı seviyesindeki görevlerini yerine getirmek, yerine getirilmesini sağlamak,

3)    Amaca ve usulüne uygun kullanmak, kullanılmasını sağlamak, Kullanıcı, Bakım ve Emniyet Talimatlarını hazırlatmak, bunların eğitimlerini yaptırmak ve eğitim kayıtlarını tutmak,

4)    İkmal, bakım ve eğitimle ilgili hizmetleri Destek Hizmetleri ve Fen İşleri Dairesi Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek,

i)    Belediye Meclisi Denetim Komisyonun, dış ve iç denetim birimlerinin Daire Başkanlığından istediği bilgi ve belgeyi gecikmeksizin Şube Müdürlüklerinden temin etmek, denetçilerin çalışma ortamını hazırlamak,

(2)    İnsan kaynaklarının yönetimi kapsamındaki faaliyet ve görevleri;

a)    Başkanlığın teşkilatlanma, norm kadroları ve çalışma esaslarının düzenlenmesi faaliyetlerini yönetmek, bu kapsamda belediye birimlerinin,

1)    Kurulması, kaldırılması ve birleştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

2)    Norm kadrolarını yapmak ve kadro cetvellerini hazırlamak,

3)    Başkanlık ve alt birimlerinin teşkilatı ile kadro cetvelleri hakkında Belediye Meclisi kararı istihsal ederek, uygulamaya koymak,

4)    Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin Belediye teşkilatı ile kadro cetvellerine uygunluğunu kontrol etmek,

b)    Memur personele dair iş ve işlemler kapsamında,

1)    İlk defa göreve başlama, açıktan atama, Daire Başkanı, Özel Kalem Müdürü, Şube Müdürü, Uzman, Şef, İtfaiye Şube Müdürü, İtfaiye Amiri, İtfaiye Çavuşu, Zabıta Şube Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ve diğer personelin belediye norm kadrolarına atama, nakil veya yer değiştirmelerini yapmak, müdür ve üstü ünvanlı kadrolara atama ve yer değiştirmeleri ilk toplantıda Belediye Meclisi bilgisine sunmak,

2)    Görevde yükselme, unvan değişikliği, asalet tasdiki, emeklilik, ölüm, istifa, görevden el çektirme,  kayıt kapama askerlik borçlanması işlemlerini yürütmek,

3)    Geçici görevlendirme, her düzeyde yönetici kadrolarına vekâlet, tedviren yürütme onaylarını almak, işlemlerini gerçekleştirmek,

4)    Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programına (HİTAP) veri girişlerini yapmak,

5)    İç denetçilerin sertifikalı adaylar arasından atanması ve İç Denetim Yüksek Kuruluna bilgi verme işlemlerini yürütmek,

6)    Personelin maaşa esas kadro ve ek gösterge işlemlerini yapmak, yan ödeme ve özel hizmet tazminat cetvellerinin hazırlamak ve onay işlemlerini gerçekleştirmek,

7)    Başarı durumlarına göre,  Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının 20.000 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak yılda en fazla iki kez ikramiye ödenecek personeli belirlemek ve bu konuda belediye encümeni kararını istihsal etmek,

c)    İşçi personele dair iş ve işlemler kapsamında;

1)    Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinde işçi temini için sınav komisyonlarını kurmak, Belediye Başkanı oluru almak, iş sözleşmelerini yapmak, temin işlemlerini gerçekleştirmek,

2)    İşçilerin unvan değişikliği, görevlendirme, geçici görevlendirme yer değişikliği işlemlerini ve mevsimlik işçilerin iş sözleşmelerinin yenilenmesi işlemlerini yürütmek,

3)    Sürekli ve geçici işçi statüsündeki personelin özlük, görevlendirme, geçici işçi vize onayları ve istihdam tablolarını hazırlamak, her ay düzenli olarak işe giren ve ayrılan işçi personeli Valiliğe bildirmek,

4)    İşe alınan ve çeşitli sebeplerle işten ayrılan işçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek, elektronik ortamda İşKur’a bildirilmesi işlemleri yapmak,

5)    Ayrılan işçilerin emekliliğe esas sürelerini tespit etmek, sicil dosyalarını arşivlemek ve muhafaza etmek,

ç)    Sözleşmeli personele dair iş ve işlemler kapsamında,

1)    Sözleşmeli personel çalıştırılacak hizmetleri, yıllık programda yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işleri Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda ve mali yılla sınırlı olarak belirlemek,

