Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Mehmet Bora Dönmez
 • Görevi : Kentsel Tasarım Şube Müdür V.

 • Özgeçmiş

  Mehmet Bora Dönmez, 1987 yılında Diyarbakır’da doğdu.

  Üniversite lisans eğitimini Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde, yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon Programında tamamlamıştır.

  2008-2013 yılları arasında özel sektörde çeşitli proje ve şantiye uygulamalarında görev almıştır. 2013 yılında Balıkesir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2014-2016 yılları arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 2016-2017 yılları arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mimar olarak görev almıştır.

  2017 yılı Ocak ayında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığında Kentsel Tasarım Şube Müdür V. ve 2019 yılı Nisan ayında Park ve Bahçeler Şube Müdür V. olarak görevlendirilmiştir.

  Evli ve bir kız çocuk babasıdır. • Görevleri

Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Büyükşehir yetki ve sorumluluk alanındaki kentsel mekânlarda, öncelikle ana arterler ve kıyı şeritlerinde kent estetiğine olumlu, olumsuz etki eden tüm donatı elemanlarının (Elektronik haberleşme sistemleri, ATM, konteynır, kent mobilyaları, ilan ve reklam panoları vb.) envanterini çıkarmak ve bu envanteri belirli periyotlarda güncellemek,

(2) Kent estetiğini, kentsel mekânları iyileştirmeye yönelik ARGE çalışmaları yürütmek,

(3) Büyükşehir yetki ve sorumluluk alanında kentsel mekânlarda ve doğal sit alanlarında her türlü yeşil alan, ağaçlandırma sahaları, bahçeler, çocuk ve bölge parkları, spor sahaları, yaya yolları, bisiklet yolları gibi kentin mekânsal kalitesini arttıracak ve katma değer kazandıracak stratejiler üreterek, avan projeler hazırlamak veya hazırlatmak,

(4) Kentsel mekânlar için avan projelerin hazırlanması ve bu projelerin Stratejik Plana uygun uygulama projelerine dönüştürmek konusunda, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Fen İşler Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere ilgili birim amirleri, kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonda bulunmak, kentsel mekânlarda ortak kullanım için hazırlanan projelerin yatırım programlarına dâhil edilmesini sağlamak,

(5) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Kuruluna sekretarya hizmeti sunmak, kurul tarafından alınan ilke kararlarını ilgililere yayımlamak, uygulamaları ve sonuçlarının takibini sağlamak ve kurula rapor etmek,

(6) Büyükşehir yetki ve sorumluluk alanında bulunan kentsel mekânlarda(Ana arter, cadde, bulvar, orta kaldırım, tretuvar, tesis, meydan, anıt, tarihi eser çevreleri, köprülü kavşaklar, sahil şeritleri vb.)kent estetiğini bozan, görüntü kirliliği oluşturan tüm uygunsuzlukları, sahil şeritlerinde kıyıya geçişi engelleyecek şekilde oluşturulmuş duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engelleri tespit etmek,

a) Tespit edilen uygunsuzlukları gidermek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Kurulunda karar alınmasını teklif etmek,

b) Uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak için ilgili birimler, kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği yapmak,

(7) Büyükşehir yetki ve sorumluluk alanında bulunan cadde, bulvar, ana yol, meydan ve tarihi mekânlar ile sahil şeritlerinde tabela, reklam, afiş ve dış mekân düzenlemelerine getirilecek esaslar hakkında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Kuruluna teklifler hazırlamak,

(8) Yer Seçim Belgesi verilecek elektronik haberleşme istasyonlarının kent ve yapı estetiğine uygunluğu hakkında görüş oluşturmak,

(9) Kent estetiği alanında mevzuatta öngörülen veya Kent Estetiği Kurulu tarafından tespit edilen cezaları vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamak ve varsa Zabıta Dairesi Başkanlığının tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümenine sunmak,

(10) Kentsel mekânlar oluşturmak için hazırlanan ve yatırım programlarına dâhil edilen ortak kullanım alanlarına ilişkin projeler hazırlamak.