Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Kamulaştırma Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Hikmet Memiş
 • Görevi : Kamulaştırma Şube Müdürü

 • Özgeçmiş

  1965 yılında Bigadiç İlçesinde doğdum.

  1985 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümünden mezun oldum. 1986 yılında Bigadiç Belediyesinde Harita ve Kadastro Mühendisi olarak göreve başladım. 1990 ile 2008 yılları arası TKGM Balıkesir Kadastro Müdürlüğünde Kontrol Mühendisi olarak görev yaptım. 2009 ile 2014 yılları arası Balıkesir Belediyesinde İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görev yaptım.

  2015 yılından beri Kamulaştırma Şube Müdürü olarak görev yapmaktayım.

  Evli ve bir çocuk babasıyım. • Görevleri

Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1)    Düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak, mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla,

a)    Kamulaştırılacak alanların 5 Yıllık İmar Programı kapsamına alınmasını sağlamak, programda yer alan taşınmazların kamulaştırması için Belediye Meclisi kararı alınması dâhil, gerekli iş ve işlemleri yapmak,

b)    Büyükşehir sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek, konut, toplu konut yapmak amacıyla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, arsa takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek üzere gerekli iş ve işlemleri yapmak,

c)    Kamulaştırma,

1)    Onaylı imar planına veya ilgili bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetler için değilse, Belediye Encümeninin kamu yararı kararını ve Valilik onayını almak,

2)    Onaylı imar planına veya ilgili bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetler için ise Belediye Encümeninin kamulaştırma işlemine başlama kararını istihsal etmek,

ç)    Ortaya çıkan ihtiyaç için yeterli olduğu takdirde, Belediye Encümeninin,  taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği, derinliği veya kaynak üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kararını istihsal etmek,

(2)    Kamulaştırma veya kamulaştırma yolu ile üzerinde sınırlı aynî hak tesis edilecek taşınmaz mal, kaynak veya bunların üzerindeki irtifak haklarının,

a)    Sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yapmak veya yaptırmak,

b)    Kamulaştırılan taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunların adreslerini, tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırma ile belgelere bağlamak suretiyle tespit ettirmek,

c)    Vergi beyan ve değerlerini, vergi beyanı bulunmadığı hallerde beyan yerine geçecek takdir edilecek değerini ilgili vergi dairesinden istemek ve en geç bir ay içerisinde almak,

ç)    Kamulaştırma kararlarını tapu siciline şerh konulması için kayıtlı bulunduğu tapu idaresine bildirmek,

(3)    Tapuda kayıtlı olan taşınmaz mal, kaynak veya irtifak haklarının kamulaştırılmasında öncelikle satın alma usulünü uygulamak, bu kapsamda,

a)    Tahmini bedelinin tespiti için, en az üç kişiden müteşekkil bir veya birden fazla kıymet takdir komisyonunu, pazarlıkla satın alma ve takas işlemleri için en az üç kişiden müteşekkil bir veya birden fazla uzlaşma komisyonunu görevlendirmek,

b)    Bu amaçla teşkil edilen kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonlarının sekretarya hizmetlerini yürütmek,

c)    Tespit edilen tahmini bedeli belirtmeksizin, anlaşarak satın alma veya takas isteğini resmi taahhütlü bir yazıyla malike bildirmek,

ç)    Malik veya yetkili temsilcisinin, anlaşarak satma veya takas isteğini 15 gün içinde bildirmesi halinde, pazarlık görüşmelerinin yapılmasını sağlamak,

d)    Anlaşmaya varılması halinde, kamulaştırma bedeli veya takas tutanağının imza tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde, tapuda ferağ işlemlerini yapmak, bedelini ödemek,

(4)    Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde,

a)     Yapılan bedel tespiti de dâhil toplanan bilgi ve belgeleri,  taşınmaz mal, kaynak veya irtifak haklarının kamulaştırma bedelinin tespiti ve bu bedelin ödenmesi karşılığında Belediye adına tescili için ilgili Asliye Hukuk Mahkemesine göndermek üzere 1. Hukuk Müşavirliğine göndermek,

b)    Yargılama sürecinde gerekli bilgi, belge ve görüşleri 1. Hukuk Müşavirliğine göndermek,

c)     Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına yatırıldığına veya hak sahibinin tespit edilemediği durumlarda ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere bankada bloke edildiğine dair makbuzu mahkemeye ibraz etmek, mahkeme kararına göre, taşınmaz mal, kaynak veya irtifak haklarının Tapu Sicil Müdürlüğünde Belediye adına tescilini yaptırmak,

ç)    Kamulaştırma işlemleri veya kamulaştırmasız el koyma nedeniyle Belediyeye karşı açılacak davalarda savunma için gerekli bilgi, belge ve görüşleri I. Hukuk Müşavirliğine vermek, Mahkeme kararı doğrultusunda taşınmazın Tapu Sicil Müdürlüğünde Belediye adına tescili için gerekli işlemleri yapmak,