2)     Başkan danışmanları dâhil, sözleşmeli personelin, sözleşmelerini hazırlamak ve onaya sunmak, mevzuat hükümleri doğrultusunda ilgili kurumlara bilgi vermek,

3)     Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetler ile bu hizmetlerin karşılığı olan norm kadroların listesini güncel olarak tutmak, bu kadrolara ayrıca atama yapılmamasını sağlamak,

4)     Belediye ve bağlı kuruluşlarında yıllık sözleşme ile çalıştırılan uzman ve teknik personelin, İçişleri Bakanlığı sınırlamaları ve norm kadroya uygun olarak yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri içerecek şekilde kayıtlarını tutmak,

d)    Personel performans değerlendirme sistemini yönetmek, bu kapsamda Belediye personelinin performans ölçütlerini bir Yönerge ile belirlemek, bu yönerge hakkında Devlet Personel Başkanlığının görüşünü istihsal etmek, personelin performansına dair gözlem sonuçlarını toplamak, değerlendirmek, bir rapor halinde Belediye Meclisine sunmak,

e)    Tüm Başkanlık personelinin özlük iş ve işlemleri kapsamında,

1)    İntibak, derece, kademe ve kıdem terfii onaylarını yapmak,

2)    Ödül veya ikramiyelere ilişkin iş ve işlemleri ilgili mevzuat uyarınca yönetmek,

3)    Cezalandırmaya ilişkin iş ve işlemleri ilgili mevzuat uyarınca yönetmek, haklarında adli ve idari soruşturma başlatılması durumunda, personelin görevden uzaklaştırılması ve ilgili diğer işlemlerini yapmak,

4)    Yıllık, sıhhi, mazeret, ücretsiz ve günlük izin işlemlerini düzenlemek,

5)    Belediye kimlik kartlarını ve giriş kartlarını hazırlamak ve dağıtmak,

6)    Mesai devamlılık takip sistemini yönetmek,

7)    Başkanlık personeline, göreve ilk katıldığında bir ay içinde ve sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar veya değişiklik olduğunda Mal bildirim beyannamelerini hazırlatmak ve toplamak,

8)    Meclis ve encümen üyeleri dâhil Belediye personelinin pasaport işlemlerini yapmak, yurtdışı çıkış izin onaylarını almak, yurt dışına çıkış ile ilgili işlemleri tek elden yönetmek,

aa)    Görev ve hizmetle ilişkisi olmayan konular için yurt dışına görevlendirme yapmamak, görev için azami tasarruf ilkelerine uygun olarak, asgari sayıda personeli, asgari sürede görevlendirmek, yurt dışına görevlendirmeler için Belediye Meclisi kararı almak, yurt dışı görev dönüşünde ilk toplantıda temaslar hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmesini sağlamak,

bb)    Toplantı, kongre, seminer, panel vb. organizasyonlar ile kardeş şehir ilişkileri nedeniyle görevlendirmelerde, yabancı dil bilgisi ve niteliklerini, organizasyonu düzenleyen belediye veya belediye birliği, uluslararası kuruluş ya da resmi makamlar tarafından  yapılmış davet yazılarını aramak, dernek, vakıf, şirket gibi kuruluşlar tarafından düzenlenen programlar için personel görevlendirmemek,

cc)    Görevlendirilen personelin yol ve yevmiye giderleri dışında bir ödeme yapmamak,

çç)    Belediye bütçesinden ödeme gerektirsin veya gerektirmesin her türlü yurt dışı çıkışlarında, yurt dışına çıkışın amacını, süresini ve program hakkında bilgileri İçişleri Bakanlığına iletmek üzere Valiliğe önceden bildirmek,

9)    Personelin kederine ve sevincine ortak olabilmek amacıyla, duyurular yapmak, taziye veya tebrikat göndermek suretiyle bu birlikteliği göstermek,

10)    Özlük haklarına dair her türlü kayıtlarını tutmak,

11)    Başkanlık personeli hakkında, kamu kurum ve kuruluşlarından resmi olarak talep bilgilere ilişkin yazışmaları yapmak,

f)    Etik Komisyonu, Yüksek Disiplin Kurulu, Memur Disiplin Kurulu ve İşçi Disiplin Kurulu’na sekretarya hizmetleri sunmak, alınan kararların yayımını yapmak ve uygulamak, diğer uygulamaları takip etmek, uygulamalar ve sonuçları hakkında kurulu bilgilendirmektir.