Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Kırsal Kalkınma ve Kırsal Alan Planlaması Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : İzzet Ulusman
 • Görevi : Kırsal Alan Planlaması ve Kırsal Kalkınma Şube Müdür V.
 • Faks : (+90) 266 239 11 70

 • Özgeçmiş

  1965 yılında Kırşehir’de doğdu. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünden mezun oldu. Mezuniyet sonrası Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü sulama sahalarında (Bursa Karacabey Ovası ve Çanakkale Kumkale Ovası) özel sektör bünyesinde Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (AT ve TİGH) projelerinde planlama toprak etüt, arazi tesviyesi ve proje mühendisi olarak çalıştı.

  1997-1998 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığında, 1998-2000 tarihleri arasında, Orman Bakanlığı, Ege Bölge Müdürlüğü Aydın Orköy Başmühendisliğinde, Orman Köylerini Kalkındırma Projelerinde Ziraat Mühendisi olarak görev yaptı.

  2000-2005 tarihleri arasında,  Balıkesir Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde Manyas Ovası AT ve TİGH projesinde Etüt, Planlama, Proje ve Kontrol Mühendisi olarak görev yaptı. Ayrıca 2000-2014 yılları arasında Balıkesir Köy Hizmetleri ve Balıkesir ve İl Özel İdaresi bünyesinde çeşitli sulama projelerinde (YAS, YÜS) proje kontrol mühendisi olarak görev yaptı.

  6360 sayılı kanun kapsamında kurulan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı olarak Aralık 2014 tarihinden itibaren Kırsal Alan Planlaması ve Kırsal Kalkınma Şube Müdür V. olarak görev yapmaktadır. • Görevleri

Kırsal Kalkınma ve Kırsal Alan Planlaması Şube Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

(1) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak tarım alanlarının korunmasını sağlamak, bu amaçla İl Toprak Koruma Kuruluna ve İl Mera Komisyonu toplantılarının zamanını takip etmek, toplantı ön hazırlıklarını yapmak,

(2) İstek üzerine, özel arazi toplulaştırması ve/veya tarla içi geliştirme hizmeti yapmak, bu maksatla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına toplulaştırma isteğini bildirmek, Bakanlar Kurulu kararı alındıktan sonra arazi toplulaştırma projesini hazırlamak ve onay için Bakanlığa göndermek,

(3) İmar mevzuatına göre hazırlanacak plan ve projeler kapsamında, yerleşim yerinin elverişsizliği sebebiyle yerinde kalkındırılmasına imkân olmayan kırsal mahalleler ile altyapı hizmetlerinin pahalıya mal olacağı tespit edilen yerleşim birimlerinin daha elverişli yerleşim yerlerine nakline ilişkin projeler geliştirmek, bunları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğüve ilgili diğer birimler ile koordine etmek ve uygulanmasına destek olmak, bu amaçla Mahalli İskân Komisyonuna üye vermek, kırsal alan çalışma ve toplantılarına iştirak etmek,

(4) Bulunulan kırsal çevrenin iklimine, sosyal ve ekonomik şartlarına, yapı malzemesi imkânlarına uygun nitelikteki konut, tarımsal işletme binası ve sosyal tesislerin tiplerini ve uygun yerleşim modellerini araştırmak, teknik yardım niteliğinde tip projeler hazırlamak ve istekli kırsal mahallelere ve burada yaşayan mahalleliye vermek,

(5) Kırsal alanda ekonomi ve ticaretin geliştirilmesini destekleme hizmetleri kapsamında, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kooperatif, birlik ve diğer üretici örgütlerinin kurulmasını teşvik etmek ve desteklemek,

(6) Tarımı desteklemek amacıyla, bölgelere göre yağlı, lifli, tıbbi ve aromatik bitkilerin envanterinin çıkarmak, ekonomik değeri olan yağlı, lifli, tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğini özendirmek, pazarlamasına destek olmak, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,

(7) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerinin yönetiminde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak, kırsal alan veri bankasını hazırlamak ve güncellemek, İl genelinde coğrafi işaretlerin tespitini yapmak ve Türk Patent Enstitüsüne tescilini yaptırmak, bundan doğan hakları kullanmak veya kullandırmak,

(8) Doğal turizm kaynaklarının korunması ve kullanılması amacıyla, il genelindeki doğal sit alanları, mesire yerleri, milli parklar vb. alanlarda, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak kırsal turizm faaliyetleri yürütmektir.