Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Osman Zeki Şahin
 • Görevi : Kaynak Geliştirme Şube Müdürü

 • Özgeçmiş

  1977 Trabzon / Arsin doğumlu.

  Öğrenim hayatını Trabzon’da sürdüren Şahin, 1998 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde lisansını, 2019 yılında Balıkesir Üniversitesi, Mimarlık Bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Mimarlık kariyerine 1998-2013 yılları arasında özel sektörde; tarihi eser restorasyonu, giydirme cephe sistemleri ve çözümleri gibi uzmanlık isteyen konularda proje ve uygulamalar gerçekleştirmiştir.

  2013-2014 yılları arası Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde mimar olarak görev almış, 2013-2020 yılları arasında aynı üniversitenin Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde Misafir Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. 31/03/2014 yerel seçimlerinden sonra yeni kurulan Altıeylül Belediyesi’nde 2014 - 2018 tarihleri arasında sırasıyla;

  - Özel Kalem Müdürü (1,5 yıl)
  - Park ve Bahçeler Müdür V. (3,5 yıl)
  - İmar ve Şehircilik Müdürü (3 yıl)
  - Başkan Yardımcısı (2 yıl)

  olarak görev almıştır.

  2018–2019 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (Balıkesir Teknokent A.Ş.) Genel Müdürlüğü görevini 9 ay üstlenen Şahin, 2018 Temmuz ayından itibaren Balıkesir Üniversitesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak 2019 Ekim ayına kadar çalışmaya devam etmiştir.

  2019 Kasım ayı itibariyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde Kaynak Geliştirme Şube Müdürü olarak halen çalışmaya devam etmektedir.

  Osman Zeki Şahin’in “şehircilik ve geleceği, giydirme cepheler, mutlu şehirler ve mimari” üzerine pek çok dergide makaleleri yayınlanmıştır.

  Evli ve iki çocuk babası olan Osman Zeki ŞAHİN İngilizce bilir. • Görevleri

Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Stratejik Plan, Performans ve Yatırım Programları kapsamda Daire Başkanlıklarının yasal faaliyet ve görevlerini, uygulamaya konulacak ilave projeleri, ortak hizmet projelerine dair imzalanmış işbirliği protokolleri kapsamında Belediye yükümlülüklerini, geçmiş yıllardan yapılan borçlanmaları inceleyerek, 6 aylık, 1 yıllık ve 5 yıllık öngörüler ile Belediyenin mali kaynak ihtiyaçlarını belirlemek,

(2) Kaynak ihtiyaçlarının tespitinde, borçlanmadaki yıllık yasal sınırları gözetmek, yıllık kaynak ihtiyaçlarının bu sınırı aşmamasını, bu amaçla gereken tedbirlerin alınmasını sağlamak,

(3) Kaynak ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hangi kaynaklardan ne zaman, ne kadar kaynak sağlanabileceğine dair güvenilir ve somut veriye dayalı kaynak araştırmaları yapmak,

(4) Yapılan kaynak araştırmalarında;

a) Değer yaratan projeler geliştirmeye öncelik vermek, bu alanlarda Belediyeye kaynak yaratmak için aşağıdaki çalışmaları yapmak;

1) Şehir gelişimi için yeni özelleşmiş mekânlar ve ölçekli projeler ile yeni yatırımlar gündeme getirmek, tarihi dokuya zarar vermeden yerel dokuyu yeniden şekillendiren, açık-kapalı kentsel yerleşmeler ve arınmış mekânlar ile sosyal alanlar oluşturan, büyük ve iyi kullanım prensibi ile alan kullanım dokusunu yenileyen, kentsel dönüşümü kolaylaştıran, arsa ve yapı üretimi sağlayan projeler geliştirmek,

2) İl genelinde turizmi geliştirmek için alan incelemeleri yapmak ve çalıştaylar düzenlemek, turizmin gelişmesinin önünde yer alan sorunları tespit etmek, sorunların çözümüne ve yeni turizm türlerinin oluşturulmasına ilişkin öneriler geliştirmek, somut veriye dayalı raporlar ve operasyonel planlar hazırlamak,

3) İl genelinde ticareti geliştirmek için, diplomatik misyon temsilcileri ve diğer yabancı misafirlerin Balıkesir programlarının oluşturulmasına destek sağlamak, ili tanıtıcı bilgiler aktarmak, karşılıklı firma görüşmeleri ve/veya firma ziyaretleri organize etmek, sektörel bazda yurt dışı ticari heyet organizasyonların düzenlenmesine önder olmak, bu çalışmalarla sanayicilere işbirliği ve yatırım imkanları yaratılması yönünde katkı sunmak, dış ticaretteki gelişmeler, Avrupa Birliği ile ilgili güncel konular takip ederek, ilgili odalarca konferans, seminer ve toplantılar düzenlenmesine destek olmak,

