Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı

Kıyı Yapıları Etüt, Proje, Yapım, Bakım ve Kontrol Şube Müdürlüğü

ulasim
 • Adı : Fahri Sezer
 • Görevi : Kıyı Yapıları Etüt, Proje, Yapım, Bakım ve Kontrol Şube Müdür V.
 • Faks : (+90) 266 224 29 85 / (+90) 266 224 54 43

 • Özgeçmiş

  1976 yılında Balıkesir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimi Balıkesir'de,  yükseköğrenimini Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladı.

  2000 yılında Marmaracık Belediyesi’nde fen memuru olarak işe başladı. 2001-2010 yılları arasında Balıkesir Belediyesinde, 2010-2014 yılları arasında Balıkesir İl Özel İdaresinde,  2014-2018 yılları arasında ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde inşaat mühendisi olarak görev yapmıştır.

  2018 Eylül ayından itibaren Kıyı Yapıları Etüt, Proje, Yapım, Bakım ve Kontrol Şube Müdür Vekili ve Projeler Şube Müdür Vekili olarak görevini sürdürmektedir. • Görevleri

Kıyı Yapıları Etüt Proje, Yapım, Bakım ve Kontrol Şube Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

(1) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan kıyı ve sahil şeridinde Kıyı Master Plan çalışmasını yapmak/yaptırmak.

(2) Kıyı ve dolgu alanları ile sahil şeridi ve sahil şeridiyle ilgili, Kıyı ve İmar Kanunları hükümlerine uygun olarak hâlihazır harita, jeolojik etüt, her tür ve ölçekte imar planı ve imar uygulaması yapmak/yaptırmak.

(3) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan kıyı ve sahil şeridinde olmak üzere yapımı ya da onarımı öngörülen kıyı yapılarının plan ve projelerini hazırlamak/hazırlatmak ve onaylatmak. Kıyı yapı ve tesislerinin yapılması için proje ve şartnamelerini incelemek/ incelettirmek ve onaylatmak.

(4) Denizlerde, içme ve kullanma suyu kaynağı olmamak kaydı ile tabii ve suni göller ile akarsularda, kamu yararının gerektirdiği hallerde daha uygun alternatifler bulunmaması veya kıyı alanının yetersizliği nedeniyle; Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde belirtilen yapı ve tesislerle, Kanunun 7 nci maddesi gereği yapılabilecek kara, deniz, hava ulaşımına yönelik altyapı tesisleri ve yeşil alan düzenlemeleri kapsamında park, çocuk bahçesi, açık spor alanları ile açık alan ağırlıklı olmak üzere lokanta, gazino, çay bahçesi, sergi üniteleri ve idare binalarını içeren fuar, piknik, eğlence alanları düzenlemek amacıyla doldurma ve kurutma yoluyla kazanılacak arazi üzerinde; uygulama İmar Planlarının hazırlanması ve hazırlattırılması ilgili kurum ve kuruluşlarla sürdürülecek çalışmaları yapmak/yaptırmak,

(5) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapımı veya onarımı öngörülen, doldurma ve kurutma işlerinin ve kıyı yapılarının (limanlar, RoRo Limanı, yat limanı, sosyal ve teknik altyapı tesisleri, rampa, rekreatif alanlar, kruvazier limanı, kıyı koruma yapıları, toplumun yararlanmasına açık yapılar, günübirlik turizm tesisleri, iskeleler, barınma yerleri, çekek yerleri ve diğer kıyı yapıları) plan ve programlarını hazırlamak, ön proje ve özel şartnamelerini düzenlemek, ihale sonrasında yüklenici tarafından düzenlenen hesap ve uygulama projelerini ve tadilat projelerini incelemek/ inceletmek ve onaylanmasını sağlamak,

(6) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılması öngörülen kıyı yapılarının; 3621 sayılı Kıyı Kanunu, Kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmelik ve yatırımcılar tarafından yapılacak kıyı yapılarında uygulanacak prosedür çerçevesinde müracaat ve projelerini yapmak/yaptırmak, incelettirmek ve onaylanmasını sağlamak,

(7) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde liman, iskele ve barınaklar ile diğer kıyı yapılarının gelişimine ilişkin hedef ve politikaların oluşturulmasını yönlendirecek çalışmalar yapmak/yaptırmak.

(8) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde, ihtiyaca göre mevcut limanların ve kıyı yapılarının geliştirilmesi ve yeni projelere yönelik çalışmalar yapmak/ yaptırtmak, limanların diğer taşımacılık sistemlerine (demiryolu, karayolu, boru hattı ve hava yolu) entegrasyonunu sağlayacak planlama yapmak ve koordinasyon sağlamak.

(9) Yeni liman yatırımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla dış finans kurumlarının bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak/yaptırmak.