(5)    Belediyenin görev, yetki ve sorumluluğundaki kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için taşınmazların yönetimini yapmak, bu kapsamda Belediye birimlerince kullanımına ihtiyaç duyulan taşınmaz malın,

a)    Satın alınmasına veya takasına, kamu kurumlarından Belediyeye tahsisine, devrine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine ilişkin çalışmaları karar vermek üzere Belediye Meclisine sunmak,

b)    Süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına ilişkin hazırlıkları karar vermek üzere Belediye Encümenine sunmak,

c)    Bu alanda Belediye Meclisi ve Encümeninin almış olduğu kararları uygulamak,

(6)    Görevlerini yerine getirirken Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri Genelgesine uygun hareket etmek,

(7)    Kıyılarda mahalli ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak, mevzuatta yazılı amaçlarla Belediye birimlerince kullanılmak üzere, uygun kıyı kesimlerinin Belediyeye tahsisinin yapılması veya kiralanması için gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

(8)    Belediyeye bağışlanan taşınmazlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak, taşınmazların Tapu Sicil Müdürlüğünde Belediye adına tescilini sağlamak,

(9)    Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek, bu kapsamda,

a)    Belediyeye ait taşınmazları numaralandırmak,

b)    Taşınmaz envanterini tutmak, güncel bulundurmak, kayıt formlarını yenilemek,

c)    Yenilenen formları, taşınmaz icmal cetvellerini hazırlanmak üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek,

(10)    Belediye ile hisseli taşınmazlarda ortaklığın satın alma yoluyla giderilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak, bu kapsamda diğer hissedarlar tarafından açılan ortaklığın giderilmesi davalarına ilişkin gerekli bilgi, belge ve görüşleri 1. Hukuk Müşavirliğine vermek, diğer hisseleri satın almak için Belediye Encümeni onayı çerçevesinde pey sürmek ve kamulaştırma için kıymet takdir ve uzlaşma komisyonları görevlendirmek, komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmek,

(11)    Belediyeye ait imar ipoteği alacakları için encümen kararı istihsal etmek ve kararı kıymet takdir ve uzlaşma komisyonlarına havale etmek, komisyonların sekretaryasını yürütmek, ilgili tapu müdürlüğünde ipotek terkin işlemlerini tamamlamak,

(12)    İmar planında toptancı hali, terminal, itfaiye, otopark vb. tesis yeri olarak belirlenmiş alanlarda özel mülkiyete ait arazilerin bulunması halinde, bu arazileri malikin rızası ile satın almak veya kamulaştırma yolu ile iktisap etmek, Belediye Encümeni kararıyla kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

(13)    Gecekondu ve İmar Affı Kanunu kapsamındaki taşınmazlar için,

a)    Gecekonduların ıslah, tasfiye ve önleme bölgeleri içinde varsa Hazine veya Vakıflar idaresindeki veya şahıslara ait taşınmazları tespit etmek,

b)    Parsel sahipleri aleyhine kanuni ipotek tesis edilerek, tapu sicilinden terkin ettirmek,

c)    Uygun bulunanların belediye mülkiyetine alınmasını sağlamak ve konut yapımı, kiraya verme, satma ve sair şekilde değerlendirilmesine ilişkin hususları Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve/veya Belediye Şirketleri ile koordine etmek,

ç)    Gecekonduların ıslah, tasfiye ve önleme bölgelerinden elde edilen gelirleri Türkiye Ziraat Bankası Gecekondu Fon Hesabına aktarmak,

d)    Bu gelirleri aynı bölgede kullanmak üzere programlar hazırlamak ve bu programları Toplu Konut İdaresi Başkanlığına göndermek,

(14)    Büyükşehir sınırları içinde kendisine, eşine veya on sekiz yaşından küçük çocuklarına ait konutu olmayan dar gelirli kişilere, afete maruz kalanlara, durumu Gecekondu Kanununun 25’inci maddesine uyanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklere ve üyelerinin tamamı bu durumda olan kooperatiflere, bedeli Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre oluşturulan takdir komisyonu tarafından belirlenecek tutardan aşağı olmamak üzere arsa tahsisi yapmak,

(15)    Sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle ve amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis etmek,

(16)    Belediye sınırları içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteliğinde olan seyir ve gezinme, harman yerleri, koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, bataklık, çöp döküm sahaları, yıkılmış kale ve kulelerin arsaları ve enkazı ve benzeri yerler ile belediye tarafından deniz, akarsu ve gölden doldurma suretiyle kazanılan ve belediye tasarrufunda bulunan alanları tespit etmek ve tescil ettirmektir.