İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Metin Demir
 • Görevi : Kentsel Dönüşüm Şube Müdür V.
 • Faks : (+90) 266 239 10 60

 • Özgeçmiş

  1972 yılı Balıkesir doğumlu olan Metin DEMİR ilk, orta ve lise öğrenimini Balıkesirde tamamlayıp, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 1994 yılında mezun olmuştur. 1994-1997- yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

  1994-1997 yılları arasında İstanbul Kâğıthane Belediyesi ve 1996-2014 yılları arasında Balıkesir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüklerinde Şef ve Teknik Eleman olarak görev yaptı.

  2014-2015 yıllarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğünde, 2015-2017 yıllarında Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüklerinde çalıştı.

  10.01.2018 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdür Vekili olarak görevlendirilmiş olup halen bu görevine devam etmektedir.

  Evli ve 2 çocuk babasıdır. • Görevleri

Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü Faaliyet ve Görevleri;

(1) TOKİ ile koordineli olarak, Balıkesir ilinde müstakbel rezerv yapı alanlarını tespite ilişkin çalışmalar yapmak, alanların büyüklüğünü de içeren koordinatlı hâlihazır haritasını, alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını, alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini ihtiva eden dosyalarını hazırlayarak, Maliye Bakanlığının uygun görüşünü almak ve rezerv yapı alanlarının belirlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talepte bulunmak,

(2) TOKİ ile koordineli olarak, Balıkesir ilinde muhtemel riskli alanların tespitine ilişkin çalışmalar yapmak, alanın zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığına dair teknik raporu, alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara dair bilgileri, alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı sınırlandırma haritasını, varsa uygulama imar planını, alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini, alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını, zemin yapısı sebebiyle riskli alan olarak tespit edilmek istenilmesi halinde yerbilimsel etüt raporunu, alanın özelliğine göre Bakanlıkça istenecek diğer bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyaları hazırlayarak,  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşünü almak ve riskli alanların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talepte bulunmak,

(3) Balıkesir ilinde kentsel dönüşüm ve gelişim alanları tespit etmek ve ilan etmek, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerin fiziksel, ekonomik ve sosyal dönüşümü için net bir stratejinin benimsenmesi ve dönüşüm sürecine dâhil olan tarafların bundan azami ölçüde yararlanabilmesi için “Kentsel Dönüşüm Master Planını” hazırlamak, hazırlatmak, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordine ederek, yürürlüğe girmesi için gerekli tüm iş ve işlemleri yapmak,

(4) Rezerv yapı alanları, riskli alanlar ile kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarındaki imar plan tekliflerini kentsel tasarım projesi ile birlikte, riskli yapı veya yapıların bulunduğu parsellerdeki imar plan tekliflerini ise, Bakanlıkça talep edilmesi halinde kentsel tasarım projesi ile birlikte hazırlamak, Belediye Meclisi Kararı istihsal etmek, planlama alanı ile yakın çevresinin meri planları, mevcut durumu gösteren bilgi ve belgeler ve ilgili kurum ve kuruluş görüşleri ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletmek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülen ve onaylanan kentsel tasarım projelerinin hayata geçirilmesini sağlamak üzere imar plan değişikliklerini Belediye Meclisi Kararı ile uygulamaya koymak,

(5) Rezerv yapı alanları, riskli alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim alanları hakkında İlçe Belediyelerini bilgilendirmek; rezerv yapı alanları, riskli alanlar ile kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında ilçe belediyelerince hazırlanan kentsel tasarım projeleri ve imar plan tekliflerini 15 gün içinde cevaplandırmak,

(6) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş olmaları halinde ilçe belediyelerinin meclislerince alınan kentsel tasarım proje kararlarını, Belediye Meclisi onayına sunmak, onaylanan kararları Bakanlar Kurulu Kararına sunulmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına göndermek,

(7) Kentsel dönüşüm ve gelişim kapsamında yürütülen uygulamalardan elde edilen gelirlerin, kentsel dönüşüm uygulamalarında kullanılmak üzere kaydedilmesini ve bu gelirlerin kentsel dönüşüm uygulamaları dışındaki işler için kullanılmamasını takip etmek, sağlamak,

(8) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca istendiğinde riskli yapıları tespit etmek veya lisanslı kuruluşlara tespit ettirmek, sonucu Bakanlık İl Müdürlüğüne rapor etmek; gerektiğinde bizzat Belediyece yapılacak tespitler için mevzuatın öngördüğü uzmanlığa sahip personeli istihdam etmek, gereken araç ve gereçleri bulundurmak, bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılabilecek denetimlere hazır olmak,

(9) Bakanlık İl Müdürlüğünce, riskli yapıların yıktırılması veya güçlendirilmesinin Belediyeden talep edilmesi halinde, mevzuatta belirtilen işlemlerin mevzuatta belirtilen sürelerde maliklerce yaptırılmasını ve/veya yapılmasını sağlamak,  gereken rapor ve işlem sonuçlarını Bakanlık İl Müdürlüğüne göndermek, tahliye edilerek yıktırılan riskli yapılara ve tahliye veya yıkım işlemleri gerçekleştirilemeyen riskli yapılara ilişkin bilgi ve belgeleri, ikişer aylık periyotlar hâlinde Bakanlık İl Müdürlüğüne bildirmek,

(10) Gerektiğinde, afet riski taşıyan ve farklı nedenlerden tehlike arz eden yapıların yıkımı için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve ilgili diğer Daire Başkanlıklarından talepte bulunmak,

(11) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kamulaştırılmış riskli binaların Belediyeye devri ve üzerindeki riskli binanın yıkılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazın Belediyeye satışı iş ve işlemleri yürütmek,

(12) Belediye mülkiyet ve tasarrufunda bulunan mevcut yapı stoku performans analizlerinin yapılması, değerlendirilmesi ve riskli yapıların belirlenmesi, güçlendirme projelerinin hazırlanması iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

(13) Riskli alanlar ve riskli alan dışındaki riskli yapılar nedeniyle talep edilen kiraların ödenmek üzere Belediye hesabına aktarılması halinde, bu bedelleri riskli yapı sahiplerinin hesaplarına aktarılmasını sağlamak,

(14) Deprem ve afet tehlike ve risklerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları yanında, üniversite ve diğer bilimsel kurumlarla işbirliği yaparak, plan, proje, uygulama, araştırma inceleme, geliştirme, izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek; kentsel dönüşüm ve gelişim ile ilgili bilgilendirici eğitim (her türlü afiş, broşür, kitapçık vb.), sempozyum. vb. etkinlik ve organizasyonları yapmak, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı platformlara (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) katılmak ve teknik incelemelerde bulunmaktır.