4) Yenilenebilir / sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımının geliştirilmesine yardımcı olmak, enerji depolama ve iletimi için sahaların tespit edilmesi ve bitişik arazi kullanımı ve şebeke bağlantısının haritalanmasında, erişim ve kaynak ölçümü için arazi sahipleriyle yatırımcılar arasında ilişki kurulmasında, enerji kaynaklarının optimizasyonu için projeler geliştirilmesinde, çevresel, ekonomik ve sosyal kaygıların dengelenmesi için çalışmalara yapılmasında, planlamadan onay ve ruhsat alımına kadar tüm sürecin yönetilmesinde yatırımcılara destek olmak,

b) Belediye hizmetlerinin maliyetlerini azaltmaya yönelik olarak, merkezi yönetim kurumları, kalkınma ajansları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek odaları, kamu yararına çalışan dernekler ile ortak hizmet projeleri geliştirmek, bu amaçla hemşehrilerin belediyecilik hizmetlerine gönüllü katılımlarını sağlayacak projeler geliştirmek,

c) Yurtiçinde ulusal ve yurtdışında uluslararası projeye dayalı hibe ve fon programlarını takip etmek, kullanılabilecek ulusal ve uluslararası hibe ve fonlar hakkında Belediye üst yönetimini, ilgili Daire Başkanlıklarını, belediyenin şirket ve iştiraklerini bilgilendirmek, hibe ve fon temin etmek, kullanılabilecek hibe veya fonlar için, stratejik plan ve yıllık performans programını esas alarak, ilgili birimler, şirket veya iştiraklerle birlikte projeler hazırlamak,

ç) Her türlü belediye hizmet, vergi, resim ve harçları ile taşınır/taşınmaz gelirlerinin, şartlı/şartsız bağışların, kamu idare ve müesseselerinin yardımlarını artırmak, borçları azami oranda tahsil etmek, Belediye bağlı kuruluş ve iktisadî teşebbüslerinin gelirlerini ve buna bağlı olarak Belediyeye aktarılacak payları artırmak için tedbirler geliştirmek,

d) Her türlü belediye giderlerinin azaltılması ve bununla birlikte tasarrufun artırılmasına yönelik tedbirler geliştirmek,

(5) Kaynak araştırmaları sonucunda gerçekçi veriye dayalı potansiyel kaynakları belirlemek ve “Potansiyel Kaynaklar Listesini” hazırlamak, Potansiyel Kaynaklar Listesinde, kaynağın hangi gerekçelere dayalı olarak temin edileceğine dair senaryo özetini, ulaşılabilecek kaynağın tahmini büyüklüğünü (değerine) ve elde edilebileceği tarihleri belirtmek,

(6) Kimin hangi kaynakları elde etmek üzere ne zaman ve nasıl çalışacağına, kiminle koordinasyon ve işbirliği içinde olacağına dair bir yol haritası olmak üzere, “Kaynak Geliştirme Eylem Planı” geliştirmek, planda belediye birim ve personelinin sorumluluklarını açık bir şekilde belirtmek, Genel Sekreter ve Belediye Başkanına bilgi sunmak, Genel Sekreter Yardımcısına imzalatmak, ilgili birim ve/veya personele tebliğ etmek, gereken eğitimleri vermek,

(7) Kaynak Geliştirme Eylem Planını uygulamaya koymak, Plan uygulamaya girmiş olsa da bir taraftan kaynak araştırmalarına devam etmek, yeni fırsatlar çıktığında Potansiyel Kaynaklar Listesine ve Kaynak Temini Eylem Planına dâhil etmek ve planı sürekli geliştirmek,

(8) Kayakların elde edilme sürecine dair iş ve işlemleri (Meclis kararı, anlaşma, protokol vb.)  uygun şekilde belgelendirmek, görevli birim ve personeli izlemek, elde edilen kaynakların amaca uygun, etkili ve verimli kullanıldığını takip ve kontrol etmek,

(9) Kaynak Geliştirme Eylem Planının yıllık uygulama sonuçlarını açıklayan Kaynak Geliştirme Yıllık Faaliyet Raporunu hazırlamak, Genel Sekreter ve Belediye Başkanına sunmaktır.