(10) Kıyı Yapılarının projelendirilmesine yönelik uzun vadeli veriler toplamak,

(11) Kıyı Yapılarına ait etüt proje, İmar Planı, ÇED, Fizibilite, zemin sondajları yapmak/yaptırarak, hazırlanan proje ve raporların onaylanmasını sağlamak,

(12) Etüt projesi tamamlanan işleri Yatırım Programına teklif etmek, yapım ihalesi için şartname ve projelerini hazırlamak/hazırlatmak ve onaylanmasını sağlamak,

(13) Belediyenin sorumluluk alanı içerisinde bulunan sahillerde Kıyı Kanunu, İmar Kanunu ve İlgili yönetmelikler doğrultusunda deniz ve göllerde “Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim Planı - Master Planı”nın hazırlanması ve uygulanması için gerekli iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak.

(14) Denizleri, gölleri, nehirleri birbirine bağlayarak, su yolu işlevi görecek kanal ve benzeri altyapı projelerini proje, yapım ve işletim modelleri ile geliştirerek planlamak, bu altyapılarla ilgili proje ve şartnameleri hazırlamak, hazırlatmak, incelemek, incelettirmek, onaylattırmak, bu projeleri yapmak, yaptırmak; yapımı tamamlananların ilgili mevzuat esaslarına göre işletme esslarını belirlemek,

(15) Belediyenin sorumluluk alanı içerisinde bulunan sahillerde kamunun kullanımına dönük proje ve yatırımlar için ilgili Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, gereken planlamaları yapmak/ yaptırmak,

(16) İmar planlarına aykırı yapılanmaları İmar Kanunu ve Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği kapsamında denetim altında tutmak için ilgili Daire Başkanlıkları ile koordinasyon sağlamak.

(17) Kıyı Kanununda tanımlanan kıyı yapılarından Belediyece yapımı uygun görülenler ile kamunun kullanımına dönük olarak planlaması yapılmış olan kıyı yapı ve tesislerinin altyapı ve üstyapı işlerine ait yapım, bakım ve kontrollük işlerini Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği ile Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği çerçevesinde yapmak/yaptırmak,

(18) Kıyı Koruma ve kıyı yapılarının inşaatlarına ilişkin ihale işlemlerini yürütmek, sözleşmelerin imzalanmasını ve inşaatların sözleşme ve eklerine uygun olarak uygulanmasını sağlamak,

(19) Sözleşme gereği yüklenicilere avans verme, avansı geri alma ve avans ile ilgili teminatın iadesi işlemlerini yapmak,

(20) Yer teslimi ve işe başlama tutanaklarının onaylanmasını sağlamak,

(21) Yüklenici tarafından verilecek iş programlarını incelemek ve onaylanmasını sağlamak,

(22) Yüklenicilerin malzeme ocakları ile ilgili isteklerini incelemek ve gerekiyorsa ocak değişikliği olurlarını almak, malzeme ocakları ile ilgili araştırma heyetlerine katılmak,

(23) Sözleşmeden sonra doğabilecek ilave işlerin, imalat ve keşif artışı Olur’larını almak,

(24) Süre Uzatımı tekliflerini inceleyip karara bağlanmasını sağlamak,

(25) İşin sözleşmeye ve teknik şartnamelere uygun olarak yürütülmesini temin için gerekli kontrolleri zamanında yaparak tedbirleri almak.

(26) İşlerin icra durumlarına ait rapor, cetvel ve grafikleri hazırlamak,

(27) Sözleşmede bulunmayan yeni fiyatlarla ilgili teklifleri incelemek ve onaya sunmak

(28) Hakediş raporlarını sözleşme ve eklerine göre kontrol etmek varsa yanlışlıkları düzeltmek ve onaylanmasını sağlamak,

(29) İnşaatı tamamlanmış kıyı yapılarının İdare ile Yüklenici arasındaki hesap kesme işlemlerini yürütmek, kesin hakediş raporlarını inceleyerek onaylanmasını sağlamak,

(30) Sözleşme ve eklerine uygun olarak kesin kabul tekliflerini incelemek, kabul heyeti Olur’larını almak ve kabul heyetlerince düzenlenmiş geçici/kesin kabul tutanaklarının onaylanmasını sağlamak,

(31) Kesin teminat mektuplarının iadesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

(32) Kesin hesap sonucunda sözleşme ve eklerine göre kanuni keşif artışı dışında yapıldığı anlaşılan işlerin bedelinin sulhen ödenebilmesi için ilgili mercilerden uygun görüş alarak ek sözleşme yapılması gibi gerekli iş ve işlemleri yapmak.

(33) Yüklenicilere, iş bünyesinde çalışan personele ve ilgili İdare personeline yapımı tamamlanan işler için iş deneyim belgelerini düzenlemek.

(34) Liman, Barınak, Tersane, Rıhtım, İskele, Mendirek ve diğer kıyı yapılarının bakım ve onarım inşaatlarına ilişkin şartname, keşif, proje ve sair ihale dökümanını hazırlamak,

(35) Yapımları tamamlanan kıyı yapılarının ilgili kuruluşlara geçici ve kesin devir ile kiralanması ile ilgili işlemleri yapmak

(36) İdare ile Yüklenici arasında doğabilecek anlaşmazlıkları incelemek, anlaşmazlıkların giderilme çarelerini araştırmak, anlaşma sağlanamadığı takdirde bunu ilgili mercilere götürmek,

(37) Sözleşmelerin tasfiye ve fesih işlemleri ile ilgili faaliyetleri yürütmek,